; ;

Formålet med tilgængelighedsloven er at gøre det nemmere for personer med handicap og andre funktionsbegrænsninger at deltage i samfundet. Samtidig skal ensartede regler for tilgængelighed på tværs af EU gøre det lettere for virksomheder at handle med produkter og tjenester over grænserne. 

Dansk Erhverv oplever, at der blandt medlemsvirksomheder er en generel interesse for at levere den bedst mulige service for kunderne og derfor er velvilligheden til at imødekomme ønsket om øget tilgængelighed ligeledes stort. Men en balanceret tilgang til de nye tilgængelighedskrav er afgørende, således at der er en sammenhæng mellem det antal borgere, der tilgodeses af tilgængelighedsloven, og de omkostninger, det medfører for den enkelte virksomhed. 

Hvornår gælder reglerne fra 

Tilgængelighedsloven blev vedtaget i Folketinget d. 17. maj 2022 og trådte i kraft den 28. juni 2022.  

Tilgængelighedskravene finder anvendelse på de af loven omfattede produkter og tjenester, som bringes i omsætning eller leveres, fra den 28. juni 2025.  

For visse tjenester og aftaler om levering af tjenesteydelser, er der en overgangsbestemmelse frem til 28. juni 2030. Tilsvarende er der for selvbetjeningsterminaler en overgangsbestemmelse, afhængig af datoen for terminalens ibrugtagning. 

Hvilke produkter og tjenester er omfattet 

Loven stiller tilgængelighedskrav til forbrugerprodukter – som oplistet i lovens § 1, stk. 2 – og tjenester rettet mod forbrugere – som oplistet lovens § 1, stk. 2.  

De omfattede produkter inkluderer bl.a. selvbetjeningsterminaler, PC’er, smartphones, og tablets, samt operativsystemer som f.eks. Windows og MacOS, og e-læsere som f.eks. Amazon Kindle eller Pocketbook. 

De omfattede tjenester inkluderer bl.a. e-handelstjenester (webshops) og tjenester vedr. passagertransport, samt tjenester der giver adgang til e-bøger som f.eks. Mofibo eller eReolen.  

Mikrovirksomheder er undtaget 

Mikrovirksomheder med under 10 ansatte og en årlig omsætning under 2 mio. euro eller en samlet årlig balance under 2 mio. euro er undtaget fra at opfylde tilgængelighedskravene. Derudover kan en virksomhed søge om fritagelse, hvis der er uforholdsmæssigt store omkostninger forbundet med at leve op til tilgængelighedskravene. 

Store økonomiske og administrative byrder 

Dansk Erhverv er kritisk overfor de økonomiske og administrative byrder ved den nye tilgængelighedslov. Det vil være omkostningsfuldt at leve op til de nye tilgængelighedskriterier, da det vil kræve større omlægninger af udvalgte produkter og tjenester. 

Der er generelt en forventning om, at den teknologiske udvikling vil hjælpe virksomhederne et stykke ad vejen. Men for mange dele af loven er teknologierne ikke fuldt udviklet endnu.  

Stort behov for vejledninger 

Tilgængelighedskravene vil for mange virksomheder betyde store omvæltninger, da det er virksomhederne selv, som bærer ansvaret for, at deres produkter og tjenester efterlever tilgængelighedskravene. Det er af den grund afgørende, at relevante interessenter bliver inddraget i arbejdet med udarbejdelse af vejledningsmateriale, så erhvervslivet har mulighed for at forberede sig på de betydelige økonomiske og administrative udfordringer, som loven vil medføre.   

Dansk Erhverv er derfor også meget tilfreds med, at Sikkerhedsstyrelsen, som er den primære myndighed på området, har informeret om, at de berørte brancher og organisationer løbende vil blive inddraget til dialog om vejledningsindsatsen og implementeringen.  

Vi opfordrer derfor Dansk Erhvervs medlemmer til at kontakte relevante fagpersoner, hvis man ønsker at blive inddraget i dialogmøder med Sikkerhedsstyrelsen eller har spørgsmål til Tilgængelighedsloven.  

Derudover har vi oprettet et virksomhedsnetværk for Dansk Erhverv medlemmer. Det er op til deltagerne, hvorvidt de vil tage aktivt del i arbejdet eller blot ønsker at holde sig opdateret om processen. Hvis du vil deltage i virksomhedsnetværket eller har kommentarer så skriv til Simon Pelle Andersen på spa@danskerhverv.dk.  

Spørgsmål kan sendes til Carsten Rose Lundberg crlu@danskerhverv.dk eller Tina Buur Johnsen tbj@danskerhverv.dk  

Dansk Erhverv har lavet et webinar om de nye krav til webtilgængelighed. Webinaret tilgås via dette link. Optagelse af webinar: Ny lov om tilgængelighedskrav for webshops – bliv bekendt med de nye regler

Tilgængelighedsloven kan findes her: Lov om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester (retsinformation.dk) 

Sikkerhedsstyrelsens side om ”Tilgængelighed for produkter og tjenester” findes her: Tilgængelighed for produkter og tjenester (sik.dk) 

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Digital Handel

Carsten Rose Lundberg

Branchedirektør for digital handel
Medarbejderprofil