Naviger op
Log på

Dansk Erhvervs Perspektiv 2011

Politiske nyheder 03-01-2012
Nyhedsbrev med analyser fra Dansk Erhverv
Dansk Erhverv Perspektiv

Dansk Erhvervs Perspektiv er Dansk Erhvervs analysepublikation, der sætter fokus på aktuelle problemstillinger og giver baggrund og perspektiv til samfundsrelevante emner.

Perspektiv henvender sig til beslutningstagere og meningsdannere på alle niveauer.

Der udgives årligt 20-25 numre.

Arkiv 2010: Læs også tidligere numre af Perspektiv fra 2010

Nyeste udgaver af Dansk Erhvervs Perspektiv fra 2012

Nr. 57: Grænsehandlen koster os dyrt
Grænsehandlen i Danmark er omfattende. Det er der både naturlige og mere selvskabte årsager til. Danmark er en lille åben økonomi, og danskerne er meget mobile. Men når grænsehandlen bliver for voldsom, bliver det omkostningsfyldt for Danmark bl.a. i form af tabt skatte- og afgiftsprovenu og tabte arbejdspladser.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 57 (december 2011)

Nr. 56: Store gevinster ved sundhedsforsikringer
Sundhedsforsikringer bidrager til en win-win-win situation. Medarbejderne behandles hurtigere, den enkelte virksomhed sparer sygefravær, og nettoeffekten på de offentlige kasser er positiv.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs perspektiv nr. 56 (2. januar 2012).

Nr. 55: Offentligt eller privat forbrug?
En beskeden reduktion i den offentlige beskæftigelse på 6 pct. (ca. 50.000) kan øge velstanden i Danmark mærkbart, og med 840.000 offentligt ansatte i 2010 svarer en reduktion på 6 pct. til at nå ned på niveauet som i 1997 under den daværende SR-regering.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Pespektiv nr. 55 (oktober 2011)

Nr. 54: Servicefradraget har stort potentiale, hvis man bruger de gode svenske erfaringer
Siden introduktionen midtvejs i 2007 har den svenske skatterabat til hjemmeservice – det såkaldte RUT-avdrag – vundet stadig større indpas. I 2010 var der ca. 326.000 svenskere, som i gennemsnit fik skatterabat for 4.100 SEK om året. Det kostede et provenu på ca. 1,34 mia. SEK, gav markedsmæssig omsætning for 2,68 mia. SEK og genererede ca. 5.100 årsværk i en sektor, der reelt ikke eksisterede før RUT-avdraget.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 54 (oktober 2011)

Nr. 53: Vikarer kan frigøre økonomi til bedre sundhed
Debatten om brugen af vikarer i sundhedsvæsenet har længe været overophedet, og mange myter har præget billedet. Denne analyse fokuserer på sygeplejerskevikarer, der er den mest udbredte type af vikarer i sundhedsvæsenet.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 53 (oktober 2011)

Nr. 52: Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter
Eksterne rådgivere og konsulenter tilfører virksomhederne stor værdi. Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse, som Epinion har foretaget for Dansk Erhverv blandt 545 virksomheder. Hele 83 pct. af de virksomheder, som har anvendt eksterne rådgivere, vurderer, at udbyttet af rådgivningen har været positivt eller meget positivt.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 52 (september 2011)

Nr. 51: Apps og digitale services i sigte
De nye teknologier er massivt på vej ind i virksomhederne. Det viser en ny medlemsundersøgelse fra Dansk Erhverv. Hele syv ud af ti virksomheder forventer, at deres anvendelse af digitale services, såsom apps og onlineværktøjer, vil stige i de kommende år, jf. figur 1. Ingen virksomheder forventer et fald.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 51(september 2011)

Nr. 50: Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet
Virksomhedernes forventninger til omsætning og beskæftigelse i 2011 har ændret sig i løbet af sensommeren, hvor fornyet turbulens og usikkerhed opstod i kølvandet på en eskalering af den europæiske gældskrise og nedgraderingen af USA’s kreditværdighed. Det fremgår af en ny medlemsundersøgelse fra Dansk Erhverv, at andelen af virksomheder, der forventer en omsætningsfremgang i 2011, er faldet fra netto 32 pct. i juni til netto 22 pct. i august. Tilsvarende er forventningerne til beskæftigelsen faldet fra netto 9 pct., der forventede en fremgang i juni, til nu netto -4 pct.

