Gemt

Overblik over hjælpepakker til erhvervslivet

26. marts 2020

Et samlet Folketing er blevet enige om en stor, ny hjælpepakke til erhvervslivet. Det omfatter bl.a. en hjælpepakke til kompensation af faste udgifter, en hjælpepakke til kompensation af selvstændige og en hjælpepakke til kompensation for aflyste eller udskudte arrangementer.

Opdateret d. 3. juni 2020

Hjælpepakkerne er fortsat under udarbejdelse og skal vedtages endeligt i Folketinget i løbet af denne uge. Selv om hjælpepakkerne er under udarbejdelse, skitserer vi nedenfor de rammer, myndighederne allerede har udstukket om betingelserne for at opnå kompensation fra de enkelte hjælpepakker. Der kan derfor komme ændringer i pakkerne efter datoen for denne artikel, som artiklen ikke tager højde for. Er du i tvivl kan du altid kontakte Dansk Erhvervs erhvervsjurister med henblik på afklaring af, hvordan din virksomhed er stillet i forhold til hjælpepakkerne.

Dansk Erhverv er i tæt dialog med myndighederne om konkretisering af hjælpepakkerne og har videregivet en lang række spørgsmål til myndighederne om hjælpepakkerne, som vi har modtaget gennem vores løbende dialog med vores medlemmer.

Midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter
Der lægges op til en ordning, hvor virksomheder kan få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter i en periode (fx leasing), hvor virksomheden er udsat for en stor omsætningsnedgang (mere end 40 pct.) som følge af coronavirussen.

Hvem er målgruppen for hjælpepakken?

 • Virksomheder på tværs af brancher skal kunne få midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter. Alle virksomheder uanset branche og virksomhedsform vil på den baggrund kunne søge om kompensation efter denne hjælpepakke.
 • Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen hjemme (mere end 40 pct.) på grund af coronavirus
 • Virksomheder, som er ramt af forbud og må lukke, kan få kompensation på 100 pct.

Hvad er betingelserne, og hvordan beregnes kompensationen?

Modellen for omsætningsnedgang og kompensation

 • Kompensation på 80 pct., hvis omsætningsnedgang har været på 80-100 pct.
 • Kompensation på 50 pct., hvis omsætningsnedgang har været på 60-80 pct.
 • Kompensation på 25 pct., hvis omsætningsnedgang har været på 40-60 pct.

Der kan ikke ansøges om kompensation, hvis faste udgifter udgør mindre end 25.000 kr. i perioden.

Der kan maksimalt opnås kompensation for 60 mio. pr. virksomhed i perioden.

Kompensationen dækker op til tre måneder (fra og med 9. marts til og med 9. juni 2020) og udbetales hurtigst muligt

Hvis omsætning er faldet væsentligt mindre end forventet på det tidspunkt, hvor ansøgningen blev indgivet, vil kompensationen blive efterreguleret.

Hvordan indgives ansøgningen?

Ansøgningen vil skulle indgives digitalt via virksomhedsguiden.dk, men vi afventer oplysninger om, hvilke oplysninger ansøgningen præcis skal indeholde, og hvilken form for dokumentation der skal sendes ind sammen med ansøgningen. Vi ved dog, at virksomheden skal sende en revisorpåtegnet opgørelse over faste udgifter de tre foregående måneder. Virksomheden skal endvidere bekræfte med tro og love, at omsætningen er faldet (samt hvor meget).

Imødekommes ansøgningen om kompensation for faste udgifter, kan der opnås kompensation for 80 pct. af udgiften til revisorpåtegningen.

Kan I give et eksempel på ordningen?

Ja, regeringen har i et faktaark fra Finansministeriet af 18. marts 2020 allerede udarbejdet et eksempel på, hvordan hjælpepakken er sammensat.

En restaurantejer kan som følge af det midlertidige forbud ikke bespise gæster i sin restaurant, men opretholder et salg på 15. pct. af sin normale omsætning via take-away. Da restauranten oplever en omsætningsnedgang på 85 pct., kan den få kompenseret 80 pct. af sine kompensationsberettiget faste udgifter.

Faste udgifter pr. måned:

Månedlige huslejeudgifter: 18.000 kr.

Uopsigelig leasingaftale på varevogn: 5.000 kr.

Renteudgifter på gæld til køkkeninventar: 4.000 kr.

I alt: 27.000 kr.

Kompensation: 21.600 kr. (svarende til 80 pct. af 27.000 kr.)

Midlertidig kompensation for selvstændige og freelancere
Der er lagt op til en specifik kompensationsordning for selvstændige og freelancere, der ikke er omfattet af trepartsaftalen om lønkompensation med henblik på at kompensere for det omsætningstab coronavirussen måtte medføre. Kompensationsordningen vil gælde fra 9. marts til 9. juni.

Hvem er målgruppen for hjælpepakken?

Ordningens målgruppe er mindre selvstændige, hvis virksomhed som konsekvens af coronasituationen forventer at opleve et omsætningstab på minimum 30 pct. Den enkelte ejer skal eje minimum 25 pct. af virksomheden for at være omfattet af kompensationsordningen. Kompensation kan gives til flere ejere af virksomheden, forudsat at de hver ejer minimum 25 pct. af virksomheden.

