; ;
Gemt

Arbejdsmiljø og covid-19

I det følgende kan man se en kort besvarelse af de hyppigst stillede spørgsmål i forbindelse med arbejdsmiljø og Covid-19.

Nyhed

Corona og arbejdsmiljø - 30. marts 2021

Spørgsmål om arbejdspladsens arbejdsmiljøforhold besvares i nærværende Q/A. Det altovervejende svar på spørgsmål herom er dog, at arbejdsmiljølovgivningens regler gælder uforandret, og at man ifald udfordringer med det, kan kontakte Dansk Erhverv Arbejdsmiljø.

Spørgsmål om arbejdspladsforhold og Sundhedsstyrelsens anbefalinger og disses udmøntning i retningslinjer for arbejdspladserne kan du læse mere om i Q&A sundhedsforhold på arbejdspladsen (indsæt link). Spørgsmål af HR-mæssig og ansættelses­retlig karakter, som f.eks. om håndtering af sårbare grupper og sygdomsramte medarbejdere, kan du læse mere om på siden ”Personalejura og coronavirus”.

Finder du ikke svar på dit spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte Dansk Erhvervs hotline for medlemmer.


Kan vi forvente besøg fra Arbejdstilsynet?

Ja. Arbejdstilsynet fører tilsyn med arbejdspladserne i alle brancher.

Frem til 30. april 2021 er tilsynet udvidet med obligatorisk vejledning om forebyggelse af smitte med coronavirus. Vejledningen tager udgangspunkt i de generelle krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne og eventuelle branchespecifikke retningslinjer om forebyggelse af coronasmitte.

Det oplyses ganske vist også, at Arbejdsgivere får et strakspåbud, hvis de ikke har truffet effektive foranstaltninger til at beskytte de ansatte mod risikoen for smitte.  Det er Dansk Erhvervs vurdering, at Arbejdstilsynets hjemmel til at træffe afgørelser vedr. smitterisiko er begrænset, til situationer, hvor arbejdsprocessen eller afledt heraf de forhold, hvorunder arbejdet foregår, rummer en mulighed for sygdomssmitte, det vil sige hvor der er en arbejdsbetinget erhvervsmæssig risiko, og det vil i praksis fortrinsvis være arbejde, hvis indhold er at arbejde med konstaterede eller formodede smittede personer og/eller deres efterladenskaber. Arbejdstilsynet deler ikke Dansk Erhvervs vurdering af den afgrænsede hjemmel, og det er erfaringen, at tilsynet udsteder strakspåbud inden for alle brancher, uanset at arbejdet eller arbejdets forhold ikke indebærer risiko for sygedomssmitte.

Hvis Arbejdstilsynet varsler afgørelser – også mere generelt – kan Dansk Erhverv Arbejdsmiljø kontaktes.


Kan vi forvente at Arbejdstilsynet vil tilse og evt. træffe afgørelser om Covid-19?

Ja. Arbejdstilsynet vurderer såvel i sine oplysninger herom som i sin praksis, at de har generel kompetence til at føre tilsyn med de særlige regler og retningslinjer udarbejdet af Sundheds- og ældreministeriet og af Sundhedsstyrelsen og udstede påbud ifald de ikke følges.


Hvad kan vi gøre, hvis Arbejdstilsynet vil tilse og træffe afgørelser om forebyggelse af Covid-19?

Hvis besøg fra Arbejdstilsynet forudses eller opleves som koncentreret om forebyggelse af Covid-19 kan Dansk Erhverv anbefale følgende:

  • Ved Arbejdstilsynets henvendelse, og hvor formålet alene angives til at afdække virksomhedens forebyggelse af smittespredning, kan tilsynet anmodes om at redegøre for de forhold, der ifølge tilsynet kunne begrunde forekomsten af en arbejdsbetinget erhvervsmæssig risiko. I fald tilsynet ikke kan redegøre for det, kan man overveje at afvise myndighedens adgang til virksomhedens bedriftsområde eller alternativt anmode om, at Arbejdstilsynet blot vejleder herom, som oplyst i de gældende retningslinjer.
  • Afgiver Arbejdstilsynet, på trods af ovenstående, et påbud om at træffe effektive foranstaltninger til forebyggelse af smittespredning, anbefaler Dansk Erhverv, at man kontakter  Dansk Erhverv Arbejdsmiljø. Dansk Erhverv Arbejdsmiljø vil kunne vurdere, om der er grundlag for at klage over afgørelsen, og vil desuden kunne bistå med at formulere en tilbagemelding på en efterkommelse af påbuddet til Arbejdstilsynet, hvis det er virksomhedens ønske.

Dansk Erhverv vurderer aktuelt, at det for langt størsteparten af virksomhederne kan være en tilstrækkelig tilbagemelding på et påbud, at virksomheden har sikret, at der ikke udføres arbejde med biologiske agenser og supplerende oplyse, at regler og anbefalinger, udarbejdet af Sundheds- og ældreministeriet og af Sundhedsstyrelsen (naturligvis) følges.

 

Er Arbejdstilsynet givet ekstraopgaver i forbindelse med covid-19 pandemien?

Ja.

Arbejdstilsynet har bl.a. fået særhjemmel til at:

  • Træffe afgørelse, hvis Arbejdstilsynet ved tilsyn konstaterer, at bestemmelser i lov om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark og tilhørende bekendtgørelse, bl.a. skriftlig plan for test, er overtrådt, herunder påbud om straks at bringe forholdene i orden. Arbejdstilsynets afgørelser (efter denne bekendtgørelse) kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Der kan gives bøde, hvis påbud ikke efterkommes.
    • Du kan læse mere om indrejse, test og isolation i forbindelse med indrejse og krav til arbejdsgiver her.
  • At påse, at reglerne i bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19, overholdes, herunder vejlede om reglerne. Det drejer sig bl.a. om arealkrav, afstandsmarkeringer og skiltning.
    • Du kan læse mere om de krav, der stilles til lokaler offentligheden har adgang til her.
  • At føre tilsyn med, om arbejdsgiveren har udarbejdet en plan for, hvordan der sker forebyggelse af smitte med covid-19 i medfør af Lov om forebyggelse af smitte med covid-19, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte. Arbejdstilsynet kan påbyde arbejdsgiveren straks at udarbejde en plan, hvis der ikke er en sådan eller hvis planen vurderes mangelfuld. Arbejdstilsynets afgørelser (efter loven) kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Der kan gives bøde.

 

Må unge under 18 år benytte håndsprit?

Ja.

Det kan fremhæves, at brugen af håndsprit som en hygiejnisk foranstaltning er en generel sundheds­mæssig foranstaltning; hvis håndsprit ikke anvendes som en erhvervsmæssig foranstaltning, det vil sige indgår som middel eller foranstaltning i forbindelse med udførelsen af en arbejdsopgave, men alene er en sundhedsmæssig foranstaltning på arbejdspladsen, må unge under 18 år gerne benytte håndsprit.

Det er således ovenstående argumentation, der finder anvendelse og ikke Arbejdsmiljølovens bestemmelser. Arbejdsmiljølovgivningen vil føre til det modsatte resultat eftersom unge ikke må beskæftiges med eller på anden måde udsættes for påvirkninger fra nærmere angivne stoffer og materialer, og herunder særligt mærkede stoffer og materialer, som også megen håndsprit er det.

Gælder arbejdsmiljølovgivningens regler for indretning af hjemmearbejdspladser?

Ja. Se nærmere information her: Hjemmearbejde og covid-19 (danskerhverv.dk).