Naviger op
Log på

Dansk Erhvervs Perspektiv 2012

Nyhedsbrev med analyser fra Dansk ErhvervDansk Erhvervs Perspektiv er Dansk Erhvervs analysepublikation, der sætter fokus på aktuelle problemstillinger og giver baggrund og perspektiv til samfundsrelevante emner.

Perspektiv henvender sig til beslutningstagere og meningsdannere på alle niveauer.

Der udgives årligt 20-25 numre.

Arkiv
2010: Læs
tidligere numre af Perspektiv fra 2010

2011: Læs tidligere numre af Perspektiv fra 2011

Nr. 23: Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab
Fedtafgiften står som et skrækeksempel på konsekvenserne af en afgift, og det bør mane til eftertanke for fremtiden. I denne udgave af Dansk Erhverv Perspektiv gennemgås, hvorfor fedtafgiften er skrækeksemplet på en erhvervsskadelig afgift.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 23/2012

nr. 21: Kæmpe potentiale i dansk turisme
Hvis det lykkes at få vendt udviklingen i antallet af udenlandske turister frem mod 2030, vil det betyde, at Danmark kan øge antallet af turister med 11,5 mio., viser Dansk Erhvervs analyse. Det svarer til ekstra direkte eksportindtægter for 8,2 mia.kroner. Derudover skal tillægges de indirekte indtægter den øgede turisme medfører.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 21/2013

Nr. 20: Svensk skattesænkning sætter Danmark under fornyet pres på selskabsskatteområdet
Denne udgave af Perspektiv sætter fokus på selskabsskatten som et nyt aktuelt skattepolitisk tema efter både skattereform og finanslov er kommet i hus. Og især er signalværdien i en forhåbentlig kommende dansk selskabsskattesænkelse vigtig. For Dansk Erhverv er det helt i orden med en pragmatisk tilgang, hvor man i første omgang annoncerer en gradvis sænkelse af skattesatsen fra de nuværende 25% til 20 pct. i løbet af en årrække på 3-5 år”, siger cheføkonom Bo Sandberg, der har udarbejdet analysen.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 20/2012

Nr. 19: Differentiering af behandlingsgarantien sænker arbejdsudbuddet
I foråret fremlagde Dansk Erhverv sammen med FOA en analyse af de potentielle gevinster ved en udredningsgaranti for alle patienter i det danske sundhedsvæsen baseret på PensionDanmarks nuværende ordning for egne medlemmer. I denne analyse fortsætter Dansk Erhverv analysearbejdet ved at se nærmere på regeringens fremlagte lovforslag om differentiering af behandlingsgarantien, således at den maksimale ventetid på 1 måned forlænges til 2 måneder for visse ”ikke livstruende” sygdomme. Argumentet for dette har været, at man således kan spare et større beløb på de offentlige sygehusudgifter, som vil kunne bruges til at indføre regeringens forslag til en udredningsret.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 19/2012

Nr. 18: Realkreditinstitutter sender regning på 3,4 mia. til virksomheder og forbrugere
Realkreditinstitutterne har fra 2009 hævet bidragssatserne på realkreditlån, med øgede omkostninger for de mange virksomheder og familier, der har et realkreditlån, til følge. Realkreditinstitutternes indtægter fra udlån udgøres primært af det løbende bidrag, der tillægges et låns øvrige ydelseri. Bidragssatserne har været forholdsvis stabile i en længere årrække og har derfor ikke tiltrukket særlig opmærksomhed. I løbet af de seneste år har realkreditinstitutterne flere gange hævet bidragssatserne på lån til private,
og bidragssatserne på lån til erhvervslivet er også steget betydeligt.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 18/2012

Nr. 16: Vækstorienteret og erhvervsvenlig skattereform giver 25.000 i øget arbejdsudbud
Regeringens forslag til skattereform blev offentliggjort 29. maj. I denne udgave af Perspektiv fremlægges dels Dansk Erhvervs overordnede skattepolitiske sigtelinjer og dels vores forslag til skattereform, samt beregninger af arbejdsudbudseffekter mv. af vores reformforslag, udført af de uafhængige økonomer i DREAM-gruppen.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 16/2012

