Forligsinstitutionen

Her kan du få viden om de retsgange, der kan forekomme, når forhandlingen ender hos Forligsinstitutionen.

Hvis forhandlingerne om fornyelse af overenskomster ikke umiddelbart ser ud til at føre til et resultat, kan forligsmanden indkalde parterne til forhandling i Forligsinstitutionen.

Indkaldelse af parterne kan ske, enten fordi forligsmanden bliver opfordret til det, eller fordi forligsmanden mener, det er nødvendigt for at begrænse konfliktrisikoen.

Der vil typisk, som en del af forhandlingsforløbet, blive varslet konflikt. Når der er varslet konflikt, kan forligsmanden udsætte denne i op til 2 gange 14 dage, hvis forligsmanden vurderer, at det vil kunne føre til nye forhandlinger og forlig mellem parterne.

Forligsmanden er en vigtig del af overenskomstsystemet. Det er forligsmandens opgave, at konflikter af samfundsmæssig betydning undgås ved at der indgås aftaler mellem parterne om fornyelse af de opsagte overenskomster. Det er i den forbindelse ikke forligsmandens opgave at vurdere, om indgåede aftaler er gode eller dårlige for samfundsøkonomien.

Mæglingsforslag
Skulle det ikke lykkes at få parterne til at indgå forlig, kan forligsmanden fremsætte et mæglingsforslag, som parterne stemmer om. Afstemningen sker efter et særligt regelsæt i forligsmandsloven.

Mæglingsforslaget bliver udarbejdet af forligsmanden efter forhandling mellem DA og FH. Forligsmanden fremsætter typisk et samlet mæglingsforslag, hvor man dels regulerer enkelte forhold, der er gældende for alle områder og dels regulerer de overenskomstområder, hvor man ikke har kunnet opnå enighed.

Sammenkædning
Forligsmanden kan bestemme, at der laves én samlet afstemning for alle områder, både for de områder hvor der er opnået enighed, og de områder hvor der ikke er opnået enighed. Man taler her om, at der sker "sammenkædning" af de indgåede forlig og områder, hvor der ikke er opnået forlig.

Sammenkædningen sker med det formål at afværge konflikt. I DA-fællesskabet er der enighed om, at ingen områder bliver ladt alene med en konflikt. Derved minimeres risikoen for konflikt.

Vedtagelse af mæglingsforslag
Vedtages mæglingsforslaget, er alle varslede og eventuelt iværksatte konflikter afværget - også på de områder, hvor der ikke er opnået forlig.