Guide om traditionel arbejdsfordeling

Orientering, april 2020 (opdateret jan. 2021)

 

Hvad er en arbejdsfordeling?

En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser, og som derfor er særlig relevant i denne periode, hvor alt er ændret på grund af corona virus.

Ved en arbejdsfordeling nedsættes den overenskomstmæssige arbejdstid i en begrænset periode, uden at de berørte medarbejdere er afskediget, se nærmere om modeltyper nedenfor. Medarbejderne er fortsat ansat i virksomheden i hele perioden.

Nogle overenskomster hjemler ret til at indgå aftale om arbejdsfordeling. I andre tilfælde må aftalen om arbejdsfordeling ske ved kollektiv aftale. Dansk Erhverv har aktuelt, ud over de i overenskomsterne dækkede områder, indgået aftaler med 3F transport og Fødevareforbundet NNF om, at der kan indgås aftaler om arbejdsfordelinger på alle deres overenskomstdækkede områder.

 

Hvad gælder, hvis adgangen til arbejdsdeling følger af en overenskomst / aftale med forbundet?

 Nogle overenskomster hjemler adgang til at etablere arbejdsfordeling. Det sker typisk ved, at arbejdsgiveren aftaler arbejdsfordelingsordningen med den lokale fagforening, tillidsmanden eller anden repræsentant for det pågældende fagforbund.

Når aftalen er indgået, gælder den for alle, som er ansat i henhold til den pågældende overenskomst. De enkelte ansatte kan således ikke selv vælge, om de vil være omfattet af arbejdsfordelingen eller ej.

Er der ansatte under flere overenskomster, skal arbejdsfordelingen omfatte alle overenskomstområder i virksomheden som helhed, en virksomheds afdeling eller en bestemt produktionsenhed.

 

Hvad gælder, hvis der ikke er overenskomst, eller hvor overenskomsten ikke indeholder regler om arbejdsfordeling?

Her kan der indgås en kollektiv aftale mellem arbejdsgiveren og samtlige - dog mindst 2 - ansatte i den virksomhed, virksomhedsafdeling eller produktionsenhed, som arbejdsfordelingen skal omfatte.

Det er en betingelse, at alle i den pågældende virksomhed, virksomhedsafdeling eller produktionsenhed er enige i og indgår aftalen. Dette er en væsentlig forskel i forhold til, hvis der gælder en overenskomst, hvor arbejdsfordeling er hjemlet.

Aftalens vilkår skal være ens for dem, der deltager, der er omfattet af aftalen. Hvis bare én af de ansatte i den pågældende virksomhed, virksomhedsafdeling, eller produktionsenhed ikke vil tiltræde aftalen, kan arbejdsfordelingen ikke etableres. De enkelte ansatte kan således vælge, om de vil være omfattet af arbejdsfordelingen eller ej.

Eksempel på en kollektiv aftale  Aftale om arbejdsfordeling - paradigme.docx

 

Hvordan kan arbejdstiden nedsættes?

Der er flere valgmuligheder – de er udtømmende nævnt her:

  • At arbejdstiden er nedsat med mindst 2 hele dage pr. uge.
  • Arbejdstiden skal veksle mellem 1 uges arbejde på fuld tid fulgt af 1 uge med fuld ledighed.
  • Arbejdstiden skal veksle mellem 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed.
  • Arbejdstiden skal veksle mellem 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 2 ugers ledighed.

Der kan ikke anvendes en anden fordeling, end hvad der følger af ovenstående.

Som en del af regeringens hjælpepakke vil det dog blive muligt at skifte model undervejs, dog således at en cyklus skal afsluttes, inden en anden kan påbegyndes.

 

Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling?

En medarbejder, der er medlem af en a-kasse og er dagpengeberettiget, kan få udbetalt supplerende dagpenge fra sin a-kasse under en arbejdsfordeling.

Betingelserne for arbejdsfordelingen skal være opfyldte. Ligeledes skal medarbejderen opfylde en række betingelser, bl.a. stå til rådighed og være aktivt jobsøgende på de dage/uger, hvor medarbejderen får supplerende dagpenge. Det er vigtigt at medarbejderen melder sig ledig på første ledighedsdag.

 

Hvad betyder at arbejdsfordelingen skal omfatte en virksomhed som helhed, en virksomhedsafdeling eller en bestemt produktionsenhed?

Heri ligger, at det skal være alle medarbejdere i enten hele virksomheden, en virksomhedsafdeling eller en bestemt produktionsenhed, der skal være omfattet af arbejdsfordelingen. Hvis en eller flere medarbejdere i enten hele virksomheden, en virksomhedsafdeling eller en bestemt produktionsenhed ikke er omfattet af arbejdsfordelingen, kan arbejdsfordelingen ikke etableres. Det gælder uanset baggrunden for, at en eller flere medarbejdere ikke er med i arbejdsfordelingen, herunder fx at en eller flere medarbejdere har afvist at være med i en kollektiv aftale om arbejdsfordeling. Forskellige afdelinger eller produktionsenheder i virksomheden kan godt afholde forskellige arbejdsfordelinger i forskellige perioder. Tvivlsspørgsmål om, hvad der er en virksomhedsafdeling eller en bestemt produktionsenhed, skal afgøres i det fagretlige system. Det Regionale Beskæftigelsesråd kan i særlige tilfælde godkende, at betingelsen om, at arbejdsfordelingen skal omfatte enten hele virksomheden, virksomhedsafdelingen eller produktionsenheden, ikke er opfyldt. Det gælder, hvis parterne er enige om det, eller når en sådan ordning er aftalt ved kollektiv overenskomst.

 

Hvordan etablerer man en arbejdsfordeling?

En arbejdsfordeling bygger på en aftale mellem lønmodtagerne på den ene side og arbejdsgiveren på den anden side om, at arbejdstiden i en midlertidig periode nedsættes for at undgå fyringer. Se nærmere under punkt 2 og 3, hvordan rammerne for etablering af en aftale er, afhængig af om virksomheden er dækket af en overenskomstaftale om arbejdsfordeling eller ikke.

Er man på en arbejdsplads blevet enig om en arbejdsfordeling, skal arbejdsfordelingen anmeldes til jobcenteret. Se nedenfor under punkt 7.

Jobcenteret registrerer medarbejderne og underretter deres a-kasser om, hvilke medarbejdere, der er på fordeling. Herefter er det a-kasserne, der skal vurdere, om medarbejderne kan få udbetalt supplerende dagpenge.

 

Hvordan sker der anmeldelse af en arbejdsfordeling?

Arbejdsfordelingen skal anmeldes til jobcenteret Som en del af regeringens hjælpepakke, kan anmeldelse aktuelt ske med dags varsel (tidligere var varslet 1 uge), hvorefter arbejdsfordelingen træder i kraft.

Anmeldelsen skal ske til jobcenteret i den kommune, hvor virksomheden ligger. Anmeldelsen kan ske på denne blanket ab292.pdf  og der skal medfølge navneliste, hvor denne blanket kan bruges ab293.pdf 

 

Jobcenteret skal ikke godkende arbejdsfordelingen, så den kan blot starte dagen efter anmeldelsen.

 

Hvor lang tid kan en arbejdsfordeling vare?

En anmeldt arbejdsfordeling kan have en varighed af højst 13 uger. Hvis arbejdsfordelingen indenfor de seneste 12 måneder har varet ud over 13 uger, skal yderligere arbejdsfordeling godkendes af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd.

Det samlede antal uger med arbejdsfordeling beregnes ved at der tages udgangspunkt i slutdatoen for den nye arbejdsfordeling, og der tælles 12 måneder tilbage i tiden.

En arbejdsfordeling kan vare så længe man ønsker det. Men medarbejderen kan kun få supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger. Længere arbejdsfordeling kan altså få konsekvens for medarbejderens ret til dagpenge.