Nr, 48: Byrdemålinger viser kun toppen af isbjerget
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 48 (pdf)

Nr. 47: 38 milliarder at spare med et offentlig forbrug som i Sverige
Danmark har verdens største offentlige forbrug. I 2009 satte det rekord med 30 pct. af BNP. Det er ikke en rekord, vi har grund til at være stolte af.
I de andre nordiske og nordeuropæiske velfærdsstater er det offentlige forbrug holdt på et lavere niveau, og i Sverige var det offentlige forbrug som andel af BNP 2,2 procentpointlavere i2010 end i Danmark, hvilket svarer til 38,2 milliarder kroner.
Læs analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 47 (august 2011)

Nr. 46: Euroen har brug for bindende regler for gæld og underskud
Den europæiske gældskrise har udviklet sig til en trussel mod euroen og den økonomiske og finansielle stabilitet i Europa. Det er derfor af stor vigtighed, at der både findes en løsning på gældkrisen, og at der designes nye institutioner, der kan hindre gældsproblemer i at opstå fremover, og hvis det ikke helt kan undgås; hindre at enkelte landes finanspolitiske uansvarlighed påfører andre EU-lande store omkostninger.
Læs analyse i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 46 (september 2011)

Nr. 45: Danmark er duksen i et gældsplaget Europa
Hvis eurozonen var et land, så ville det overtræde Stabilitets- og vækstpagtens grænser for underskud og gæld, Og det har eurozonen gjort hvert eneste år siden euroens indførelse som en fælles valuta i 1999. Danmark er duksen i et gældsplaget Europa. Med underskud og gæld på 2,7 hhv. 43,6 pct. af BNP overholder Danmark Stabilitets- og vækstpagtens grænser for underskud og gæld på maksimalt 3 hhv. 60 pct. af BNP. Faktisk har Danmark overholdt Stabilitets- og vækstpagten hvert eneste år siden 1999. Det giver klare fordele.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr 45 (august 2011)

Nr. 44: Danmark kan spare 33 milliarder ved at efterligne Finlands uddannelsessystem
Læs hele analysen her: Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 44/2011

Nr. 41: Iværksætterskatten - stadig et selvmål
Skattereformen fra 2009 blev bl.a. finansieret af en ekstrabeskatning af såkaldte porte- føljeaktier, dvs. både børsnoterede og unoterede aktier, hvor ejeren besidder under 10 pct. af et selskabs samlede aktiebeholdning, jf. figur 1. I en tid, hvor fravær af økono- misk vækst er Danmarks største udfordring, er skærpet porteføljeaktiebeskatning uhensigtsmæssig på mindst to måder.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr 41 (maj 2011)

Nr. 40: Den danske hængekøje-effekt
Vi er rige i Danmark. Spørgsmålet er, om velstanden har lullet os i søvn. Denne analyse peger på, at der stilles færre krav til børn i Danmark, end i de fleste af de lande, vi nor- malt sammenligner os med og konkurrerer med internationalt. Arbejdsværdier har betydning for vækst og produktivitet. Derfor er folkeskolens lave faglige niveau og timetal bekymrende.Læs hele analysen iLæs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 40 (maj 2011)

