Gemt

Sygedagpengesager – ret til aktindsigt begrænses fra 1. januar 2019

Folketinget har netop vedtaget en ændring af sygedagpengeloven mv., der begrænser virksomhedernes ret til aktindsigt i refusionssager.

Nyhed

DANSK ERHVERV | PERSONALE - 20. DECEMBER 2018

I dag har virksomhederne ret til fuld aktindsigt i refusionssager. Det skyldes, at når en virksomhed udbetaler løn under sygdom til sine medarbejdere, har virksomheden – typisk efter en arbejdsgiverperiode på 30 dage - ret til refusion svarende til de sygedagpenge, som medarbejderen ellers ville have modtaget fra kommunen.

Virksomhederne er således part i sager om sygedagpengerefusion og har derfor en væsentlig og legitim interesse i at få indblik i de oplysninger, der ligger til grund for kommunens afgørelse om ophør af sygedagpengerefusion.

Lovændringen
Pr. 1. januar 2019 bliver sygedagpengeloven og lov om aktiv socialpolitik ændret, således at virksomhedernes adgang til aktindsigt bliver begrænset. De nye regler træder i kraft for anmodninger om aktindsigt, der fremsættes den 1. januar 2019 eller senere.

Fremover vil virksomhederne ikke kunne få fuld aktindsigt i de oplysninger og dokumenter, der ligger til grund for kommunens afgørelse om ophør af sygedagpengerefusion.

I stedet kan virksomhederne få indsigt i helbredsmæssige og lægeoplysninger i refusionssager, hvis oplysningerne er af væsentlig betydning for, at virksomhederne kan varetage deres økonomiske interesser i en sag om helt eller delvist afslag på refusion, medmindre der findes afgørende hensyn til medarbejderens interesse i hemmeligholdelse af oplysningerne.

Det betyder for eksempel, at virksomhederne fremover ikke vil have ret til kopi af de lægeerklæringer mv., som kommunen har indhentet. Virksomheden får kun ret til indsigt i oplysningerne, dvs. at relevante oplysninger gengives i et bilag. Det er kommunen, der i hvert enkelt tilfælde skal vurdere, hvilke oplysninger virksomhederne må få indsigt i.

Dansk Erhverv vurderer
Dansk Erhverv var imod lovforslaget, fordi det efter vores vurdering er for vidtgående og risikerer at afskære arbejdsgiverne fra at få indblik i oplysninger, som er nødvendige for at kunne anke et afslag på refusion, hvilket er i strid med normale retssikkerhedsmæssige rettigheder. 

Vi finder det særligt kritisk, at en arbejdsgiver efter lovforslaget ikke længere vil modtage kopier med eventuelle overstregninger, men alene de ekstraherede oplysninger, som kommunen har vurderet er relevante, og som understøtter kommunens afgørelse. Arbejdsgiveren kan dermed have svært ved at vurdere, hvilke oplysninger som kunne – og skulle – have indgået i kommunens afgørelse.

Kontakt os