Naviger op
Log på

Hvileperiode og fridøgn

Arbejdstiden skal som udgangspunkt tilrettelægges således, at den ansatte får en sammenhængende hvileperiode på mindst 11 timer for hver periode på 24 timer og et ugentligt fridøgn.
Arbejdsmiljølovgivningens regler om hvileperiode og fridøgn finder anvendelse, med mindre der er indgået overenskomst/virksomhedsaftale herom.

Hvem gælder hvileperiode og fridøgn for?
Reglerne gælder for alle ansatte, dog ikke repræsentanter og agenter, der arbejder uden for virksomhedens faste arbejdssted.

Personer i overordnede stillinger omfattes af bestemmelserne om hvileperiode og fridøgn, medmindre de udelukkende eller hovedsagelig udfører arbejde af ledende art og ikke er forpligtet til arbejdsmæssigt at følge dem, de skal lede eller følge i en forud fastlagt arbejdsturnus. Eller de på grund af specialviden eller lignende forhold har en særlig selvstændig stilling inden for særlige former for arbejde.

11 timers hvil dagligt
Den sammenhængende hvileperiode på mindst 11 timer inden for hver periode på 24 timer beregnes således:
 
Tegn en tidslinje og regn 24 timer tilbage fra et uvilkårligt tidspunkt inden for arbejdstiden. Er der 11 timers sammenhængende hvil inden for denne periode? Det kaldes ”rullende døgn” og betyder, at man højest kan arbejde 13 timer sammenhængende, fordi de sidste 11 timer skal bruges til hvile.

Den tid, der går til transport til og fra arbejdsstedet, regnes som udgangspunkt med til hvileperioden. Dette gælder dog ikke, hvis det er et andet arbejdssted end det faste, fx i forbindelse med forretningsbesøg hos en kunde eller en leverandør, og transporttiden overstiger den sædvanlige transporttid til arbejdet.

Rådighedstjeneste og hvileperiode
Man kan have hviletid samtidigt med rådighedsforpligtelsen. Når man bliver kaldt på arbejdet – bliver hviletiden afbrudt, og man skal tælle forfra – hvad enten man arbejder hjemmefra eller skal tage ind på arbejdspladsen.

Rådighedstjeneste på arbejdsstedet betragtes ikke som hviletid. Dette gælder, selvom der under rådighedstjenesten ikke er blevet brug for den pågældende. Det kan f.eks. være en sygeplejerske på en døgninstitution, som står til rådighed i løbet af natten, men får lov til at sove vagten igennem, fordi der ikke er beboere, som har brug for assistance. Den pågældende kan ikke i forlængelse af aftenvagten på 8 timer tage en dagvagt på 8 timer, eftersom ingen af de 16 timer bliver betragtet som hvileperiode.

Rådighedstjeneste kan ikke indgå i det ugentlige fridøgn, hvorfor ansatte som udgangspunkt ikke kan have rådighedsforpligtelse i mere end 6 døgn.

Ugentligt fridøgn

Inden for hver periode på 7 døgn skal den ansatte have et fridøgn. Der må ikke være mere end 6 dage mellem to fridøgn.

Fridøgnet skal ligge i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode. Da den daglige hvileperiode er på 11 timer, har den ansatte normalt krav på en sammenhængende hvileperiode på 35 timer hvert 7. døgn (24 timers fridøgn + 11 timers hvil).

Det ugentlige fridøgn skal så vidt muligt ligge om søndagen og så vidt muligt samtidigt for alle, der er ansat i virksomheden. Ved særlige former for arbejde kan det enkelte fridøgn udskydes eller erstattes af frihed senere.

Nedsættelse af hviletid og fridøgn
Ved særlige typer af arbejde og i særlige situationer kan hviletiden nedsættes til 8 timer eller udskydes i begrænset omfang og det ugentlige fridøgn kan omlægges, således at der er op til 12 døgn mellem to fridøgn. Særlige typer af arbejde er bl.a. aktiviteter, der er kendetegnet ved nødvendigheden af at sikre kontinuerlige ydelser eller vedvarende produktion, fx når der er tale om modtagelse, behandling og/eller pleje på hospitaler eller lignende institutioner, gas-, vand- og elforsyning, renovation mv., kommunikation, ambulancetjeneste, brandvæsen og civilbeskyttelse. Men det er f.eks. også de sidste 14 dage før juleaften ved arbejde i lagre og i butikker.

Arbejdsgiverparten kan også med modstående lønmodtagerorganisationer indgå aftaler om færre døgn mellem to fridøgn og en kortere hvileperiode.

Hvis den daglige hvileperiode nedsættes, skal der ydes kompenserende hvileperiode.

Der gælder særlige regler ved arbejde hjemmefra og for unge under 18 år.

Kontakt

Chefkonsulent

t: 3374 6318
m: 2278 7001
Arbejdsmiljøkonsulent

t: 3374 6598
m:
Arbejdsmiljøkonsulent

t: 3374 6295
m: 2245 3337
Arbejdsmiljøchef, souschef

t: 3374 6178
m: 2076 0073
Arbejdsmiljøkonsulent

t: 33746281
m:
Læs også om