Nr. 15: Forbrugsbeskatningen er markant højere i Danmark end i nabolandene
Ifølge regeringsgrundlag og 2020-plan er det vigtigste formål med den kommende skattereform, at skatten på arbejde sænkes markant. Dansk Erhverv støtter denne hensigt. Især af hensyn til at forbedre incitamenterne på det hjemlige arbejdsmarked.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 15/2012

Nr. 14: Danskernes e-grænsehandel
Danmark har for alvor taget e-handel til sig, og danskerne er blandt de mest ehandlende forbrugere i EU. Flere og flere danske virksomheder etablerer e-handel eller fungerer som rene netbutikker, og udviklingen af e-handlen gavner både forbrugere og virksomheder. Det samfundsøkonomiske potentiale er stort, men er truet af øget egrænsehandel på grund af fordyrende rammevilkår for danske e-handelsvirksomheder.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 14/2012

Nr. 13: Det rigtige uddannelsesvalg
Det vigtigste formål med uddannelse er at give unge mennesker viden og færdigheder til at kunne begå sig på arbejdsmarkedet. Forkerte uddannelsestilbud forsinker og besværliggør denne proces. Derfor er det vigtigt, at de unge præsenteres for de uddannelsesmuligheder, der svarer til de ønsker og kompetencer, som de enkelte unge har.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 13/2012

Nr. 12: Mobilitet gavner væksten
Nutidens samfund afspejler stigende hastighed på mange fronter – i arbejdsliv, familie,fritid og transport. Mobilitet, både som fysisk transport af mennesker og varer og gennem internet og tekniske applikationer, er fundamentet for nutidens innovative samfund.En bedre forståelse af sammenhængen mellem rejsetidsbesparelse og øget arbejdstid har stor betydning for værdisætning og fremtidig prioritering af infrastrukturforbedringer.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 12/2012

Nr. 11: Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst
Sunde og raske medarbejdere er en forudsætning for fortsat vækst og velstand i det danske samfund på lige fod med fx veluddannede medarbejdere. Derfor er der et ikke uvæsentligt samfundsøkonomisk potentiale ved netop at fokusere på et godt helbred,funktionsevnen og den generelle sundhedstilstand blandt danskere på arbejdsmarkedet,såvel som i befolkningen generelt.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 11/2012

Nr. 10: Ældre er en attraktiv arbejdskraft
En undersøgelse blandt Dansk Erhvervs medlemmer og en befolkningsundersøgelse blandt danskere (58-70 år) har afdækket, hvordan de ældre selv og arbejdsgiverne ser på det at være ansat som senior, og at have ansatte seniorer. Undersøgelsen viser, at
både de ældre selv og erhvervslivet oplever de ældre som en attraktiv arbejdskraft. Halvdelen af de ældre, som er gået på pension, svarer, at de gerne ville være forblevet længere i deres tidligere job. Der er således et stort potentiale for at fastholde ældre på arbejdsmarkedet længere til gavn for den ældre, virksomhederne og samfundsøkonomien.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 10/2012

Nr 9: Gevinster ved øget anvendelse af it i skolen
Anvendelse af it i undervisningen kan styrke elevernes motivation og faglighed. Det forbedrer den nødvendige undervisningsdifferentiering, giver elever hurtigere respons på opgaveløsning, og giver mulighed for at anvende forskellige værktøjer og informationskilder i det faglige arbejde. Desuden er it-anvendelse en vigtig kompetence at have i det videre liv, både i forhold til videreuddannelse efter grundskolen og på arbejdsmarkedet.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 9/2012

Nr. 8: It-kapital har kontinuerligt øget produktiviteten i næsten 40 år
Anvendelse af it i et samfund som det danske er en vigtig faktor for vækst og produktivitet. Siden begyndelsen af 1970’erne og i særdeleshed i 1980’erne, hvor it så småt begyndte at blive en del af erhvervslivet, har it-kapitalintensiteten givet et positivt bidrag til den samlede arbejdsproduktivitet. It-kapital er eneste faktor, som de seneste næsten 40 år har øget produktiviteten i Danmark. Selv i år, hvor den samlede arbejdsproduktivitet er faldet, har bidraget fra it-kapital været positivt og har dermed begrænset nedgangen.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 8/2012

