Naviger op
Log på

Ansættelsesbeviser

Når en ny medarbejder ansættes, er det vigtigt, at der udarbejdes et ansættelsesbevis, der beskriver de aftalte vilkår.

Retten til at få et ansættelsesbevis følger af EU-direktiv 93/533 om arbejdsgivers pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. I Danmark er direktivet implementeret ved lov om ansættelsesbeviser samt ved kollektive overenskomster.

Er medarbejderen ikke omfattet af en kollektiv overenskomst, der har implementeret direktivet, følges reglerne i lov om ansættelsesbeviser.

Under Ansættelseskontrakter findes nærmere information om formkrav mv. ved indgåelse af ansættelsesbeviser. Her findes ligeledes Dansk Erhvervs standardkontrakter med tilhørende vejledninger.

Aftalte fravigelser
I de kollektive overenskomster har parterne typisk henvist til, at lov om ansættelsesbeviser finder anvendelse for lønmodtagere omfattet af overenskomsten, med de eventuelle fravigelser, som parterne har aftalt.

Det følger omvendt af lov om ansættelsesbeviser, at loven viger for kollektiv aftale. En fravigelse skal fortsat som minimum leve op til det bagvedliggende EU-direktiv om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet.

Hvornår skal ansættelsesbeviset foreligge?
Der skal som udgangspunkt udarbejdes et ansættelsesbevis, når følgende betingelser begge er opfyldt:

• ansættelsesforholdet har en varighed på mere end 1 måned, og
• den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er på over 8 timer.

Der gøres opmærksom på, at der i en række overenskomster er fastsat andet, herunder bl.a. en anden tidsfrist for, hvornår ansættelsesbeviset skal være udleveret til medarbejderen.

Bestemt standardkontrakt er aftalt mellem overenskomstparterne
Mange kollektive overenskomster indeholder endvidere regler om, at der skal benyttes en bestemt standardkontrakt, som er aftalt imellem overenskomstparterne. Der følger typisk en vejledning til, hvorledes ansættelsesbeviset skal udfyldes.

Ændringer i ansættelsesvilkårene
Hvis der under ansættelsen sker ændringer i de aftalte vilkår, skal ændringerne skriftligt bekræftes enten i form af en ny kontrakt eller et tillæg til den eksisterende kontrakt. Igen kan overenskomstparterne specifikt have taget stilling til, hvorledes en sådan ændring skal ske, og hvorledes den skal bekræftes overfor medarbejderen.

Tidsfrist for udbedring af mangelfuldt ansættelsesbevis
Er ansættelsesbeviset mangelfuldt, kan der rejses krav om godtgørelse, der som udgangspunkt kan udgøre op til 13 ugers løn samt betaling af bod.

Den centrale fravigelse fra ansættelsesbevisloven, der findes i en lang række kollektive overenskomster, er en såkaldt ”nachfrist”, der giver arbejdsgiveren en kort frist til at udbedre et eventuelt manglende eller mangelfuldt ansættelsesbevis, hvis arbejdsgiveren har tiltrådt og således er omfattet af overenskomsten.

Udbedres manglerne inden for fristen, kan arbejdsgiveren undgå at betale godtgørelse.
 
Bliver virksomheden mødt med en påstand om, at der er mangler ved en ansættelseskontrakt, anbefales det straks at kontakte Dansk Erhverv.  Det anbefales, at gennemgå muligheden for nachfrist i den konkrete overenskomst.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kontakt vores Hotline på
T. 3374 6400
Læs også om