Naviger op
Log på

Overenskomsters dækningsområde

Det er helt centralt at kunne fastsætte, om en overenskomst finder anvendelse for et bestemt stykke arbejde eller ej.

I langt de fleste tilfælde giver dette ikke anledning til problemer, men det kan i enkelte tilfælde være særdeles vanskeligt at afklare. Denne afgrænsning kan være aftalt i overenskomsten, ligesom den kan være fastsat ved retspraksis.

Dansk Erhverv rådgiver medlemmer af Dansk Erhverv om, hvornår en overenskomst er gældende eller ej.

 

Når man taler om overenskomsters dækningsområde, anvender man ofte begreberne faglige gyldighedsområde, personelle gyldighedsområde og territoriale gyldighedsområde.


Faglige gyldighedsområde
 

Ved det faglige gyldighedsområde forstås det arbejde som falder inden for overenskomsten. Dette kan være fastsat direkte i overenskomstteksten eller have udviklet sig via praksis. Dette er ofte det element, som giver anledning til flest sager, herunder hvor et bestemt stykke arbejde falder ind under flere forskellige fagforbunds område.  


Personlige gyldighedsområde
 

Ved det personlige gyldighedsområde forstås den persongruppe, som overenskomsten finder anvendelse for. Det mest normale er, at overenskomsten finder anvendelse for alle, der udfører arbejde inden for denne (såkaldte områdeoverenskomster).

Det har således i langt de fleste tilfælde ingen betydning, om medarbejderen er organiseret i det fagforbund, som har indgået overenskomsten.

Dette gælder dog eksempelvis ikke i forhold til Lederaftalen mellem DA og Lederne, hvor man skal være medlem, for at aftalen finder anvendelse.

Overenskomster finder også typisk anvendelse for familie og børn, hvorimod ægtefæller oftest falder udenfor. Personer, der indtager ledende stillinger, eller hvis dispositionsret i udstrakt grad forpligter virksomheden, eller hvis hverv har en særlig fortrolig karakter, der gør dem til arbejdsgiverens tillidsmænd, falder dog som hovedregel uden for overenskomsterne.


Territoriale gyldighedsområde
 

Ved det territoriale gyldighedsområde forstås overenskomstens geografiske afgrænsning. Overenskomster mellem en arbejdsgiver- og en lønmodtagerorganisation finder typisk anvendelse for hele landet, eksempelvis Dansk Erhvervs landsoverenskomster med HK.

En virksomhedsoverenskomst kan imidlertid være afgrænset til alene at finde anvendelse på en af virksomhedens adresser og ikke på de øvrige.

 

Dette kan eksempelvis også være tilfældet for virksomheder omfattet af en overenskomst mellem Dansk Erhverv og HK. På dette område kan et overenskomstkrav fremsættes over for enkelte dele af virksomheden, såfremt de som følge af væsentlig geografisk adskillelse med hensyn til arbejdsvilkår kan betragtes som selvstændige afdelinger.

 

Man bør kontakte Dansk Erhverv, hvis man er i tvivl om, hvor en overenskomst finder anvendelse, for hvem en overenskomst finder anvendelsem, eller for hvilket arbejde den finder anvendelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kontakt vores Hotline på
T. 3374 6400
Læs også om