Naviger op
Log på

Løn

Fastsættelsen af løn spiller en væsentlig rolle i ethvert ansættel-sesforhold. Hvis ansættelsesforholdet er overenskomstdækket, er løn og løntillæg traditionelt også et af de væsentligste elementer i overenskomsterne.

En del medarbejdere er ikke dækket af en overenskomst, men er ansat på individuelt forhandlede kontrakter. Læs om løn- og bonussystemer for disse medarbejdere.

 

I forhold til overenskomsterne taler man typisk om to forskellige aflønningssystemer, nemlig minimallønsoverenskomster og normallønsoverenskomster.

 

I en normallønsoverenskomst er alle løndele aftalt for den pågældende overenskomstperiode, og lønnen for den enkelte medarbejder kan i princippet aflæses i overenskomsten.

 

I en minimallønsoverenskomst er der for den pågældende overenskomstperiode aftalt en mindsteløn, som medarbejderen skal have. Den endelige løn til den enkelte medarbejder aftales imidlertid direkte mellem medarbejder og arbejdsgiver uden fagforbundets eller arbejdsgiverforeningens indblanding.

 

Nogle overenskomster, eksempelvis Dansk Erhvervs funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service med HK, indeholder ingen lønsatser, men alene principper for lønnens fastsættelse.

 

Det er således eksempelvis aftalt i både Dansk Erhvervs butiksoverenskomst og i funktionæroverenskomsten, at lønnen skal give udtryk for den enkeltes indsats, kvalifikationer, dygtighed, jobfleksibilitet, stillingens indhold og ansvar samt eventuel uddannelse.

 

Du kan læse mere om overenskomsternes lønbestemmelser ved at klikke her.


Bonussystemer

For begge typer aflønningslønsystemer kan der ud over den aftalte løn etableres præstationsfremmende lønsystemer med mulighed for optjening af en bonus. De fleste overenskomster indeholder en bestemmelse om anvendelse af bonussystemer.
 

For medarbejdere under en normallønsoverenskomst er det i princippet den eneste mulighed for at få et tillæg til lønnen ud over den i overenskomsten aftalte løn.

 

Man kan inddele bonussystemer i fire forskellige hovedtyper, hvor det er almindeligt, at en bonusaftale består af en kombination af to eller flere af hovedtyperne.

 

Produktivitetsbonus

Her udløser en øget produktivitet en bonus. Normalt måles produktiviteten i en given periode op imod en fastlagt produktivitetsnorm. Normen kan være målt i en referenceperiode eller forhandlet f.eks. i forhold til periodens budget. Overstiger periodens produktivitet normen udløses en bonus.

 

Resultatbonus

Opnås nogle på forhånd aftalte mål for en given periode udløses en på forhånd aftalt bonus. Resultatmålene kan være meget forskellige, men er ofte økonomiske mål som indtjening, omsætning, omkostninger og lignende.

 

Kvalifikationsbonus

Medarbejderne får en bonus for at have erhvervet nogle kvalifikationer, som virksomheden har brug for. Kvalifikationerne, der udløser bonus, er aftalt på forhånd. Som regel er det sådan, at når en medarbejder har erhvervet en eller flere af de bonusgivende kvalifikationer, udbetales kvalifikationsbonussen uanset om virksomheden gør brug af medarbejderens kvalifikationer.

 

Funktionsbonus

Her får medarbejderne bonus for at udføre nogle bestemte job, som på forhånd er aftalt at skulle give bonus. Når en medarbejder ikke længere udfører jobbet, bortfalder bonusbetalingen, uanset at udførelsen kan kræve visse ekstra kvalifikationer.

 

Dansk Erhverv Arbejdsgiver har udarbejdet notater om hver af bonustyperne. De kan findes ved at klikke på underpunkterne i kolonnen til venstre. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kontakt vores Hotline på
T. 3374 6400
Læs også om