Rådgivning

Hvad må revisor rådgive om?

Dansk Erhverv har bidraget til Erhvervsstyrelsens vejledning om, hvilke ydelser revisor må levere til sine revisionskunder i virksomheder af interesse for offentligheden. Vejledningen vil udgøre et betydeligt fortolkningsbidrag til udmøntningen af den vedtagne EU-lovgivning. Den sætter grænser for, hvilke typer ydelser, revisor må yde, samtidig med at revisor reviderer en virksomheds regnskaber.

På agendaen

Dansk Erhverv har både i forbindelse med den vedtagne revisorlovgivnings høringsfase og i relation til den kommende vejledning lagt stor vægt på hensynet til revisors uafhængighed og revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant.

Det gælder imidlertid for al lovgivning; også for denne, at der er behov for at skabe en balance mellem flere hensyn – i dette tilfælde det samfundsmæssige hensyn til tilliden til revisors arbejde over for erhvervslivets mulighed for at tilrettelægge deres virksomhed mest optimalt og uden unødige administrative byrder, herunder virksomhedernes mulighed for selv at vælge rådgiver.

En vejlednings fortolkningsbidrag kan således ikke stå alene; endsige gå i en skærpende retning i forhold til lovbestemmelsens ordlyd og ikke mindst de underliggende EU-reglers betydning.

Ved udarbejdelsen af vejledningen har Dansk Erhverv derfor lagt vægt på, at det sikres, at regeringens stærke fokus på at undgå overimplementering af EU-lovgivning, indgår i arbejdet. Et fokus, som bl.a. har udmøntet sig ved nedsættelsen af et fast Implementeringsråd og et EU-implementeringsudvalg.

På områder, hvor der kan rejses tvivl om rækkevidden af en lovbestemmelse, mener Dansk Erhverv, at man bør tilstræbe at vælge den fortolkningsmulighed, der er mindst indgribende og bebyrdende i forhold til de berørte virksomheder, hvilket vil sige revisionsvirksomhederne og deres revisionskunder af interesse for offentligheden.

Således har Dansk Erhverv i det forberedende lovarbejde rettet fokus på, at det er forbundet med administrative byrder for erhvervslivet, det vil sige de virksomheder af interesse for offentligheden, som lovgivningen retter sig mod. Et forbud mod at konsultere eller rådføre sig med virksomhedens revisor, der som oftest har et indgående kendskab til virksomheden, vil alt andet lige føre til øget tids- og dermed omkostningsforbrug i relation til valg af andre rådgivere.

Dansk Erhverv opfordrer fremadrettet til, at vejledningens fortolkningsprincipper ikke går længere, end den vedtagne lovgivning og lovgivers hensigt giver dækning for. Med andre ord, at indholdet af vejledningen ikke forbryder sig imod dens retskildemæssige status og dermed plads i regelhierarkiet.

Det er afgørende, at det bør præge Erhvervsstyrelsens endelige udgave af vejledningen, at der eksempelvis foreligger fortolkningstvivl og naturligt nok manglende EU-Domstolspraksis, da der er tale om nye regler, der endnu ikke har dannet grundlag for praksis og udfyldende fortolkningsbidrag.

Endelig bør det sikres, at vejledningen bliver et levende dokument, der både kan og bør ændres og evalueres i takt med, at der med tiden tilvejebringes fortolkningsbidrag fra EU og ikke mindst fra sammenlignelige medlemslande.

Dansk Erhverv har udarbejdet et høringssvar, som retter fokus på Erhvervsstyrelsens kommende vejledning om, hvilke skatte- og vurderingsydelser reviderende revisor må levere til sine revisionskunder af interesse for offentligheden.

Dansk Erhverv høringssvar

...pdf

Download

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Rådgivning & Videnservice

Ulla Brandt

Fagchef for moms, regnskab og revision, advokat

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.