Presse og Nyheder

Trepartsaftale giver markant løft til voksen- og efteruddannelse

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik søndag en trepartaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse for en 4-årig periode (2018-2021). Aftalen følger bl.a. op på en række af de anbefalinger, som VEU-ekspertgruppen præsenterede i maj 2017.

Nyhed

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik søndag en trepartaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse for en 4-årig periode (2018-2021). Aftalen følger bl.a. op på en række af de anbefalinger, som VEU-ekspertgruppen præsenterede i maj 2017.

Aftalen indeholder dels en række initiativer, der skal sikre, at virksomhederne får bedre adgang til at få den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft, og dels initiativer, der er møntet på den enkeltes mulighed for løbende at holde sine kompetencer ved lige, så de ikke falder fra i forbindelse med udviklingen på arbejdsmarkedet.

Her følger en oversigt over de mest centrale punkter i aftalen: 

 • Tilbagebetaling af 680 mio. kr. til virksomhederne inden udgangen af 2017.
 • Indførelse af aktivitetsafhængigt VEU-bidrag, der indebærer årlig justering af VEU-bidrag pr. medarbejder.
 • 400 mio. kr. til en omstillingsfond, som skal give ufaglærte og faglærte mulighed for på eget initiativ at efter- og videreuddanne sig i fritiden.
 • Fleksibelt udbud af AMU-kurser, der skal give bedre muligheder for at tilpasse AMU-kurser til den enkelte virksomheds behov og forsøg med friere brug af gæstelærere.
 • Højere VEU-godtgørelse på AMU-kurser: VEU-godtgørelsen hæves fra 80 til 100 pct. af højeste dagpengesats ved deltagelse i AMU-kurser.
 • 100 mio. kr. til at styrke basale færdigheder, bl.a. ved opsøgende indsats som skal give bedre muligheder for læse-, skrive- og regneundervisning. Der oprettes nye FVU i fag i IT og engelsk. Statens Voksenuddannelsesstøtte forhøjes (100 pct.) til forberedende voksenuddannelse (FVU) og ordblindeundervisning (OBU).
 • Kvaliteten af AMU-kurser hæves ved, at området tilføres 280 mio. kr. med henblik på at styrke kvaliteten og hæve taksterne til skolerne. Derudover afsættes der en kvalitetspulje til AMU på 140 millioner kroner til skolerne.
 • Der etableres én indgang til VEU-systemet, der skal gøre det nemmere for virksomheder og medarbejdere at finde information om efteruddannelsesmuligheder, tilmelde sig kurser og søge om VEU-godtgørelse. Administration af VEU-godtgørelse flyttes fra a-kasserne til AUB i regi af ATP med henblik på at forenkle udbetaling af godtgørelse for virksomhederne.
 • Styrket brug af test og prøver i AMU, hvilket indebærer, at offentligt udbudte AMU-kurser skal afsluttes med en prøve med henblik på at styrke overførbarheden, kvaliteten og validiteten i voksen- og efteruddannelsestilbuddene.
 • Én indgang til voksenvejledning: VEU-centrene afskaffes og erstattes af et samlet nationalt og institutionsuafhængigt vejledningstilbud under Undervisningsministeriet.
 • Finansiering af forhøjet lønrefusion i 4 år, som er en udløber af trepartsaftale II, hvor lønrefusionen i elevernes skoleperiode blev forhøjet med 7,4 pct. i 2017. Aftalen forlænges nu i endnu 4 år.
 • Forbedret praktikpladspræmie, således at virksomheder, der opfylder deres måluddannelsesratio, og som sammenlignet med de seneste tre år gør en yderligere indsats for at uddanne elever, får en garanti for et årligt bonusbeløb på 25.000 kr. pr. praktikpladselev. Det betyder, at virksomheder i stedet for de nuværende op til 15.000 kr. i bonus kan få 25.000 kr. i bonus og virksomhederne kan være sikre på at få de 25.000 kr.

Dansk Erhvervs vurdering

Dansk Erhverv vurderer, at aftalen, der indeholder en lang række initiativer til i alt 2,5 mia. kr., samlet set vil gøre voksen- og efteruddannelserne for ufaglærte og faglærte mere attraktive og mere fleksible for både medarbejdere og virksomheder og vil bidrage til, at der i højere grad end i dag findes de rette kompetencer på arbejdsmarkedet.

Dansk Erhverv har længe arbejdet for, at VEU-bidraget skulle nedsættes, så det flugter med den faktiske aktivitet på området. Virksomhederne har gennem en årrække indbetalt flere milliarder til efteruddannelse af medarbejderne, som ikke er blevet brugt. Derfor er det yderst glædeligt, at virksomhederne nu får en del af de penge tilbage i form af et lavere VEU-bidrag og virksomhedernes betaling fremadrettet bliver løbende justeret efter det reelle behov.

Dansk Erhverv ser også med tilfredshed på, at en stor del af de uforbrugte VEU-midler fra virksomhederne bliver brugt på det, de oprindeligt var tiltænkt – uddannelse af medarbejderne. Både i form af styrkelse af basale færdigheder, højere VEU-godtgørelse på AMU-kurser og højere takster på AMU-kurser, så forsyningssikkerheden styrkes.

Det er også meget positivt, at der med aftalen sikres bedre muligheder for at tilpasse AMU-kurser til den enkelte virksomhedsbehov, at der skabes én indgang til VEU-systemet og en forenkling af udbetalingen af VEU-godtgørelse.

Endelig sikres det med aftalen, at erhvervsuddannelserne får et betydeligt løft. Dels ved at virksomhederne får et øget økonomisk incitament til at tage flere elever og dels ved at regeringen har forpligtet sig til at forlænge kvalitetspuljen, som kompenserer for de planlagte besparelser på erhvervsuddannelserne til næste år.

Læs hele aftalen her: 

 

Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen- efter- og videreuddannelse (2018-2021)

pdf

Download

Kontakt os

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Stine Pilegaard Jespersen

Underdirektør
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.