Energiafgifter skal reformeres

Dansk Erhverv ønsker, at afgiftsforholdene skal være ens for alle virksomheder og harmoniseres, så hele virksomhedens energiforbrug er pålagt EU's minimumssats.

På agendaen

Dansk Erhverv ønsker et gennemskueligt og sektorneutalt energiafgiftssystem, der tager hensyn til virksomhedernes konkurrenceevne, og som behandler virksomhederne ens og uafhængigt af, hvilken sektor de kommer fra.

Stop forvridning mellem forskellige varmetyper
Det nuværende afgiftssystems forvridende sondring mellem proces- og rumvarme bør ophøre og erstattes af et system, hvor virksomhedernes energiforbrug beskattes ensartet. Tilsvarende bør der ikke være særordninger eller undtagelser for udvalgte virksomheder eller sektorer fra bestemmelserne i afgiftssystemet.

Konkurrenceforvridning
Differentierede afgifter og særordninger er konkurrenceforvridende, fordi de typisk begunstiger udvalgte virksomheder på bekostning af andre. Desuden bliver afgiftssystemet uigennemskueligt, ligesom der opstår en række administrative byrder for virksomhederne.

Brug for ensartet struktur på afgifter
En ensartet afgiftsstruktur vil medføre en række administrative og økonomiske lettelser for virksomhederne, der bl.a. ikke længere vil skulle foretage en detaljeret måling af deres energiforbrug. Desuden vil en afgiftsharmonisering fjerne behovet for den nuværende afgift på genbrug af overskudsvarme fra proces til rumvarmeformål.

Bedre betingelser for udnyttelse af overskudsvarme
Hvis afgiften på overskudsvarme videreføres i et kommende afgiftssystem bør afgiften og de tilhørende krav tilpasses, så der bliver bedre betingelser for at udnytte overskudsvarme.

Skatteministeriet har som grundlag for de kommende politiske forhandlinger om afgiftssystemet udgivet en række tilskuds- og afgiftsanalyser. Dansk Erhverv har fulgt arbejdet tæt og har haft lejlighed til at kommentere rapporterne.

Dansk Erhvervs skattepolitik

pdf

Download

Andre relevante fokusområder