Nr. 39: Stor gevinst ved flere højtud- dannede til den private sektor
Produktivitetsvækst er afgørende for økonomisk udvikling, og det er bekymrende at dansk produktivitetsvækst er aftaget over en årrække. Højtuddannet arbejdskraft er én af nøglerne til at øge produktivteten, Derfor er det positivt, at flere unge får en videregående uddannelse. Det ærgerlige er, at en stor del af de højtuddannede opsuges af den offentlige sektor, der dermed lægger beslag på mange ressourcer, der kunne forøge produktiviteten. Derudover har den private sektor et langt større og langt mere akut behov for netop denne arbejdskraft, da højtuddannet arbejdskraft skaber en højere produktivitet og sikrer Danmarks konkurrenceevne i en global og konkurrencepræget økonomi.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 39 (maj 2011)

Nr. 38 Danskerne vil have flere højtuddannede udlændinge til landet – men skatten holder dem væk
Hvis Danmark skal klare sig i den globale økonomi, kræver det, at vi kan tiltrække og
fastholde de bedste og dygtigste eksperter, forskere og specialister fra udlandet. Danske
virksomheder konkurrerer i stigende grad på internationale markeder, og en del af
denne konkurrence handler om at ansætte de dygtige folk, der kan skabe overskud og
nye produkter i en virksomhed.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 38

Nr. 37: Intelligent taxameter vil øge produktivitet og vækst
Uddannelse er godt, men ikke al uddannelse er lige godt. Dansk Erhverv foreslår, at der indføres et ”intelligent taxametersystem” på universitetsuddannelserne. Et system der i højere grad belønner kvalitet og ikke blot kvantitet. Universiteterne skal gennem taxametersystemet dermed gives et incitament til at uddanne bachelorer og kandidater, der matcher behovene på arbejdsmarkedet. Dette kan opnås ved at give et bonustaxameter til de uddannelser, der uddanner til lav ledighed og høje lønninger.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr 37 (maj 2011)

Nr. 36 Janteloven i vejen for innovation
Den gode nyhed først: danskerne kommer ofte med gode idéer på deres arbejdsplads og de oplever, at der er lydhørhed over for nye forslag. Den dårlige nyhed: i det danske samfund er der ikke generelt tilstrækkelig anerkendelse og belønning for dem, der får gode nye idéer og fører dem ud i livet, eksempelvis ved at have succes med at starte egen virksomhed. Det viser en ny befolkningsundersøgelse, som Interresearch har gennemført for Dansk Erhverv i april 2011.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 36

Nr. 35: Virksomhedernes innovation står i stampe
Inden for de seneste tre år har kun 1 ud af 5 danske virksomheder lanceret nye services eller produkter. En undersøgelse blandt Dansk Erhvervs medlemmeri viser desuden, at virksomhederne selv erkender, at vi ikke kommer i front med det nuværende niveau: Hele 40 procent af virksomhederne vurderer, at vi sakker agterud i forhold til de konkurrerende lande, jf. figur 1 nedenfor. Kun 11 pct. mener, at det niveau vil bringe Danmark i front.
 Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 35 (maj 2011)

Nr. 34: Sådan spares 55 mia. kr. på de offentlige ud-gifter – uden at skære i kernevelfærden
Afskaffelse af efterlønnen og forhøjelse af pensionsalderen er selvsagt vigtige reformer, der både kan øge arbejdsudbuddet og dække finansieringsbehovet. Dansk Erhverv har i en række analyser udgivet i Perspektiv peget på andre områder, hvor der kan spares 55 mia. kr. om året i 2020 uden at skære i velfærdsstatens kerneydelser, Forslagene vil dække det udestående finansieringsbehov på 23 mia. kr. og samtidig skabe råderum for skattelettelser for 32 mia. kr. Det er mere end nok til at sænke selskabsskatten til 18 pct. og sænke indkomstskatten til maksimalt 39,8 pct.
Læs analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 34 (12. maj 2011).

