Reinholdt W. Jorck og hustrus Fond

Fonden er stiftet af overretssagfører Knud Jorck ved testamente af 4. april 1936 og er oprettet til minde om stifterens forældre, grosserer Reinholdt W Jorck og Hustru Vilhelmine, f. Bøy. Fondens formue udgør ca. 500 milioner kroner.

FONDENS HOVEDFORMÅL er at yde støtte til uddannelse og dygtiggørelse af uformuende, yngre mennesker inden for de fag, der efter bestyrelsens skøn til enhver tid har eller forventes at ville få samfundsgavnlig betydning, navnlig af unge, der har gennemgået eller er i gang med uddannelse inden for det merkantile eller tekniske område, og unge, der har opnået en bacheloruddannelse (BA) eller en kandidatgrad inden for det juridiske, samfundsvidenskabelige eller medicinske område, således at den førstnævnte gruppe (merkantile og tekniske) særlig haves for øje.

Uddeling kan også ske til institutioner eller en flerhed af personer til løsning inden for de angivne fag af opgaver, der både er af almen samfundsgavnlig karakter, og som skønnes at have særlig stor betydning.
Indtil 10 % af fondens årlige indtægter kan anvendes til uddeling af en eller flere priser til navnlig yngre forskere, der har ydet en særlig fortjenstfuld indsats inden for merkantil, teknisk, samfundsvidenskabelig eller medicinsk forskning.

Fonden uddeler årligt 10 til 14 mill.kr.

Fundats for Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond

Hvor kommer pengene fra?

Her kan du læse mere om, hvorfra de penge kommer, som gør det muligt for Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond at støtte

• Outstanding studerende til at dygtiggøre sig i udlandet

• Projekter til gavn for samfundet

• Fremragende unge forskere

Hvor kommer pengene fra

pdf

Download

JORCKS EJENDOMSSELSKAB

Link til Jorcks Ejendomsselskab: https://www.jorck.dk/ 

Ansøgningsperiode: 1. august til 15. september

ELEKTRONISK ANSØGNINGSSKEMA:

Gå til ansøgningsskemaet her: legatadministrationssystemet: Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond.