Brug muligheder for online kurser med tilskud

I stedet for at hjemsende eller afskedige medarbejdere, så har I mulighed for at tilbyde medarbejdere deltagelse på onlinekurser og opkvalificeringsforløb med VEU-godtgørelse. Det er ligeledes en mulighed som virksomheder, der har sendt medarbejdere hjem ved brug af lønkompensationsordningen, kan benytte, dog uden VEU-godtgørelse

Guide

Guide til brug af online kurser med tilskud

Mange uddannelsesinstitutioner tilbyder online kurser. I den nuværende situation kan det være relevant at opkvalificere medarbejderne med VEU-godtgørelse.


Virksomheder, der har sendt medarbejdere hjem med lønkompensation


Medarbejderen kan efter aftale med virksomheden deltage i voksen- og efteruddannelse under hjemsendelse med lønkompensation fra staten. Det er dog under forudsætning af, at hverken virksomhed eller medarbejder søger og modtager VEU-godtgørelse/SVU samtidig. Virksomhed eller medarbejder kan således ikke modtage dobbelt tilskud i form af både lønkompensation fra staten og VEU-godtgørelse/SVU.
Hvis medarbejderen under uddannelsen får udbetalt løn, der følger af lønkompensation fra staten, skal medarbejderen kunne stå til rådighed for virksomheden med 1 dags varsel.


Når medarbejderens løntab bliver dækket af kompetencefondsmidler og VEU-godtgørelse, frafalder lønkompensationen fra staten i uddannelsesperioden. Efter endt uddannelsesperiode kan virksomheder søge lønkompensation fra staten, såfremt de opfylder de alment gældende betingelser for statslig lønkompensation.
Læs evt. mere her: https://www.danskerhverv.dk/corona/vejledning-om-lonkompensation/


Medarbejdere der er hjemsendt uden løn i henhold til kollektiv aftale


Medarbejderen, der er hjemsendt uden løn jf. kollektiv aftale, hvorefter medarbejderen modtager dagpenge, kan ikke deltage på efteruddannelse. Dette er alene en mulighed, hvor den pågældende A-kasse har godkendt, at det konkrete uddannelsesforløb kan gennemføres indenfor rammerne af dagpengeretten.

Muligheder for opkvalificering via fjernundervisning


Både arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenuddannelse (FVU), ordblindeundervisning (OBU) og akademimoduler (AU) udbydes som online kurser. Der er mulighed for at modtage enten VEU-godtgørelse eller SVU til de forskellige kurser. Hvis en overenskomstansat medarbejder tilmelder sig selvvalgt uddannelse, er der mulighed for at få tilskud til kursusudgift og løntabsgodtgørelse, alt efter hvad der er aftalt på overenskomstområdet og i den tilhørende kompetencefond.


I kompetencefondene på Butiksoverenskomsten og for Funktionæroverenskomsten, Handel, Viden og Service, kan der kun søges støtte til dækning af udgifter i forbindelse med efteruddannelse for medarbejdere omfattet af overenskomsterne, hvis den enkelte medarbejder ønsker at gøre brug af sin ret til selvvalgt uddannelse.


VEU-godtgørelse

VEU-godtgørelsen er på 4405 kr. pr. uge og svarer til 100% af dagpengesatsen.


https://indberet.virk.dk/arbejdsgivernes-uddannelsesbidrag/veu-godtgoerelse/hvor-meget-kan-i-faa

 

SVU-satsen er:


• Forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksen: 4405 kr. pr. uge
• Uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau, eks. AVU 3524 kr. pr. uge
• Videregående uddannelser 2643 kr. pr. uge


https://www.svu.dk/uddannelser-med-svu/

Hvis en overenskomstansat medarbejder tilmelder sig selvvalgt uddannelse, er der mulighed for at få tilskud til kursusudgift og løntabsgodtgørelse, alt efter hvad der er aftalt på overenskomstområdet og i den tilhørende kompetencefond.


