Naviger op
Log på

Dansk Erhvervs Perspektiv 2010

Politiske nyheder 14-10-2010
Nyhedsbrev med analyser fra Dansk Erhverv

Hvert nummer af Dansk Erhvervs Perspektiv indeholder

  • Et hovedemne
  • Fast oversigt med centrale nationaløkonomiske nøgletal
  • Erhvervsøkonomiske nøgletal fra Dansk Erhvervs seneste økonomiske prognose. 

Der udgives årligt 20-25 numre.

Læs numre af Perspektiv fra 2012
Læs numre af  Perspektiv fra 2011

2010:

Nr. 21: Vækst og velstand 2020

Vækst skaber velstand – men Danmark har i 15 år befundet sig i en vækstkrise, der har kostet dyrt i form af mistet velstand. Hvis væksten kan øges med blot 0,5 - 1 procentpoint om året, vil det øge rådighedsbeløbet for en almindelig LO-familie med knap 50.000 kr. i 2020, figur 1. Vækstpolitik betaler sig. Læs analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 21 - (17. december 2010)

Nr. 20: Servicesektoren tror på opsving i 2011
Danmark har nu i fem kvartaler i træk haft positiv BNP-vækst og er dermed forbi den deciderede recession. Genopretningen af økonomien er i gang – og 2011 ser lidt bedre ud end tidligere forudset. Læs analyse i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 20 - (6. december 2010)

Nr. 19: Detailhandlen efter krisen
Detailhandlen blev hårdt ramt af krisen, men der er store forskelle på hvor hårdt de enkelte brancher blev ramt. Og selvom den voldsomme nedgang i detailhandlens omsætning i 2008 er vendt, er der mange udfordringer for ny vækst i detailhandlen. Den høje moms og andre afgifter svækker detailhandlens konkurrenceevne, og de danske forbrugere er stadig meget tilbageholdende med at forbruge.
Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 19 (27. oktober 2010)

Nr. 18: Brugerbetaling øger produktiviteten
Dansk økonomi har i to årtier befundet sig i en produktivitets- og vækstkrise, og hvis Danmark fortsat skal have en velfærdsstat om 20 år, skal vi finde nye måder at øge produktiviteten på – ikke mindst i den offentlige sektor. Brugerbetaling kan være et effektivt middel, viser analyse fra nyhedsbrevet Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 18.
 Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 18 (14. oktober 2010)

Nr. 17: Hurtigere studiegennemførelse med SU-reform
Med udsigt til flere ældre og et fald i antallet af erhvervsaktive er der et stort behov for at gennemføre reformer, der kan øge arbejdsudbuddet – og ikke mindst øge udbuddet af højt kvalificeret arbejdskraft.Et af midlerne er gennemførelsen af reformer af SU-systemet, der sigter mod at sænke kandidatalderen, så studerende kommer hurtigere ud på arbejdsmarkedet.
Dansk Erhvervs Perspektiv nr.17 (13. oktober 2010)

Nr. 16: Sverige-Danmark 1-0 
Engang blev Sverige kaldt for nordens fattiggård, men nu har den svenske velstand overhalet den danske.  Når produktionen gøres op per indbygger, og der korrigeres for forskelle i købekraft, er svenskerne i dag 2,5 pct. rigere end danskerne, og vi har siden midthalvfemserne tabt vækst for 231 mia. i forhold til Sverige.
Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 16 (17. september 2010)

Nr. 15: Forskerskatteordningen øger arbejdsudbud, produktivitet og skatteindtægter
Dansk Erhverv har beregnet, at den nuværende forskerskatteordning giver et netto skatteprovenu på 1,8 mia. kr., Men det er vanskeligt for virksomhederne at fastholde udenlandske medarbejdere ud over de første tre år. Den nuværende forskerskatteordning virker ikke efter hensigten.
Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 15 (16. september 2010)

Nr. 14: Offentligt overforbrug af konsulenter er en myte
Private rådgivere er på det seneste kommet under beskydning både fra opposition og regering. Men det er en myte, at det offentlige har et overforbrug af konsulenter, viser ny analyse i nyhedsbrevet Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 14.
Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 14 (7. september 2010)

Nr. 13: Vækst kræver 600.000 flere hoveder 
”Danmark skal være blandt de 10 rigeste lande i verden” i 2020 lyder den ambitiøse målsætning i regeringens 2020 plan fra februar i år. Hvis det skal lykkedes, skal danskerne i arbejdstøjet: Det kræver, at flere tager fat og at vi bliver mere produktive, viser analyse i nyhedsbrevet Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 13.
Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 13 (26. august 2010).

