; ;
Gemt

Nu er det lovligt at dele billeder af kriminelle

Den 25. maj trådte den nye lov om tv-overvågning i kraft i Danmark. En væsentlig nyhed i loven er, at det nu under visse betingelser er muligt at dele videoovervågningsbilleder af kriminelle med andre erhvervsdrivende.

Nyhed

Af Henrik Lundgaard Sedenmark

Brug af tv-overvågning er blevet mere og mere udbredt. Udstyret er blevet billigere og smartere og snart har en hver lille butik mindst et kamera og gerne flere. Samtidig har man i detailhandlen oplevet en stigning i butikstyverier og anden formueberigelse, som sker af de samme personer i flere butikker landet over. Butikkerne har derfor haft stærkt ønske om at kunne få lov til lovligt at dele billeder af de kriminelle, så de kunne advare hinanden og forebygge yderligere kriminalitet. Hidtil har dette ikke været muligt. Men med virkning fra 25. maj 2018 er lov om tv-overvågning ændret. Det er sket efter flere års ønske fra Dansk Erhverv, som har været i tæt dialog med Justitsministeriet om ændringen af loven.

Loven er et politisk kompromis
Flere erhvervsdrivende har haft et ønske om lovligt at kunne dele overvågningsbilleder fuldstændigt frit, f.eks. på Facebook og uden nogen nærmere kvalificering af delingen – ofte med henblik på at opklare en konkret forbrydelse.

På den anden side har man fra ministeriets og Folketingets side haft et ønske om en vis sikkerhed for, at ikke alt ukritisk blev delt med alle. Med loven er vi endt på et kompromis, hvor optagelser fra tv-overvågning kan deles under nærmere bestemte forudsætninger, når det sker i kriminalitetsforbyggende øjemed – formålet med videregivelse skal således være at forebygge at yderligere forbrydelser sker – og ikke at opklare en allerede begået forbrydelse. De nærmere betingelser er bl.a. fastsat for at sikre mod fejl og mistænkeliggørelse af uskyldige.

Fra Dansk Erhvervs side vil vi holde øje med, hvordan loven fungerer i praksis, og hvis kriterierne for deling er for rigide, vil vi naturligvis tage det op med relevante myndigheder og politikere.

Videregivelse af billeder er som udgangspunkt begrænset
Lovens udgangspunkt er, at billed- og lydoptagelser med personoplysninger, der optages i forbindelse med tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed, kun må videregives, hvis:

1) Den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke,
2) videregivelsen følger af lov eller
3) videregivelsen sker til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed

Med de nye ændringer i loven, er det dog blevet muligt at videregive billeder, udover ovenstående, internt i egen organisation og til andre erhvervsdrivende i kriminalitetsforebyggende øjemed.

Fire primære krav
Der er indledningsvist fire primære krav der skal være opfyldt, før en optagelse må deles internt i organisation eller med andre erhvervsdrivende:

1) Optagelserne viser personer, som formodes at have begået eller forsøgt at begå en eller flere berigelsesforbrydelser el.lign. af ikke bagatelagtig karakter mod den erhvervsdrivende.

2) Den eller de formodede gerningspersoner senest samme dag er anmeldt til politiet af den erhvervsdrivende for at have begået den pågældende forbrydelse,

3) Der er konkrete grunde til at tro, at den eller de formodede gerningspersoner vil begå ligeartet kriminalitet som nævnt i nr. 1 mod den kreds af erhvervsdrivende, som optagelserne videregives til

4) Videregivelsen sker i et lukket system inden for den erhvervsdrivendes egen organisation eller en erhvervsorganisation, erhvervssammenslutning el.lign., hvor vurderingen af, om optagelserne kan videregives i systemet, foretages af en eller flere kvalificerede fagpersoner, og hvor det sikres, at optagelserne kun kan tilgås af et begrænset antal autoriserede personer hos de relevante erhvervsdrivende og den systemansvarlige.

Crimestat som lukket system
Dansk Erhverv er ved at tilrette Crimestat, således at det kan anvendes som lukket system i overensstemmelse med kravene i loven. Dansk Erhverv forventer, at kunne have et system til deling af billeder klar omkring årsskiftet 2018/2019.

Læs den nye lov her

Læs mere om Crimestat her

De fire krav er uddybet med udgangspunkt i lovens bemærkninger i filen herunder.

Deling af gerningsmandsbilleder – krav til hvornår der må deles

pdf

Download

Kontakt

Handel

Henrik Lundgaard Sedenmark

Fagchef for betalinger og detailhandelssikkerhed
Medarbejderprofil