Gemt

Overtrædelse af retningslinjer var bortvisningsgrund

Ledernævnet har i en ny afgørelse givet en detailvirksomhed medhold i, at bortvisning af en medarbejder, der overtrådte de interne retningslinjer for omgang med nøgler og penge, var berettiget.

Nyhed

DANSK ERHVERV | PERSONALE - 20. DECEMBER 2018

Sagen kort
Sagen drejede sig om en butikschef, som – i strid med virksomhedens interne retningslinjer for omgang med nøgler og penge – kortvarigt overdrog pengeskabsnøglen til en kollega uden forudgående fælles optælling og underskrift. Dagen forinden havde butikschefen ligeledes undladt at tælle pengeskabsbeholdningen og deponere omsætningen i en sikker dropboks.

Butikschefens forsømmelser muliggjorde, at den kollega, som fik overdraget pengeskabsnøglen, kunne tilegne sig pengeskabsbeholdningen, hvorved virksomheden led et økonomisk tab på 87.200 kr.

Virksomheden valgte at bortvise medarbejderen, der henholdsvis 5 år og 3½ år forinden havde modtaget advarsler for overtrædelse af virksomhedens andre retningslinjer.

Klare og utvetydige regler
Medarbejderen og hendes faglige organisation anlagde herefter sag mod virksomheden ved Ledernævnet for uberettiget bortvisning. Ledernævnet gav dog virksomheden medhold i, at bortvisningen var berettiget.

Dommeren lagde vægt på, at virksomhedens regler for omgang med nøgler og penge var klare og utvetydige, samt at medarbejderen var fuldt ud bekendt med reglerne.
Da der var tale om en detailvirksomhed, blev der dagligt håndteret store kontantbeløb, og virksomheden havde derfor et særligt behov for, at medarbejderne nøje efterlevede klare og utvetydige regler for håndteringen af kontantbeholdninger.

De to advarsler, som medarbejderen tidligere havde modtaget for andre forhold, var ifølge dommeren ikke afgørende for sagens udfald, men han bemærkede, at medarbejderen som følge af advarslerne burde have været særligt agtpågivende med hensyn til generelt at efterleve virksomhedens interne retningslinjer.

Dansk Erhverv vurderer
Afgørelsen illustrerer, at overtrædelse af klare og utvetydige retningslinjer kan berettige til en bortvisning, navnlig når der er tale om retningslinjer, som er begrundet i et særligt driftsmæssigt behov hos virksomheden. Endvidere er det værd at notere sig, at dommeren tillagde de to tidligere advarsler betydning, uanset at de omhandlede andre forhold end den konkrete sag. 

Om en bortvisning er berettiget, beror altid på en konkret vurdering af omstændighederne, og Dansk Erhverv anbefaler medlemmerne at søge rådgivning, inden der skrides til bortvisning af en medarbejder. 

Dansk Erhverv førte sagen for virksomheden i Ledernævnet.

Kontakt os