 

Skal arbejdsgiver betale G-dage? (opdateret 21. januar 2021)

Når man etablerer en traditionel arbejdsfordeling, skal arbejdsgiveren efter de sædvanlige regler betale for G-dage pr. anmeldt arbejdsfordeling. Der skal betales G-dage for de to første hele dage, hvor der ikke arbejdes under arbejdsfordelingen (beløbet for én G-dag er 881 kr. i 2020 og 892 kr. i 2021).

Du kan læse mere om de sædvanlige regler i vores vejledning om G-dage.

I forbindelse med Covid-19 har Folketinget ad flere omgange suspenderet arbejdsgivers betaling af G-dage. Læs mere herom nedenfor.

Suspension af G-dage – marts til august 2020
Folketinget vedtog 26. marts 2020 en hastelov, der betød, at arbejdsgivernes betaling af G-dage midlertidigt suspenderedes for lønmodtagere, der blev omfattet af en arbejdsfordeling i perioden fra den 27. marts 2020 til den 31. maj 2020. Perioden blev efterfølgende forlænget til og med den 31. august 2020.

De nye regler havde ikke betydning for de arbejdsfordelinger, der var startet før den 27. marts 2020, selvom de første ledighedsdage lå efter den 27. marts 2020. Her skulle der stadig betales G-dage. Reglerne havde dog betydning for arbejdsfordelinger, der er startet helt frem til den 31. august 2020, selvom de første ledighedsdage måtte ligge efter den 31. august 2020.

Suspension af G-dage – januar til marts 2021
Den 19. januar 2021 blev folketinget (igen) enige om at suspendere G-dage i den traditionelle arbejdsfordelingsordning.

Det betyder, at der ikke skal betales G-dage til medarbejdere, som indgår i en traditionel arbejdsfordeling, der efter overenskomst eller kollektiv aftale er etableret i perioden fra og med den 19. januar 2021 og frem til den 18. marts 2021.

Hvis arbejdsfordelingen er etableret i ovenstående periode, vil arbejdsgiveren ikke skulle betale for G-dage for de ledige dage, der ligger efter den 18. marts 2021, da pligten til at betale G-dage vil være suspenderet på det tidspunkt, hvor medarbejderen omfattes af arbejdsfordelingen.

 

Har medarbejdere på arbejdsfordeling krav på en frigørelsesattest fra virksomheden?

Da medarbejderen skal kunne stå til rådighed for andet ordinært arbejde på fuld tid, skal der udarbejde en frigørelsesattest og medarbejderen vil som følge heraf kunne ophøre uden at iagttage sit opsigelsesvarsel. Blanket om frigørelsesattest findes her:ko100.pdf

 

Kan elever og lærlinge være omfattet af arbejdsfordelingen?

Det må anses som usikkert, da elever/lærlinge ikke er dagpengeberettigede. Eleven/lærlingen bør kontakte sin fagforening herom.

 

Hvad gælder for medarbejdere på orlov?

Hvis en medarbejder er på barselsorlov, men ellers arbejder der, hvor aftale om arbejdsfordeling etableres i henhold til overenskomst, er vedkommende også omfattet af arbejdsfordelingen, når vedkommende vender tilbage fra orloven. Her spiller det altså en rolle, at aftalen gælder alle, når den er indgået.

 

Kan medarbejdere i fleksjob være omfattet af arbejdsfordeling?

Det er usikkert, Dansk Erhverv anbefaler at der sker kontakt til medarbejderens hjemkommune og sker afklaring af, om medarbejderen kan overgå til ledighedsydelse.

 

Hvad skal medarbejderen gøre?

Medarbejderen skal melde sig ledige på www.jobnet.dk , og oprette et CV og gøre det tilgængeligt. Medlemmerne vil ikke blive indkaldt til samtaler – heller ikke telefonisk. Medarbejderen skal udfylde en ledighedserklæring på a-kassens tast selv. Hvis medlemmerne er i tvivl om udfyldelsen, kan de kontakte deres A-kasse.

  

Hvis du måtte have yderligere spørgsmål, kontakt Dansk Erhverv Hotline på 33 74 64 00.

 

 


,