Gemt

Medarbejder i ny stilling havde ikke ret til årsbonus

Efter at have vundet sagen i byretten, har Dansk Erhverv også vundet en sag i landsretten vedrørende spørgsmålet, om der var gjort op med tidligere bonusvilkår i forbindelse med en stillingsændring.

Nyhed

Dansk Erhverv | PERSONALE - 24. maj 2018

Reglerne
Efter almindelige bevisbyrderegler er det som udgangspunkt medarbejderen, der skal bevise, at vedkommende har et krav mod arbejdsgiveren. Om et krav på løn, bonus mv. er berettiget, afhænger altid af en konkret vurdering af sagens nærmere omstændigheder.

Kort om sagen
Sagen handlede om en medarbejder, der på grund af omstruktureringer ikke længere kunne beholde sin stilling som leder. Fremfor at opsige medarbejderen, tilbød virksomheden ham en anden stilling som sælger.

Man aftalte, at medarbejderen skulle tiltræde den nye stilling og de nye lønvilkår allerede inden udløbet af medarbejderens opsigelsesvarsel. Parterne var enige om ikke at sidestille situationen med en opsigelses- eller varslingssituation. Dog blev det aftalt, at medarbejderen ville modtage et løntillæg i en periode på 6 måneder, svarende til medarbejderens opsigelsesvarsel. Spørgsmålet var herefter, om parterne også havde aftalt, at medarbejderen udover løntillægget havde krav på en forholdsmæssig andel af årsbonussen i den periode, hvor løntillægget blev udbetalt.

Af medarbejderens hidtidige ansættelseskontrakt som leder fremgik både salgsbonus, provision og årsbonus, mens det af den nye ansættelseskontrakt som sælger alene fremgik, at medarbejderen havde ret til salgsbonus og provision. Der kunne dermed ikke udledes en ret til årsbonus af den nye ansættelseskontrakt. Årsbonussen blev heller ikke drøftet mellem parterne i forbindelse med forhandlingerne om medarbejderens nye stilling som sælger.

Havde medarbejderen valgt at afslå de nye vilkår, ville han have bevaret sine hidtidige vilkår i en opsigelsesperiode, inklusive retten til årsbonus. Medarbejderen accepterede imidlertid den nye pakke med ansættelsesvilkår.

Da det senere viste sig, at årsbonusmålene for virksomheden blev opnået, mente medarbejderen, at han havde ret til en forholdsmæssig andel af årsbonussen, svarende til en varslingsperiode på 6 måneder. Medarbejderen var af den opfattelse, at årsbonussen ikke var aftalt ud af aftalegrundlaget. Virksomheden mente derimod, at der ikke var til årsbonus, da årsbonussen ikke fremgik af de nye ansættelsesvilkår.

Østre Landsrets afgørelse
Landsretten vurderede helt kortfattet, at det var medarbejderen, som skulle bevise, at han havde bevaret retten til årsbonussen. Eftersom retten til årsbonus ikke fremgik af den nye ansættelseskontrakt, og medarbejderen heller ikke i øvrigt havde påvist en ret hertil, blev virksomheden frifundet for kravet på årsbonus.

Dansk Erhverv vurderer
Det afhænger altid af sagens konkrete omstændigheder, hvad der kan anses for aftalt mellem parterne. Sagen viser, at der tages udgangspunkt i aftalegrundlaget mellem parterne, og at der ikke ved stillingsændringer er en pligt til positivt at fremhæve hvilke vilkår, der fremover ikke længere vil være gældende.

Kontakt os