Attraktiv arbejdskraft

Danmark står stærkt på indikatorerne fleksibilitet på arbejdsmarkedet, og at virksomhederne prioriterer at fastholde talent. På indikatorerne for, hvor attraktive vi er over for udenlandsk arbejdskraft, og hvor let det er at ansætte dem, ligger vi noget længere ned i feltet af OECD-lande.

KONKURRENCEEVNEBAROMETER | ATTRAKTIV ARBEJDSKRAFT

Dansk Erhvervs Konkurrenceevnebarometer for attraktiv arbejdskraft viser, at Danmark indtager en 4. plads blandt 35 OECD-lande. Det er efter lande som Schweiz, USA og Holland, men foran lande som Tyskland, Irland, Norge, Belgien, Sverige og Finland.

Dykker vi lidt ned i indikatorerne, står vi i Danmark særlig stærkt inden for især fleksibilitet på arbejdsmarkedet, aktive arbejdsmarkedspolitikker og sammenhængen mellem løn og produktivitet. Og vi ligger helt i top ift., at det er en prioritet for virksomhederne at tiltrække og fastholde talent.

Til gengæld er vi nede på en 12.-13. plads, når det handler om den langsigtede vækst i arbejdsstyrken, og når det handler om at få højtuddannet, udenlandsk arbejdskraft tiltrukket til landet.

Tagget # angiver Danmarks placering blandt OECD-landene på de respektive indikatorer. Herunder kan du sammenligne Danmarks konkurrenceevne på rammevilkåret attraktiv arbejdskraft med øvrige OECD-lande.

Konkrete, politiske forslag

På baggrund af indsigterne, Konkurrenceevnebarometeret giver, arbejder Dansk Erhverv for at få gennemført en række konkrete, politisk forslag. Såfremt forsalgene bliver gennemført, vil det bidrage til, at Danmark – et vilkår ad gangen – bliver et bedre land at drive virksomhed i.

Dansk Erhverv arbejder blandt andet for

  • For at gøre det nemmere at have udenlandsk arbejdskraft ansat i Danmark skal virksomhedernes sagsbehandlingstider nedbringes, kravet om dansk bankkonto skal afskaffes, og flere skal inkluderes i fasttrack-ordningen, så virksomheder ned til fem ansatte bliver inkluderet.
  • Beløbsgrænsen, det årlige lønkrav, der kræves for, at udenlandske arbejdstagere kan tage imod et jobtilbud i Danmark, skal nedsættes til 360.000 kr. I dag er beløbsgrænsen ca. 445.000 kr.
  • Afskaffelse af modregning af arbejdsindkomst i folkepensionen, så incitamenterne til at fortsætte med at arbejde efter pensionsalderen styrkes.
  • Sænkelse af skatter på arbejdsindkomst, så flere tilskyndes mere til at arbejde. Dansk Erhverv foreslår at forhøje topskattegrænsen med ca. 100.000 kr.
  • Afskaffelse af seniorjobordningen, da den svækker incitamentet til at tage arbejde.
  • Afskaffelse af aktivitetstillæg for unge kontanthjælpsledige, så unge ikke belønnes for at være langt væk fra arbejdsmarkedet. Aktivitetstillægget gør i dag, at ydelsen for nogle unge er ca. dobbelt så høj, hvis de er aktivitetsparate i stedet for jobparate.
  • Styrket tilsyn med kontanthjælpsmodtageres jobsøgning. Myndighederne skal kontakte kommuner, hvor mere end 20 pct. af borgere (dog mindst fem borgere) på kontanthjælpsydelse ikke har søgt job i en given måned.
  • Øget beskæftigelsesfrekvens blandt ikke-vestlige indvandrere, bl.a. ved at indføre et krav om 37-timers aktivitet for ledige ikke-vestlige indvandrere og flygtninge som forudsætning for at få udbetalt ydelser.
  • Sænkelse af dimittendsatsen til 60 pct. af de maksimale dagpenge for ledige nyuddannede uden forsørgerpligt og omlæggelse af SU til unge på kandidatuddannelser til lån.
  • Ny dimensionering, så uddannelserne bedre passer til arbejdsmarkedets behov. 

MERE OM RAMMEVILKÅRET | ATTRAKTIV ARBEJDSKRAFT

60.000 forgæves rekrutteringer

Det er afgørende for vores virksomheders konkurrenceevne, at behovet for nye ansatte inden for en hvilken som helst branche kan matches af et tilstrækkeligt stort og kompetent udbud af attraktiv arbejdskraft. Når virksomheder rekrutterer forgæves, eller i mangel af bedre rekrutterer medarbejdere fra periferien af det kompetencefelt, som er nødvendigt for at løse opgaverne, så svækker det virksomhedernes muligheder for at generere vækst.

De senere år har danske virksomheder rekrutteret forgæves til i størrelsesorden 60.000 stillinger pr. år. Selvom der er udsigt til et stigende udbud af arbejdskraft de kommende år, stiger udbuddet ikke tilstrækkeligt til at kunne understøtte private virksomheders behov for arbejdskraft under en ny økonomisk vækstperiode. Uden nye reformer, der sikrer markante stigninger i udbuddet af arbejdskraft de kommende år, kan det derfor blive svært at fastholde en balanceret økonomisk vækst over et længere stræk.

Læs mere: Dansk Erhverv lancerer kampagne, der sætter fokus på #rammevilkår

Mange virksomheder efterspørger nye og flere medarbejdere men oplever desværre i stigende grad at rekruttere forgæves. Det efterlader lige nu en situation, hvor hver fjerde servicevirksomhed og hver tredje af virksomhederne inden for byggeri og industri mangler medarbejdere i et sådant omfang, at det går ud over forretningen. Risikoen for overophedning og for et brat tilbageslag for økonomien er dermed rykket tættere på.

Hidtil har vi kunnet løse udfordringen med mangel på medarbejdere ved bl.a. at hente arbejdskraft fra Tyskland og Østeuropa. Siden starten af 2013 er antallet af udenlandske fuldtidsmedarbejdere vokset med godt 90.000 eller over 11.000 om året. Men ledigheden i de lande, hvor vi henter flest udenlandske medarbejdere, er faldende, og i flere tilfælde er den nu lavere end i Danmark. Samtidig er der udsigt til meget små stigninger i strukturel beskæftigelse i Danmark i årene efter 2022.

En yderligere udfordring for virksomhedernes adgang til attraktiv arbejdskraft er, at for få unge får en erhvervskompetencegivende uddannelse, og at der samtidig uddannes skævt ift. arbejdsmarkedet. Hvor der på en række områder er mangel på arbejdskraft, er der andre områder, hvor der uddannes for mange.

Erhvervslivets rammevilkår | Danmarks konkurrenceevne

Kontakt

Har du spørgsmål til vores arbejde med attraktiv arbejdskraft?

Politik og Analyse

Peter Halkjær

Arbejdsmarkedschef
Medarbejderprofil