Særaftale om vikarbureauvikarer og arbejdskonflikter i Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service

Der er varslet konflikt på en række HK-områder som led i de aktuelle offentlige overenskomstforhandlinger.

Artikel

Dansk Erhverv | VIKAR - 23. marts 2018

Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service – de offentlige overenskomstforhandlinger 2018

Konflikt på det offentlige område?
Forhandlingerne på de offentlige overenskomstområder er i gang. Bliver parterne ikke enige om en fornyelse af overenskomsterne, kan der komme en konflikt på (dele af) det offentlige område.

En række forbund på lønmodtagersiden har varslet strejke på udvalgte områder pr. 4. april 2018. Arbejdsgiversiden (stat, regioner og kommuner) har varslet en omfattende lockout pr. 10. april 2018. En konflikt kan dog udsættes af forligsmanden i op til 2 x 14 dage fra det varslede tidspunkt og kan tidligst træde i kraft på 5. dagen efter forligsmandens udsættelse. Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige præcist, hvornår en evt. konflikt kan træde i kraft.

Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service – ”Arbejdskonflikter”
En række vikarbureauer har tiltrådt Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service mellem HK/Privat HK Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver.

I Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service mellem HK/Privat HK Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver er der i aftalen for vikarbureauvikarer en særlig bestemmelse om ”Arbejdskonflikter”. Her er det aftalt, at når HK/Privat – HK HANDEL skriftligt har meddelt vikarbureauet, at en virksomhed er omfattet af en lovlig arbejdskonflikt, må vikarbureauet ikke sende arbejdskraft inden for handels- og kontorområdet til denne virksomhed med henblik på at udføre ”konfliktramt arbejde.”

HK har informeret Dansk Erhverv om en række områder, hvor der er varslet konflikt som led i de offentlige overenskomstforhandlinger. Områder kan ses i de konkrete varsler her:

1. HK Kommunal til KL
2. KL til HK Kommunal (Tandklinikassistenter)
3. KL til HK/Kommunal (Administration og IT KBH)
4. KL til HK/Kommunal (Administration og IT)
5. KL til HK/Kommunal (Frederiksberg)
6. KL HK/Kommunal (Laboratorie- og miljøpersonale)
7. KL til HK/Kommunal (Socialformidlere)
8. KL til HK Kommunal (Trafik og jernbane)
9. KL til HK/Kommunal (Vejledere og undervisere KBH)
10. HK Kommunal til Regionernes Lønnings- og takstnævn
11. Regionernes Lønnings- og taksnævn til HK Kommunal
12. Regionernes Lønnings- og takstnævn, bilag
13. HK Stat til Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen
14. HK Stat til Banedanmark

Konflikt og konfliktramt arbejde
Hvis der er iværksat en lovlig strejke på en brugervirksomhed (f.eks. i forbindelse med fornyelse af en overenskomst), er alle organiserede medarbejdere ansat på virksomheden berettiget til at nægte at udføre det arbejde/den funktion, som er omfattet af konflikten. Er medarbejderen derimod uorganiseret, kan medarbejderen ikke nægte at udføre arbejdet, selvom der er tale om en lovlig konflikt. Dette gælder også, hvis medarbejderen er medlem af en anden organisation som f.eks. KRIFA.

Vikarer der er udsendt til offentlige brugervirksomheder, er ikke direkte omfattet af en lovlig konflikt på det offentlige område. Konflikten er her ikke rettet direkte mod vikarernes arbejdsgiver, vikarbureauet, men derimod mod den offentlige brugervirksomhed.

Ved en lovligt iværksat konflikt på en brugervirksomhed vil en organiseret vikar dog være berettiget til at nægte at udføre ”konfliktramt arbejde” i overensstemmelse med praksis på området. En organiseret vikar kan således afvise at udføre det arbejde, som skulle have været udført på virksomheden af de fastansatte medarbejdere, hvor der er etableret en lovlig konflikt. Retten til at nægte at udføre konfliktramt arbejde er begrundet i et hensyn til både den enkelte lønmodtager og fagforeningen. Den enkelte lønmodtager skal således ikke optræde usolidarisk i forhold til de konfliktende kolleger. En række teoretikere inden for det arbejdsretlige område er af den opfattelse, at denne ret også må gælde selvom konflikten ikke angår den konkrete organisation, som lønmodtageren (her vikaren) selv er medlem af, men derimod en søsterorganisation, samt at det ikke er nødvendigt, at organisationerne hører under samme hovedorganisation.

Er vikaren derimod uorganiseret, kan vikaren som udgangspunkt ikke nægte at udføre arbejdet, selvom der er tale om en lovlig konflikt. Ved vikarforhold vil vikaren dog sædvanligvis stå frit i forhold til at påtage sig vikariater - og således uden grund kunne takke nej til et tilbudt vikariat. Spørgsmålet om ”konfliktramt arbejde” vil derfor som udgangspunkt knytte sig til at allerede aftalt vikariat.

Se også Dansk Erhvervs generelle orientering om konflikt her: Orientering om vikarers retsstilling ved strejke på brugervirksomheden

I Funktionæroverenskomsten er der som nævnt ovenfor indgået en særlig aftale om, at når en (bruger)virksomhed er omfattet af en lovlig arbejdskonflikt, må vikarbureauet ikke sende arbejdskraft inden for handels- og kontorområdet til brugervirksomheden med henblik på at udføre ”konfliktramt arbejde”. Dette gælder efter HKs meddelelse om konflikten.

Vikarbureauernes Brancheforenings etiske regler
Det skal i øvrigt også bemærkes, at der af punktet ”Respekt for medarbejderrettigheder” i Vikarbureauernes Brancheforenings etiske følger: ”Et medlem må ikke lade en vikar beskæftige sig med arbejde, der er omfattet af en lovlig arbejdskonflikt, med mindre vikarerne indgår i et lovligt nødberedskab.”

KL’s vejledning
Til orientering har KL i sin vejledning om konflikt til kommunerne skrevet følgende om anvendelse af private vikarbureauer: ”Private vikarbureauer og leverandører er ikke omfattet af en varslet konflikt, med mindre der varsles sympatikonflikt i forhold til dem. KL er overordnet af den opfattelse, at kommunen skal afstå fra at forsøge at oprette den normale drift. Kommunen skal derfor heller ikke ved hjælp af vikarbureauer eller ved – fx på ældreområdet – at udnytte borgernes frie valg, forsøge at omgå konflikten. Kommunerne kan dog anvende vikarbureauer i sædvanligt omfang under konflikten. I tvivlstilfælde bør kommunen søge rådgivning hos KL.”

Kontakt til Dansk Erhverv
Dansk Erhverv kan kontaktes, hvis I har spørgsmål vedrørende vikarers stilling under konflikt hos brugervirksomheden.

 

Kræver medlemskab

Du skal være logget ind for at få adgang til artiklen

Det er kun medlemmer af Dansk Erhverv, der har adgang til vores artikler og værktøjer.

Endnu ikke bruger? Opret dig

Andre relaterede værktøjer