Naviger op
Log på

Den nye persondataforordning træder i kraft den 25. maj 2018 i Danmark

Juridiske nyheder 03-05-2016
EU’s politiske organer er nået til enighed om den nye persondataforordning, der træder i kraft i Danmark den 25. maj 2018.

Se her, hvad du særligt skal være opmærksom på i forhold til virksomhedens medarbejdere.
Så er den meget omtalte persondataforordning offentliggjort og den vil derfor træde i kraft i Danmark den 24.maj 2018.

Læs forordningen her:

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)

_____________

Formålet med den nye Persondataforordning er at understøtte det digitale indre marked ved at indføre ensartede regler i hele EU. Desuden skal forordningen styrke de registreredes rettigheder ved at give dem større kontrol over egne data. Persondataforordningen gælder for alle, der behandler persondata, herunder virksomheder, der registrerer oplysninger omkring deres medarbejdere.

Særlig betydning i forhold til medarbejderne
Persondataforordningen handler om meget andet end registrering af oplysninger om virksomhedens medarbejdere, og der er tale om et meget omfattende regelsæt.

I forhold til medarbejderne skal virksomhederne særligt være opmærksomme på følgende ændringer i forhold til den gældende persondatalov:

Væsentligt forhøjet bødeniveau: Når de nye regler træder i kraft i 2018, vil der kunne udstedes administrative bøder på op til € 20 mio. eller 4 % af virksomhedens/koncernens globale omsætning. Det er en meget stor forhøjelse af bødeniveauet i forhold til, hvad der i dag gælder i Danmark.

Samtykke: Der kommer skærpede krav til samtykke fra den registrerede person, når der registreres oplysninger om medarbejdere eller jobansøgere. Reglerne kommer til at afhænge af den danske implementering af reglerne, f.eks. i forhold muligheden for at indhente straffeattester.

Databeskyttelsesansvarlig: Offentlige og visse private virksomheder skal udpege en databeskyttelsesansvarlig (en såkaldt DPO). Det kan enten være en medarbejder eller en ekstern person. Er det en medarbejder, vil vedkommende være omfattet af forordningens regler om afskedigelsesbeskyttelse.

One-stop-shop for koncerner: Dette skulle give en enklere persondataproces for virksomheder med aktiviteter i flere lande.

Virksomheder skal informere relevante myndigheder om brud på datasikkerheden.

• DA's lønstatistikker: De nye regler hindrer ikke indsamling af data til DA's lønstatistik. Adgangen hertil skal endeligt sikres i forbindelse med den danske implementering af reglerne.

Persondataforordningen rummer i øvrigt mange tiltag, der kan få betydning i forhold til medarbejderne, f.eks. øgede krav til ”privacy by design” og ”retten til at blive glemt”.
 Retningslinjer for overholdelse af regler  om persondatabeskyttelse - udarbejdet af Dansk Erhverv 2016.


Dansk Erhverv vurderer
Med persondataforordningens vedtagelse vil andet lige medføre øget fokus på, hvorledes virksomheder behandler persondata, herunder hvordan medarbejderes data behandles. Alvoren bag reglerne støttes af den betragtelige forøgelse af bødeniveauet, der er lagt op til.

Forordningen åbner for muligheden for en række nationale tiltag, og derfor er rækkevidden fortsat svær at vurdere. Reglerne bliver et kludetæppe af forordningen, national lovgivning og codes of conduct. Det færdige resultat ser vi ikke, før Danmark har implementeret de dele af forordningen, som giver pligt eller mulighed for supplerende lovgivning.

Dansk Erhverv vil løbende orientere om de nye regler.
 
Oprettet den 24-02-2016 10:52 og sidst opdateret den 17-01-2017 17:03
Tilbage til nyhedssøgning