Naviger op
Log på

Arbejdsgiveransvar ved skade på tredjemand

Hvem hæfter for de skader, en medarbejder forvolder på andre i arbejdstiden?
Hvis en medarbejder under udførelsen af arbejdet forvolder en skade på tredjemand, hæfter arbejdsgiveren som udgangspunkt solidarisk med medarbejderen. Arbejdsgiverens hæftelse forudsætter, at medarbejderen har handlet ansvarspådragende.

Hvornår hæfter arbejdsgiveren?
Arbejdsgiveren hæfter som udgangspunkt fra det tidspunkt, medarbejderen møder på arbejde, til han går hjem. Der hæftes også for undladelser, for eksempel manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifter, ligesom der hæftes for svinkeærinder og andre handlinger, der ikke direkte har noget med arbejdet at gøre, men som dog har en vis forbindelse med arbejdets udførelse. Arbejdsgiveren hæfter ikke ved abnorme handlinger for eksempel vold og tyveri.

Medarbejderens hæftelse
Ofte vil den skadelidte rejse et erstatningskrav over for arbejdsgiveren alene eller over for både arbejdsgiver og medarbejder. Det er herefter op til arbejdsgiveren at søge beløbet indkrævet, det vil sige godtgørelse, hos medarbejderen, hvis lovgivningen giver mulighed for det.

Ifølge erstatningsansvarsloven § 19, stk. 3, bortfalder medarbejderens erstatningsansvar over for både arbejdsgiver og tredjemand, hvis skaden er dækket af en tingsforsikring, driftstabsforsikring eller arbejdsgiverens ansvarsforsikring, medmindre skaden er forvoldt med forsæt eller grov uagtsomhed.

Hvis medarbejderens erstatningsansvar ikke er bortfaldet i medfør af erstatningsansvarslovens § 19, stk. 3, skal medarbejderen dække skade, som vedkommende ved sin ansvarspådragende handling har forvoldt arbejdsgiveren. Medarbejderen skal dog kun dække skaden i det omfang, der er rimeligt i forhold til den udviste skyld, medarbejderens stilling og omstændighederne i øvrigt, jf. erstatningsansvarslovens § 23.

Der kan altså ydes helt og delvist regres. Tommelfingerreglen er her, at medarbejderen pålægges erstatningsansvaret ved forsæt og grov uagtsomhed, mens han som udgangspunkt ikke er erstatningspligtig ved simpel uagtsomhed.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kontakt vores Hotline på
T. 3374 6400
Læs også om