Uddannelses- og Kompetencefonde

Medlemmer af AutoBranchens ArbejdsgiverForening er omfattet af overenskomsten med Dansk Metal og Vognmaleroverenskomsten – samt hvis man har tiltrådt den også funktionæroverenskomsten med HK Privat.

Medlemsvirksomheder og medarbejderne har mulighed for at gøre brug af de uddannelses- og kompetencefonde som vores overenskomster har.

Dansk Erhvervs uddannelsesafdeling er sekretariat for Uddannelses- og kompetencefonden med Dansk Metal og for Uddannelses- og kompetencefonden med HK, hvorfor disse fonde omfattes af Dansk Erhvervs persondatapolitik.

Uddannelses- og Kompetencefonde for medlemmer af ABAF

Malerfagets Kompetencefond (MALKOM)

Ved overenskomstfornyelsen i 2007 blev overenskomstparterne enige om at styrke efteruddannelsesindsatsen i malerfaget. Formålet med fonden er at give medarbejderne mulighed for selvvalgt efteruddannelse og samtidigt at støtte virksomhedernes engagement i medarbejdernes efter- og videreuddannelse. Parterne oprettede derfor en kompetenceudviklingsfond – MALKOM.

Virksomhederne bidrager kollektivt til fonden og kan efterfølgende søge om tilskud til medarbejderens løn og deltagerbetaling.

For autolakerernes og servicearbejdernes vedkommende kan der søges tilskud til både uddannelse udbudt af AMU og af skoler. Ved overenskomstforhandlingerne i 2017 blev kurser udbudt af private aktører også godkendt som tilskudsberettiget.

Man kan få tilskud fra MALKOM til kursusafgift såvel som løn.

Ansøgningerne til MALKOM administreres på vegne af MALKOMs bestyrelse af Pension Danmark. Kurser udbudt af private aktører vil dog af Pension Danmark, blive sendt til bestyrelsen for individuel vurdering. Læs mere om hvordan du søger tilskud ved at følge dette link og klikke på ”MALKOM – Malerbranchens Kompetenceudviklingsfond”.

HK Privat

Der er etableret en Kompetenceudviklingsfond for medarbejdere inden for HK/Privat’s område.

Formål
Udviklingsfonden har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer med henblik på at bevare og styrke virksomhedernes udviklingsmuligheder i en teknologisk verden. Det er ligeledes fondens formål at understøtte udvikling af medarbejdernes kompetencer for at bevare og styrke beskæftigelsesmulighederne.

Dette kan eksempelvis sikres gennem støtte til uddannelse på såvel grundlæggende som videregående niveau, almen såvel som faglig efter- og videreuddannelse samt til deltagelse i realkompetencevurdering i offentligt regi og relevante private tilbud.

Udviklingsfond
Fondens bestyrelse træffer beslutning om ansøgningsprocedurer samt hvilke kurser, der kan ydes tilskud til. Parterne er enige om, at der kan ydes delvis dækning til:

Medarbejdernes selvvalgte uddannelse, som er relevant for branchen – idet branchen defineres i bred forstand. Der kan ydes tilskud til eksterne udgifter ved uddannelse (kursusgebyr, kursusmaterialer og evt. transportudgifter mv.) og tilskud til delvis dækning af medarbejdernes løntab ved uddannelsen. Løntilskud, inkl. evt. offentlig løn-tabsgodtgørelse, kan højst udgøre 85 % (pt. 100%) af den enkelte medarbejders sædvanlige tidløn.

Sådan søger medarbejderen
Medarbejderen eller virksomheden kan ansøge om tilskud ved at udfylde et ansøgningsskema, som findes på Kompetencefonde.dk her.

Der kan søges om tilskud såvel forud for som efter gennemført uddannelse, dog skal Kompetencefonde.dk have modtaget ansøgningen maks 3 måneder efter kursusstartdatoen.  

Ved spørgsmål til ansøgningen eller mulighederne for tilskud, er medarbejderen eller virksomheden velkomne til at kontakte: Kompetencefonde.dk på Tlf.: 3338 9400.

Dansk Metal

Medarbejdere ansat i virksomheder, som er medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening eller Dansk Bilbrancheråds Arbejdsgiverforening, har ret til frihed til efter- og videreuddannelse, hvis medarbejderen er omfattet af overenskomsten med Dansk Metal.

Det er en betingelse, at medarbejderen har mindst seks måneders anciennitet.

Lærlinge kan ligeledes søge om støtte til fritidsuddannelse. For lærlinge gælder dog et anciennitetskrav på ni måneder.