Nr. 33: Nationaløkonomisk overblik 2010
Det er højsæson for virksomhedsregnskaber og statusopgørelser. Efter at langt de fleste nationaløkonomiske nøgletal for 2010 er i hus, er det på samme måde nyttigt at gøre status over, hvordan centrale størrelser i dansk økonomi udviklede sig sidste år. Samlet set blev 2010 et slags økonomisk ”mellemår”, hvor det dybe fald i vækst og velstand 2009 godt nok blev bremset, men hvor fremgangen kun ret tøvende kom i gang. Den samlede økonomiske vækst landede på moderate 2,1 pct. Den økonomiske krise har ført til ændret opsparingsadfærd. De stigende disponible indkomster slår ikke længere fuldt igennem på privatforbruget.
Læs analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 33 (april 2011)

Nr. 32 Offentlig forbrugsvækst er uholdbar
Det offentlige forbrug voksede fra under 25 pct. af strukturelt BNP i 1997 til 28,4 pct. i 2010, svarende til en stigning på 64 mia. kr., figur 3. Fortsætter den vækst, vil det offentlige forbrug udgøre knap 31 pct. af strukturelt BNP i 2020 svarende til en real stigning på yderligere 54 mia. kr. frem mod 2020. Dansk Erhverv har beregnet konsekvenserne: Det vil føre til en uholdbar vækst i detstrukturelle underskud og gælden eller en ødelæggende stigning i skattetrykket og faldende disponible indkomster.
Læs analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 32 (26. april 2011)

Nr. 31 Befolkningen efterlyser reformer
Der er behov for reformer af dansk økonomi pga. offentligt underskud, færre hænder på arbejdsmarkedet og lav vækst. En befolkningsundersøgelse gennemført af Interresearch a|s viser, at der i befolkningen er stor opbakning til gennemførelse af reformer. Hele 63 pct. af de adspurgte mener, der er behov for reformer, mens kun 14 pct. er af den modsatte opfattelse. Af de, der ønsker reformer, svarer 82 pct., at politikerne er for lang tid om at få gennemført de nødvendige reformer.
Læs Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 31 (13. april 2011)

Nr. 30 Status på VK-regeringen 2001-2011
Den 27. november i år har Venstre og Konservative dannet regering i 10 år. Det er lejlighed til at gøre status. Hvordan er det gået set ud fra erhvervslivets synsvinkel? På hvilke områder er det gået godt, og på hvilke områder er der fortsat udfordringer?
Læs analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 30 (19. april 2011)

Nr. 29. Lavere selskabsskat øger velstanden
Dansk Erhverv anbefaler, at Danmark lemper selskabsskattesatsen, så den kommer ned under EU-gennemsnittet. Vores bud på en konkret model for lempelsen er indførelsen af en politik-regel, så selskabsskattesatsen med passende mellemrum fastsættes, så det sikres, at den er ca. 5 procentpoint under EU-gennemsnittet. Med en gennemsnitlig skattesats i EU i 2010 på 23,2 pct. ville det betyde en selskabsskat på 18 pct.
Læs analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 29 (4. april 2011)

Nr. 28: Godstransport og spedition binder erhvervsliv og forbrugere sammen
Mindre end 1 pct. af den samlede beskæftigelse er beskæftiget som speditører, alligevel skaber denne branche 2,9 procent af den samlede værdi, der årligt skabes i Danmark. De knap 1,2 procent af danskerne, som er beskæftiget inden for fragtvognmandsbranchen, skaber 1,4 pct. af den danske værditilvækst. Værditilvæksten per beskæftiget i fragtvognmandsbranchen er i gennemsnit ca. 25 pct.større end i hele erhvervslivet. Det viser analyse fra Dansk Erhverv.
Læs analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 28 (11. april 2011)

Nr. 27: Farvel efterløn – goddag beskæftigelse
Erfaringerne med afskaffelsen af overgangsydelsen viser, at det er meget sandsynligt, at en afskaffelse af efterlønnen vil være en meget effektiv måde at øge arbejdsudbuddet og beskæftigelsen. Desuden betyder udviklingen i demografien, at arbejdsstyrken falder de kommende år – et fald som afskaffelse af efterlønnen vil kunne afbøde. Dette styrker forventningen om, at en forøgelse af arbejdsstyrken de kommende år vil medføre højere beskæftigelse.
Læs analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 27 (21. marts 2011)

Nr. 26: Et års tidligere skolestart
Med udsigt til flere ældre og et fald i antallet af personer i de erhvervsaktive aldersklasser er der behov for at gennemføre reformer, der kan øge arbejdsudbuddet. Efterlønsreformen er kommet i spil, men selv et fuldstændigt og øjeblikkeligt stop for tilgang til efterlønnen vil ikke løse Danmarks økonomiske udfordringer. Der skal mere til.
Læs analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 26 (4. marts 2011).

Nr. 25: Økonomisk prognose - februar 2011
Det økonomiske opsving har været langsomt og beskæftigelsesløst, og det har primært været drevet af væksten i det offentlige forbrug. I 2011 vil det offentlige forbrug ikke længere bidrage til væksten, og reallønsudviklingen samt skatte- og afgiftsstigninger vil tilmed lægge en dæmper på væksten i det private forbrug. Dansk Erhverv forventer et fald i BNP væksten til 1,3 pct. i 2011, og en ledighed der stiger til 172.000 på årsbasis i 2011.
Læs analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 25 (24. februar 2011)

Nr. 24: Engroserhvervene efter krisen
Engrosbranchen er blevet hårdt ramt af krisen. Fra omsætningen i engroserhvervene toppede i andet kvartal af 2008 til den nåede bundniveauet i 1. kvartal af 2009, er der sket en kvartalsvis nedgang på 57 mia. kr., svarende til 21 pct.
Nedgangen er ujævnt fordelt imellem engros-underbrancherne. Enkelte har oplevet fremgang trods krisen. Andre er blevet hårdt ramt, eksempelvis de tekniske engroserhverv, som typisk er underleverandører til industrien.
Læs analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 24 - (11. februar 2011)

Nr. 23: Frokostpause eller velfærd?
I de kommende år vil arbejdsstyrken falde med knap 59.000 som følge af demografien, og der er særligt mange offentligt ansatte, der går på pension og efterløn. I den private sektor betaler de ansatte selv for frokostpausen. Det gør et stort flertal (cirka 80 procent) af de offentlige ansatte ikke. Dermed er den ugentlige arbejdstid 2,5 timer kortere for de fleste offentlige ansatte. Hvis den betalte frokost i det offentlige blev afskaffet, ville det forøge arbejdsudbuddet med det, der svarer til 48.000 fuldtidsansatte og en stigning i BNP på 1,4 procent, viser en analyse fra Dansk Erhverv.
Læs analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 23 - (23. februar 2011)

Nr. 22: Vækst og velstand 2020
Vækst skaber velstand – men Danmark har i 15 år befundet sig i en vækstkrise, der har kostet dyrt i form af mistet velstand. Hvis væksten kan øges med blot 0,5 - 1 procentpoint
om året, vil det øge rådighedsbeløbet for en almindelig LO-familie med knap 50.000 kr. i 2020, figur 1. Vækstpolitik betaler sig. Læs analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 22

Nr. 21: Kommunalt ansatte har 6,6 sygedage mere om året end de private

Sygefraværet i kommunerne er faldet en halv sygedag i gennemsnit fra 2007 til 2009. De kommunale medarbejdere har i 2009 således i gennemsnit 13,5 sygedag. Beregninger fra Dansk Erhverv viser, at hvis sygefraværet i kommunerne bliver nedbragt til samme niveau som blandt fuldtidsbeskæftigede i det private, ville besparelsen være i omegnen af 4,1 milliarder kroner, svarende til cirka 11.000 fuldtidsstillinger.
Læs analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 21 - (10. januar 2011).

 
Tilbage til nyhedssøgning