Lovforslagets skal implementere EU’s tilgængelighedsdirektiv, hvis formål er at gøre det nemmere for personer med handicap og andre funktionsbegrænsninger at deltage i samfundet. Tilgængelighedskravene vil gælde udvalgte produkter og tjenester som f.eks. smartphones, e-bøger, selvbetjeningsterminaler, webshops og tjenester vedr. passagertransport og får virkning fra 28. juni 2025.

Ensartede regler for tilgængelighed på tværs af EU skal gøre det lettere for virksomheder at handle med produkter og tjenester over grænserne. Dansk Erhverv oplever, at der blandt medlemsvirksomheder er en generel interesse for at levere den bedst mulige service for kunderne og derfor er velvilligheden til at imødekomme ønsket om øget tilgængelighed ligeledes stort. Men en balanceret tilgang til implementeringen af direktivet er afgørende, således at der er en sammenhæng mellem det antal borgere, der tilgodeses af direktivet, og de omkostninger, det medfører for den enkelte virksomhed.

Mikrovirksomheder er undtaget

Mikrovirksomheder med under 10 ansatte og en årlig omsætning under 2 mio. euro eller en samlet årlig balance under 2 mio. euro er undtaget fra at opfylde tilgængelighedskravene. Derudover kan en virksomhed søge om fritagelse, hvis der er uforholdsmæssigt store omkostninger forbundet med at leve op til tilgængelighedskravene.

Stort behov vejledninger

Dansk Erhverv har i forbindelse med høringen påpeget behovet for, at myndigheder hurtigt inddrager relevante interessenter for at udarbejde vejledningsmateriale, så erhvervslivet har mulighed for at forberede sig på de nye krav.

Hvis erhvervslivet reelt skal have mulighed for at forberede sig på de betydelige økonomiske og administrative udfordringer, som direktivet vil medføre, er det helt afgørende, at arbejdet med udarbejdelse af informationsmateriale og vejledninger igangsættes hurtigt.

Store økonomiske og administrative byrder

Dansk Erhverv er kritisk overfor de økonomiske og administrative byrder ved implementeringen af det meget omfattende direktiv. Det vil være omkostningsfuldt at leve op til de nye tilgængelighedskriterier, da det vil kræve større omlægninger af udvalgte produkter og tjenester.

Der er generelt en forventning om, at den teknologiske udvikling vil hjælpe virksomhederne et stykke ad vejen. Men for mange dele af direktivet er teknologierne ikke fuldt udviklet endnu. Derfor er det afgørende for erhvervslivet, at der er en treårig implementeringsperiode.

Dansk Erhverv vil løbende orientere om lovgivningsprocessen og kommende vejledninger.

Dansk Erhverv er i dialog med myndigheder og en række medlemmer og tager meget gerne imod input. Spørgsmål kan sendes til Carsten Rose Lundberg crlu@danskerhverv.dk

Hent lovforslaget her: Forslag til Lov om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester

Hent høringsnotatet her: Ordførernotat vedrørende forslag til lov om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Digital Handel

Carsten Rose Lundberg

Fagchef for digital handel