Skat og administrative byrder

Danmark ligger omkring den bedste tredjedel, når vi ser på erhvervsskattesatserne sammenlignet med OECD-landene. Vi ligger i bund, når det handler om det samlede skattetryk og den samlede skattebyrde.

KONKURRENCEEVNEBAROMETER | SKAT OG ADMINISTRATIVE BYRDER

Dansk Erhvervs konkurrenceevnebarometer for rammevilkåret skat og administrative byrder viser, at Danmark indtager en 27. plads blandt i alt 35 OECD-lande.

Det er på niveau med lande som Sverige, Tyskland, Østrig og Frankrig. Men det er langt efter lande som Irland, USA og Schweiz, og et stykke efter lande som Finland og Norge.

Dykker vi lidt ned i indikatorerne, ligger vi omkring den bedste tredjedel, når vi ser på erhvervsskattesatserne. Modsat ligger vi i bund, når det handler om det samlede skattetryk og den samlede skattebyrde.

Hvis man sammenligner med de andre små og mellemstore lande i OECD, så ligger vi også her under gennemsnittet, når vi ser på selskabsskattesatserne og erhvervsskatterne på overskud.

Tagget # angiver Danmarks placering blandt OECD-landene på de respektive indikatorer. Herunder kan du sammenligne Danmarks konkurrenceevne på rammevilkåret skat og administrative byrder med øvrige OECD-lande.

Konkrete, politiske forslag

På baggrund af indsigterne, Konkurrenceevnebarometeret giver, arbejder Dansk Erhverv for at få gennemført en række konkrete, politisk forslag. Såfremt forsalgene bliver gennemført, vil det bidrage til, at Danmark – et vilkår ad gangen – bliver et bedre land at drive virksomhed i.

Dansk Erhverv arbejder blandt andet for

  • Sænkelse af selskabsskatten til 19 pct., så Danmark ligger på den rigtige side i sammenligning af selskabsskattesatsen med de øvrige små og mellemstore EU-lande.
  • Afskaffelse af begrænsningen på fuld underskudsfremførsel, da den uhensigtsmæssigt rammer nystartede og forsknings- og videnstunge virksomheder, der svinger mellem år med overskud og underskud.
  • Fjernelse af udbyttebeskatningen for selskaber, da den er en væsentlig barriere ikke blot for at tiltrække udenlandsk kapital, men også for at få danske virksomheder til at investere i andre danske virksomheder.
  • Afskaffelse af den høje aktiebeskatning på 42 pct. for indkomster over 56.500 kr. årligt, således at der er en flad sats på 27 pct. for al aktieindkomst.
  • Fradrag for etableringsomkostninger, så der skabes incitament til at etablere og udvide virksomheder og dermed skabe nye arbejdspladser.
  • Fuldt fradrag for repræsentationsudgifter og erhvervsmæssige restaurationsudgifter.
  • Sanering af punktafgifterne og sænkelse af de mest grænsehandelsfølsomme afgifter, så vi får taget fat om problemet med grænsehandelen og knopskydningen af afgifterne.
  • Hurtigere behandling af virksomhedernes skattesager hos Skattestyrelsen og hos domstolene.

Mere om

Skatten kan sænkes, uden at det går ud over statens provenu

Skatter og afgifter er samlet set den største enkeltomkostning for danske virksomheder og er derfor væsentlig faktor for virksomhedernes konkurrenceevne i forhold til at kunne klare sig mod udenlandske konkurrenter. Knopskydningen i det danske skattesystem har medført, at håndteringen af skattebetalingen og det administrative system lægger beslag på store ressourcer hos virksomhederne. Større enkelhed i skatteafregningen er derfor afgørende for virksomhedernes – og dermed Danmarks - konkurrenceevne.

I internationale konkurrenceevne-sammenligninger klarer Danmark sig generelt altid godt. Men et af de områder, hvor vi kommer til kort, er på skatteområdet. Danmark er et af de lande, hvor skattetrykket er højest og dermed også et af de lande, hvor virksomhedernes omkostninger til skatter og afgifter er størst. Det går ud over konkurrenceevnen. Skatterne og afgifterne kan heldigvis både sænkes og omlægges for virksomhederne, uden at det går ud over statens provenu.

Læs mere: Dansk Erhverv lancerer kampagne, der sætter fokus på #rammevilkår

Det omfattende danske skattesystem er samtidig meget komplekst, hvilket giver et særskilt problem. Mangeartede regler er svære at håndtere og giver administrativt besvær for virksomhederne, og de komplicerede regler udfordrer samtidig skattemyndighederne, som er hårdt belastede. Svære regler fører også til flere skattesager mellem virksomheder og myndigheder, hvilket yderligere er en hård belastning for virksomhederne. Det politiske fokus er desværre næsten altid på retfærdighed, hvilket oftest er en modsætning til enkelhed.

Konkurrencen mellem landene er global og stigende. Det er positivt, fordi det øger potentialerne for vækst og velstand. Desværre er danske virksomheder udfordret af, at udenlandske virksomheder har mere gunstige regler i deres hjemlande. Uens regler landene imellem forvrider danske virksomheders konkurrenceevne.

Erhvervslivets rammevilkår | Danmarks konkurrenceevne

Kontakt

Har du spørgsmål til vores arbejde med skat og adm. byrder?

Politik og Analyse

Jacob Ravn

Advokat, souschef PA og Skattepolitisk chef
Medarbejderprofil