Nr. 7: Masser af eksport i service
Eksport er godt, og eksport skal der til, for at samfundsøkonomien på sigt kan hænge sammen. Eksport forbindes oftest med eksport af forskellige varer, der skabes på fabrikker og sendes ud i verden. Eksporten af varer er dog kun en del af den danske eksport. Virkeligheden er, at eksporten af serviceydelser år for år øger sin betydning for skabelse og fastholdelse af danske arbejdspladser.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 7/2012

Nr. 6: Konkurrenceudsættelse giver økonomisk gevinst
Der er generelt både økonomiske samt kvalitets- og innovationsmæssige gevinster ved at konkurrenceudsætte offentlige serviceopgaver. Ifølge kommunernes egne opgørelser opnås i gennemsnit en økonomisk gevinst på 17 pct. samtidig med, at kvaliteten som hovedregel bliver øget eller fortsætter uændret. Det viser beregninger foretaget på baggrund af oplysninger i Udbudsportalens dokumentationsdatabase.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 6/2012

Nr. 5: Illegal handel med nydelsesmidler
Analysen viser, at hver femte dansker kender til steder, hvor man kan købe illegale nydelsesmidler. Det er især steder, der sælger illegale sodavand og øl, danskerne kender, men en del har også kendskab til steder, hvorfra der sælges illegal cider, slik, chokolade eller cigaretter, jf. figur 1. De illegale varer sælges fortrinsvis hos grønthandlere og i kiosker, men også salg fra privatadresser forekommer relativt hyppigt.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 5-2012

Nr. 4: Stort potentiale i ESCO-projekter i kommunerne
Med det nye energiforlig er der lagt op til ambitiøse besparelser i vores energiforbrug. ESCO-modellen nævnes som specifik løftestang, og det glæder Dansk Erhverv og Brancheforeningen for Bygningsautomation, som vurderer, at energirenovering alene i kommunerne kan give besparelser på 625 mio. kr. årligt
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 4-2012

Nr. 3: Svensk hjemmesevice-succes bliver ved at vokse
Én af de mere jordnære årsager bag Sveriges ”tiger-økonomi” er, at svenskerne har formået at markedsgøre en række serviceydelser, der i Danmark typisk udføres som sort arbejde, gør-det-selv, eller slet ikke.
I Sverige vinder skattereduktionen for serviceydelser i hjemmet stadig større fodfæste.Nye tal viser, at 416.000 svenskere i 2011 benyttede muligheden for at få udført eksempelvis rengøring i hjemmet med skatterabat. Tilsammen blev der dermed sidste år skabt markedsmæssig omsætning for 3,5 mia. SEK, svarende til mindst 6.700 årsværk.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 3-2012

Nr. 2: København er Sydsveriges hovedstad
For sydsvenskere spiller København på mange måder en større rolle, end Stockholm gør. Det viser ny befolkningsundersøgelse foretaget af Dansk Erhverv.
Der er et stort potentiale for at styrke forbindelserne i Øresundsregionen yderligere. Det vil både være til gavn for dansk erhvervsliv og sydsvenskerne, som kan få større glæde af at bo tæt på en millionby.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 2-2012

Nr. 1: 2011 blev endnu et år med lavvækst
Samlet set blev 2011 et økonomisk ”lavvækst-år”. Dermed blev det vækstefterslæb, som har præget dansk økonomi siden 2008, udbygget sidste år. Der er dog i 2011 lagt nogle spor ud i retning af en bedre og mere holdbar økonomisk tilstand, blandt andet pga. den vedtagne tilbagetrækningsreform, som implementeres her i 2012.

Den økonomiske vækst landede på beskedne 1,0 pct. Krisen har ført til ændret opsparingsadfærd. De senere års stigende disponible indkomster er langt fra slået fuldt igennem på privatforbruget.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 1/2012

Kontakt

Underdirektør

t: 3374 6526
m: 6133 0562