Nr. 12: Hvis du har 5 × 12 måneder…
Hvis vi skal gøre os håb om at holde det nuværende velstandsniveau og sikre den fremtidige vækst i Danmark er det nødvendigt, at danskerne ikke bare arbejder smartere, men slet og ret også arbejder mere. For i løbet af de næste 25 år bliver der ca. 493.000 flere ældre over 65 sammenlignet med i dag. Samtidig bliver der ca. 200.000 færre i den produktive alder mellem 25 og 64 år. Det forrykker forsørgerbyrden massivt.
Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 12 (5. august 2010)

Nr. 11: Danmark mister serviceeksport for milliarder
Danmark går glip af en serviceeksport på mindst 9 mia. kr. årligt alene indenfor IT og kommunikation og forretningsservices som arkitektvirksomhed, vikarbureauer og reklamevirksomhed
Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 11 (2. august 2010)

Nr. 10: Det offentliges forbrug kannibaliserer væksten
Mange danskere har den opfattelse, at den offentlige sektor udsultes i disse år. Sandhedener en anden. Det offentliges forbrug har aldrig været større end nu, og beskæftigelsen i den offentlige sektor er, trods intentionerne i kommunalreformen, eksploderet. Det betyder, at den ukontrollerede vækst i den offentlige sektor er hæmmende for
vækstmulighederne i det private.
Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 10 (22. juli 2010)

Nr. 9:Lavere selskabsskat er en god forretning
Provenuet fra selskabsskatten er særdeles konjunkturafhængigt og derfor faldet kraftigt
under finanskrisen. Men over en længere årrække, fra midtfirserne til før finanskrisen,
er selskabsskatten steget markant, både i kroner og ører, som andel af det samlede
skatteprovenu, og som andel af den samlede økonomi (BNP).
Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 9 (18. juni 2010)

Nr. 8: Potentiel milliardgevinst ved energirenovering af hospitalsbygninger
Danmarks hospitaler skal energirenoveres i samarbejde med ESCO-virksomheder. Omkostningerne dækkes af den garanterede besparelse på energiudgifterne. Dertil kommer en række øvrige positive effekter som følge af et mærkbart bedre indeklima.
 Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 8 (16.juni 2010)

Nr. 7: Energirenovering af skolerne kan give op mod 700 gratis lærerstillinger
Der kan høstes store gevinster ved energirenovering af de danske folkeskoler. Udover selve energibesparelsen er der markante forbedringer på en række områder – herunder bedre indlæring for eleverne via bedre indeklima - samt reduktion af lærernes sygefravær. Alt sammen kan foretages uden omkostninger for ejeren af bygningen. Det sker ved samarbejde med en ESCO-virksomhed.
 Dansk Erhvervs Perspektiv nr, 7 (16. juni 2010)

Nr. 6: Optimisme i videnserviceerhvervene
Virksomheder inden for videnserviceerhvervene har markant mere positive forventninger til både deres omsætning og beskæftigelse end den gennemsnitlige virksomhed, viser en ny medlemsundersøgelse fra Dansk Erhverv.
 Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 6  (9. juni 2010)

Nr. 5: Effektiviseringspotentiale på 11,4 milliarder i kommunerne
De store forskelle i kommunale administrationsudgifter pr. indbygger kan primært tilskrives forskelle i effektivitet, viser ny analyse fra Dansk Ehvervs Perspektiv nr. 5
 Dansk Erhverv Perspektiv nr. 5 (20. maj 2010)

Nr. 4: Højproduktive virksomheder har fællestræk
Højproduktive virksomheder er større og har flere højtuddannede medarbejdere. Det er konklusionen i en analyse fra nyhedsbrevet Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 4.
 Dansk Erhverv Perspektiv nr. 4 (28. april 2010)

Nr. 3 Et let tråd på OPS-speederen kan hjælpe kommunernes økonomi
Træder man bare let på speederen i forhold til at inddrage private, vil det få kommunernes økonomi til at hænge bedre sammen, viser analyse i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 3
 Dansk Erhverv Perspektiv nr. 3 (26. marts 2010)

Nr. 2: Hvordan skaffes pengene til EU's vækststrategi?
Nyhedsbrevet Dansk Erhverv Perspektiv har analyseret Europa-Kommissionens netop fremlagte forslag til ny 10-årige vækststrategi "Europa 2020". Dansk Erhvervs vurdering er klar: stragegien er god - men pengene mangler.
 Dansk Erhverv Perspektiv nr. 2 (18. marts 2010)

Nr. 1: Time-out på regulering af overførselsindkomster
Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at hvis overførselsindkomsterne i 2011, 2012 og 2013 reguleres med prisudviklingen i stedet for med den satsregulering som bruges i dag (baseret på lønudviklingen), giver det besparelser på de offentlige finanser og lavere renter på 1,6 mia. kr., 3,2 mia. kr. og 5,0 mia. kr. i de pågældende år
 Dansk Erhverv Perspektiv nr. 1 (4. marts 2010)


Om nyhedsbrevet Dansk Erhvervs Perspektiv

Der anvendes forskellige former for metode ved udarbejdelse af Dansk Erhvervs Perspektiv. Typisk baserer analyserne sig på forskellige datakilder og kombinationer heraf. Dels anvendes statistiske oplysninger fra statistiske kilder, især publicerede tal fra eksempelvis Danmarks Statistiks statistikbank, men også data fra særkørsler og Dansk Erhvervs egen adgang til mikrodata anvendes. Dels anvendes der surveydata fra Dansk Erhvervs egne undersøgelser.

 
Tilbage til nyhedssøgning