Medarbejderen eller lærlingen modtager ikke sin sædvanlige løn under uddannelsen. Det er en betingelse for tilskud til både kursusgebyr, kursusmaterialer og løntab, at virksomheden ikke udbetaler løn til medarbejderen under uddannelsen. Læs mere om dette neden for i afsnittet Betingelser for tilskud.

Derimod har medarbejderen mulighed for at ansøge om støtte hos Autobranchens Uddannelses- og Kompetencefond til betaling af kursusgebyr, kursusmaterialer og løntab. Løntab i forbindelse med uddannelsen dækkes med op til 85%.

Tilskud fra fælles fond
AutoBranchens ArbejdsgiverForening og Dansk Metal har oprettet en fælles uddannelses- og kompetencefond, som de overenskomstdækkede virksomheder indbetaler midler til hvert år.

Hver virksomhed indbetaler 520 kr. pr. medarbejder årligt.

Fonden yder tilskud til efter- og videreuddannelse, så længe der er midler til rådighed.

Der ydes tilskud til kursusgebyr, kursusmateriale og løntab. Løntab i forbindelse med uddannelsen dækkes med op til 85%.

Der kan søges om tilskud såvel forud for som efter gennemført uddannelse.

Betingelser for tilskud
En medarbejder kan få tilskud, hvis medarbejderen:

 • er omfattet af overenskomsten mellem AutoBranchens ArbejdsgiverForening Arbejdsgiverforening eller Dansk Bilbrancheråds Arbejdsgiverforening og Dansk Metal,
 • har mindst seks måneders anciennitet (lærlinge dog ni måneder),
 • har indsendt et korrekt udfyldt ansøgningsskema, og
 • har vedlagt dokumentation for det ansøgte beløb

Herudover er det en betingelse, at:

 • uddannelsen ikke varer længere end 2 uger pr. år,
 • uddannelsen er relevant,
 • fonden har tilstrækkelige midler til rådighed,
 • virksomheden ikke udbetaler løn under uddannelsen, og
 • virksomheden efterfølgende dokumenterer at uddannelsen er gennemført


Hvis medarbejderen modtager sin sædvanlige løn fra virksomheden under uddannelsen, har medarbejderen ikke mulighed for at søge støtte til betaling af kursusgebyr og kursusmaterialer. Virksomheden har heller ikke mulighed for at søge støtte til dette eller til dækning af medarbejderens løn, såfremt der betales løn under uddannelsen.

Relevante uddannelser
Der kan søges om tilskud til uddannelser:

 • på såvel grundlæggende som videregående niveau,
 • til almen såvel som faglig efter- og videreuddannelse

Ved tildeling af støtte lægges der vægt på, at den tilskudsberettigende uddannelse:

 • er til gavn for medarbejderens beskæftigelsesmuligheder,
 • tilgodeser virksomhedens konkurrenceevne og
 • er fagligt relevant i forhold til medarbejderens beskæftigelses- og uddannelsessituation, overenskomstens område samt nært beslægtede områder

Øvrige betingelser
Fonden kan søges af enkeltpersoner eller til projekter for medarbejdere på flere virksomheder.

Tilskud ydes ikke til kurser, der er obligatoriske for medarbejderen.

Når fonden har godkendt ansøgningen om tilskud, skal virksomheden fremsende en faktura til fonden på det godkendte beløb. Fonden udbetaler herefter beløbet til virksomheden. Efterfølgende sørger virksomheden for at udbetale beløbet fra fonden til medarbejderen eller direkte til kursusudbyderen.

Sådan søger medarbejderen
Medarbejderen kan ansøge om tilskud ved at udfylde et ansøgningsskema, som findes her.

Virksomheden attesterer herefter ansøgningen, herunder at ansættelsen er omfattet af de nævnte overenskomster.

Her finder du Skema til beregning af løntab for timelønnede.xlsx

Ansøgningsskemaet vedlagt dokumentation for kursusgebyr, løntab, kursusbeskrivelse samt lønseddel indsendes til os på: kompetencefondene@danskerhverv.dk.

Ved spørgsmål til ansøgningen eller mulighederne for tilskud, er medarbejderen eller virksomheden velkomne til at kontakte:

Dansk Metal
tlf.: 33 63 23 44

Dansk Bilbrancheråds Arbejdsgiverforening
Tlf.: 43 99 66 33

AutoBranchens ArbejdsgiverForening / Dansk Erhverv
Tlf.: 33 74 64 00

Kontakt

Arbejds- og ansættelsesret H/T

Maria Barfoed

Advokat
Medarbejderprofil
Arbejds- og ansættelsesret H/T

William Vegenfeldt

Juridisk konsulent
Medarbejderprofil
Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Casper Burlin

Chefkonsulent