Hvad er betingelserne, og hvordan beregnes kompensationen?

Ordningen er forbeholdt virksomhedsejere, der har mindst 25 pct. ejerskab og arbejder i virksomheden. Virksomheden skal herudover maksimalt have 10 fuldtidsansatte. Ordningen er således målrettet mindre virksomheder.

Det er en betingelse for at opnå kompensation, at virksomheden i gennemsnit har haft en omsætning på mindst 15.000 kr. i den forudgående periode.

Den selvstændige og virksomheden skal være registreret i CVR- og CPR-registrene

Virksomheden skal have være registreret senest 1. februar 2020

Kompensationen vil udgøre 75 pct. af det forventede omsætningstab i perioden sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår. Kompensationen kan dog maksimalt udgøre 23.000 kr. pr. måned (pr. CPR-nummer, hvor der er flere ejere).

Såfremt den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle, hæves loftet for den maksimale kompensation til 46.000 kr.

Den selvstændige kan alene kompenseres én gang ved brug af denne hjælpepakke. Det vil sige, at hvis en person ejer flere virksomheder, vil den pågældende ikke kunne opnå kompensation for hvert enkelt ejerforhold.

Opnår man som selvstændig en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020, vil kompensationen skulle tilbagebetales.

Hvordan indgives ansøgning?

Ansøgningen vil skulle indgives digitalt via virksomhedsguiden.dk, men her afventer vi også oplysninger om, hvilke oplysninger ansøgningen præcis skal indeholde, og hvilken form for dokumentation der skal sendes ind sammen med ansøgningen. Vi ved dog, at virksomheden skal indsende en tro og loveerklæring med indmeldelse af forventet omsætningstab samt begrundelse for, hvordan omsætningstabet er en konsekvens af COVID 19

Virksomhedsejerens skal efterfølgende dokumentere et omsætningstab på over 30 pct. for den angivne kompensationsperiode i forhold til den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår.

Såfremt virksomhedsejeren ikke opgør et årsregnskab, skal tabsregnskabet opgøres på baggrund af momsregistreringerne til SKAT.

Hvis virksomheden har eksisteret under 6. måneder, skal virksomheden på anden måde godtgøre, at der er tale om et omsætningsfald som følge af COVID 19.

Hvis omsætningen ikke er faldet med 30 pct. i kompensationsperioden, skal kompensationen samt renter tilbagebetales.

Selvstændige uden CVR nr., der som konsekvens af COVID 19 forventer at opleve et indtægtstab på mindst 30 pct., kan få dækket 75 pct. af det forventede indkomsttab dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

Kan I give et eksempel på ordningen?

Ja, regeringen har også her i samme faktaark fra Finansministeriet af 18. marts 2020 allerede udarbejdet et eksempel på, hvordan hjælpepakken er sammensat. Da hjælpepakken efterfølgende er opdateret, er eksemplet modificeret en smule, så det stemmer overens med ændringerne:

En selvstændig håndværksmester forventer et månedligt omsætningstab på 40.000 kr. i

perioden fra 20. marts til 20. juni som følge af corona virus. Den gennemsnitlige månedlige

omsætning for håndværksmesterens selskab var i regnskabsåret 2019 på 100.000 kr.

Omsætningstabet svarer dermed til 40 pct.

Med kompensationsordning får håndværksmesteren derfor 23.000 kr. i kompensation fra

staten pr. måned frem til 20. maj, svarende til den maksimale månedlige kompensation.

Kompensationsordning for aflyste eller udskudte arrangementer
Har din virksomhed været nødsaget til at aflyse eller udskyde arrangementer på grund af coronasituationen? Så kan virksomheden opnå kompensation under visse betingelser. Denne ordning er – i modsætning til de øvrige ordninger – nu åben for ansøgninger. Find mere information om ansøgningsprocessen på virksomhedsguiden.dk, hvor ansøgningen skal indgives digitalt.

Hvilke arrangementer er omfattet?

For at søge kompensation skal arrangementet være planlagt til afholdelse i perioden fra og med d. 6. marts 2020 til og med 31. marts.

Arrangementet skulle have haft flere end 1000 deltagere, eller 500 deltagere, hvis arrangementet var målrettet ældre, kroniske syge eller gravide.

Du kan derimod ikke søge om kompensation til:

 • Tabt overskud, da kompensationen ikke må bidrag til overskud
 • Arrangementer, som din virksomhed ikke selv er arrangør af
 • Arrangementer, som arrangeres af offentlige aktører, f.eks. kommuner eller selvejende institutioner, der modtager offentligt tilskud
 • Udgifter som forsikringen dækker
 • Udgifter, der dækkes af anden offentlig støtte
 • Arrangementer, som er lukkede for offentlig tilmelding (f.eks. firmaarrangementer eller medlemsarrangementer)
 • I disse tilfælde kan der i stedet søges via Kulturministeriets kompensationsordning.

Kontaktperson
Den erhvervsjuridiske hotline kan kontaktes på 3374 6500.

Spørgsmål til ansættelsesret – og hjælpepakken om lønkompensation – skal som hidtil rettes til den almindelige ansættelsesretlige hotline på 3374 6400.

Kontakt os