Naviger op
Log på

Overenskomstkrav

Hvorvidt en overenskomst finder anvendelse på virksomheden, afhænger af de aftalte regler i den enkelte overenskomst og reglerne for fagforbundenes muligheder for at fremsætte overenskomstkrav.
Hvornår gælder overenskomsterne?
Dansk Erhverv Arbejdsgiver er part i en række forskellige overenskomster. Overenskomsterne dækker forskellige faglige områder.
 
Det fremgår af de enkelte overenskomster, hvornår de bliver gældende for medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DTL's arbejdsgiverforening 
 
Nogle overenskomster træder i kraft, når særligt aftalte betingelser er opfyldt. Dette gælder for eksempel inden for HK-området. Andre overenskomster træder i kraft, når forbundet har anmeldt over for Dansk Erhverv Arbejdsgiver, at forbundet har et medlem beskæftiget i vores medlemsvirksomhed. Visse overenskomster gælder pr. automatik, såfremt vores medlemsvirksomhed udfører arbejde inden for overenskomstens dækningsområde. 

Man kan også herunder på områder, hvor der ikke i forvejen er indgået bindende organisationsoverenskomster aftale, at en overenskomst skal være gældende, ligesom et fagforbund kan fremsætte overenskomstkrav om, at en virksomhed helt eller delvist skal overenskomstdækkes. Læs mere nedenfor.

Er man i tvivl om, hvorvidt en overenskomst er gældende, bør man kontakte Dansk Erhverv for rådgivning herom.

For Dansk Erhverv Arbejdsgivers store overenskomstområder gælder generelt følgende:
  • For butiksoverenskomsten og funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service gælder, at HK kun kan forlange, at overenskomsterne træder i kraft, hvis mindst halvdelen af de ansatte inden for overenskomstens faglige dækningsområde er medlemmer af HK.
  • It-overenskomsten træder kun  i kraft, såfremt virksomheden er indforstået med dette.
  • Vikaroverenskomsten med 3F gælder for alle vikarbureauer, der sender vikarer ud inden for dækningsområdet.
  • Lageroverenskomsten med 3F gælder for alle virksomheder, der udfører arbejde inden for overenskomstens dækningsområde. Der er dog en overgangsordning for visse virksomheder.
  • Transportoverenskomsten mellem DTL's arbejdsgiverforening og 3F gælder for medlemmer af DTL's arbejdsgiverforening.
  • Reklame- og forlagsoverenskomsten gælder for alle reklamebureauer der udfører arbejde inden for overenskomstens dækningsområde.  
  • Privathospitalsoverenskomsten med Dansk Sygeplejeråd (DSR) kan tiltrædes af privathospitaler, der ikke i forvejen har indgået en kollektiv overenskomst med DSR.

Overenskomstkrav forhandlingsbistand
Skulle der opstå en situation, hvor Dansk Erhverv Arbejdsgiver ikke i forvejen har indgået en overenskomst med et fagforbund, bistår vi virksomheder, der bliver mødt med et overenskomstkrav, med at forhandle en konkurrencedygtig og relevant overenskomst.

Dette gælder dog ikke, hvis virksomheden inden indmeldelsen har modtaget et gyldigt konfliktvarsel, da der i givet fald inden for DA-/LO-området er indtrådt et såkaldt støtteforbud. Der gælder også andre spilleregler i forbindelse med fremsættelse af overenskomstkrav og eventuelle konfliktvarsler i den forbindelse. Læs mere her.

For eksisterende medlemsvirksomheder yder vi støtte med at udarbejde en overenskomststrategi, kontakten til relevante forbund og organisationer, forhandle overenskomsten, ligesom vi eventuelt yder støtte af såvel juridisk som økonomisk karakter i tilfælde af en arbejdskonflikt.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kontakt vores Hotline på
T. 3374 6400
Læs også om