Log på

Aktindsigt ved udbud

Ved vurderingen af om rette virksomhed har vundet et udbud, kan det være relevant at få aktindsigt i den offentlige myndigheds dokumenter.
 

Offentlighedsloven tillader, at alle kan få aktindsigt i dokumenter, der indgår i den offentlige forvaltning, og det omfatter som udgangspunkt alle dokumenter, der vedrører sagen.

Heroverfor gælder dog en række undtagelser om konkrete sager, dokumenter og oplysninger. Det kan eksempelvis dreje sig om interne arbejdsdokumenter eller andre dokumenter, som den offentlige myndighed efter en konkret vurdering undtager fra aktindsigten. Vurderingen er ofte baseret på, om aktindsigten – typisk af konkurrencemæssige grunde – vil påføre den enkelte person eller virksomhed skade for eksempel i form af et væsentligt økonomisk tab.

Der er som udgangspunkt intet krav om en begrundelse for et ønske om at få aktindsigt, men i visse tilfælde vil en god begrundelse kunne udvide muligheden for at få indsigt i de ønskede oplysninger.

Hvis du ønsker at søge om aktindsigt, skal det ske til rette myndighed – i udbudsforretninger er det typisk den ordregivende myndighed.

Normalt skal myndigheden svare dig inden for 7 arbejdsdage, men afhængig af sagens kompleksitet kan svarfristen konkret både være længere og kortere. Ved klart identificerede og når der bedes om få dokumenter bør myndigheden behandle sagen inden for 1-2 dage.
Hvis din sag ikke kan behandles inden for denne frist, har myndighederne pligt til at underrette dig om, hvad forsinkelsen skyldes, og hvornår myndigheden forventer, at din anmodning kan være færdigbehandlet.

Hvis du har spørgsmål til aktindsigt er du altid velkommen til at kontakte Dansk Erhverv.

Oprettet den 20-08-2012 14:34 og sidst opdateret den 28-12-2016 14:21