Naviger op
Log på

I orden at afskedige, selvom der var bugetteret med et overskud

Juridiske nyheder 16-02-2017
Det var sagligt begrundet da en selvejende institution opsagde en række lærere med henvisning til forventet økonomisk nedgang, på trods af at der samtidigt var budgetteret med en overskudsgrad på 2,6 %.
Sagen kort 
Den konkrete sag handlede om en selvejende undervisningsinstitution, der begrundede opsigelse af 7 gymnasielærere med institutionens forventede, økonomiske nedgang, herunder navnlig forventningerne til at såvel statstilskud som aktivitetsniveau ville falde.

Gymnasieskolernes Lærerforening, som repræsenterede de opsagte gymnasielærere, mente, at opsigelserne var overenskomststridige og usaglige, fordi institutionen samtidig budgetterede med overskud til afholdelse af fremtidige uforudsete udgifter.

Budgetteret overskud uden konkret formål er ”elastik i metermål”
Gymnasieskolernes Lærerforening var af den opfattelse, at opsigelserne, begrundet i forventet økonomisk nedgang, ikke var saglige, når den selvejende institution samtidig budgetterede med en overskudsgrad på 2,6 % i regnskabet uden at angive til hvilket konkret og aktuelt formål, overskuddet skulle anvendes.

Den selvejende institution begrundede den forventede økonomiske nedgang med, at statstilskuddet ville blive reduceret, og at der forventedes et lavere aktivitetsniveau blandt kursisterne.

Institutionen gjorde gældende, at det var en del af ledelsesretten at sikre en optimal økonomi og en fremtidssikret drift ved at etablere en buffer i regnskabet. Institutionen fremlagde et omfattende materiale i form af regnskaber, der understøttede grundlaget for at budgettere med et overskud. Institutionen dokumenterede derudover, at der var god grund til at operere med en buffer til dækning af de ikke-budgetterede udgifter, som erfaringsmæssigt opstod på den selvejende institution.

Afgørelsen
Dommeren bemærkede, at institutionsloven, som den selvejende institution var omfattet af, udtrykkeligt gav mulighed for, at den selvejende institutions ledelse kunne beslutte, om og i hvilket omfang opsparing skulle ske.

Herefter udtalte dommeren, at der hverken i institutionsloven eller arbejdsretten er noget til hinder for, at en institution budgetterer med besparelser i form af lønsumsnedgang og overskud, så længe besparelsen er økonomisk forklarlig og forsvarlig, og at det opsparede overskud anvendes i de følgende regnskabsår til institutions- og undervisningsformål.

Dommeren konkluderede med henvisning til det fremlagte materiale, at institutionens opsigelser alle opfyldte kravene til lovlighed, saglighed og driftsmæssig begrundelse, og at det ikke var uproportionalt at opsige gymnasielærerne.

Dansk Erhverv vurderer
Afgørelsen viser, at det ikke er usagligt at opsige med henvisning til en forventet økonomisk nedgang, selvom der samtidig oparbejdes et overskud som buffer til dækning af ikke-budgetterede udgifter, hvis de erfaringsmæssigt vil opstå. I sagen blev der lagt stor vægt på det omfattende fremlagte materiale i form af budgetter, årsrapporter, referater fra bestyrelses- og SU-møder mv.

Dommen er konkret afgjort, og Dansk Erhverv opfordrer derfor medlemmer til at søge rådgivning i lignende sager.
 
Sidst opdateret den 20-02-2017 10:13
Tilbage til nyhedssøgning