Overblik over aktuelle kurser

https://www.voksenuddannelse.dk/uddannelsestyper#para712


https://amu.nu/

 
https://deg.dk/aktuelt/fokus/fjernundervisning-med-amu/


AMU-kurser

Et AMU-kursus koster mellem 126 kr. og 188 kr. pr. dag pr. deltager, afhængig af kursets indhold og varighed. Denne deltagerpris er for personer, der er i målgruppen for AMU, dvs. medarbejdere, hvis højeste uddannelsesniveau ikke overstiger faglært niveau. Personer med en videregående uddannelse skal betale en forhøjet deltagerpris og kan ikke modtage VEU-godtgørelse. En faglært, som har taget enkelte moduler på videregående uddannelse, fx på en erhvervsakademiuddannelse, anses stadig for faglært. Tilmelding til AMU-kurser og forløb sker på www.efteruddannelse.dk.


Lige adgang til certifikatkurser i AMU i 2020 og 2021

Der er endvidere enighed om, at personer med en uddannelse, der er over faglært niveau, skal have adgang til certifikatkurser i AMU på ordinære vilkår i 2020 og 2021. Når personer med en videregående uddannelse ønsker at gennemføre et certifikatkursus, skal der således kun betales almindelig og ikke fuld deltagerbetaling i 2020 og 2021.

Et certifikatkursus er et kursus som man skal have gennemført en uddannelse eller aflagt en prøve i, førend man må udføre arbejde, der kan medføre betydelig fare for ulykker eller sygdom i henhold til § 41 i lov om arbejdsmiljø.

Læs mere her: https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/arbejdsmiljoefaglige-uddannelser-1346/.


Akademimoduler

Erhvervsakademierne tilbyder også online-kurser på akademiniveau. Dem kan du finde på erhvervsakademiernes hjemmesider eller du kan se her www.smartlearning.dk – læs om tilskud fra omstillingsfonden nedenfor.


Ordblindeundervisning som fjernundervisning

Der er ligeledes mulighed for gratis online-ordblindeundervisning. Tjek evt. https://vuc-erhverv.dk/ eller

https://vuc-erhverv.dk/fjernundervisning-ordblindeundervisning/

https://aofonline.onlinebooq.dk/.


AVU (Almen voksen uddannelse)
Det er også muligt at gennemføre online-AVU – dvs. dansk-, matematik- eller sprogundervisning. Tjek evt. https://www.fjernundervisning.nu/avu/


FVU (Forberedende Voksenundervisning)


Der er ligeledes mulighed for at gennemføre online kurser i dansk, engelsk, matematik og IT.

https://vuc-erhverv.dk/Har-du-tid-har-du-mulighed/

 

Kompetencefonde


Kompetencefondene yder forskellige former for refusion, typisk er der hel eller delvist dækning af overenskomstansatte medarbejderes løn, deltagerbetaling, transport og undervisningsmateriale.
Der er forskel fra fond til fond på hvilke kurser og uddannelser der gives støtte til. Vi anbefaler derfor, at du kontakter Dansk Erhverv for yderligere informationer.


Kontakt Trine Mølhart Mønster for flere informationer på tmm@danskerhverv.dk Telefon: 33 74 62 38


Kontakt Casper Burlin for flere informationer på cbur@danskerhverv.dk Telefon 33 74 62 59

Omstillingsfonden er målrettet faglærte og ufaglærte i beskæftigelse, som tilmelder sig uddannelsesmoduler fra akademi- og diplomuddannelser. Der kan gives støtte til deltagerbetaling til uddannelsesmoduler på maksimalt 10.000 kr. pr. person årligt, og midlerne uddeles efter først til mølle-princippet. Tilskuddet opnås ved tilmelding til uddannelsen.


Link til mere information:

https://www.danskerhverv.dk/radgivning/efteruddannelse/kompetencefonde/

Tilmelding til kurser sker via:

www.efteruddannelse.dk – her er det muligt at fremsøge kurser der udbydes online. Du kan finde relevante kurser ved at skrive ’fjernundervisning’ i tekstfeltet.

www.voksenuddannelse.dk  – her er det muligt via e-vejledning at afklare hvilke kurser det kan være relevant at deltage på.

 

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Casper Burlin

Chefkonsulent
Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Trine Mølhart Mønster

Uddannelseskonsulent
Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Marianne Kragh

Chefkonsulent
Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Claus Rosenkrands Olsen

Uddannelseschef
Medarbejderprofil

Andre relaterede guides i temaet