Gemt

Ny lov om forretningshemmeligheder

Den nye lov om forretningshemmeligheder er vedtaget. Den træder i kraft 9. juni 2018.

Nyhed

Formålet med den nye lov er at styrke beskyttelsen af forretningshemmeligheder og skabe ensartede regler for erhvervsdrivende i EU. Loven samler reglerne for misbrug af forretningshemmeligheder og viderefører i nogen grad de grundlæggende principper fra gældende dansk ret, men der er også nyskabelser.

Hvad er en forretningshemmelighed?
Som noget nyt indeholder den nye lov en definition af forretningshemmeligheder. En forretningshemmelighed skal opfylde tre kriterier:

  • Oplysningerne må ikke være almindeligt kendt blandt personer i branchen
  • Oplysningerne skal have en handelsværdi
  • Oplysningerne skal være underlagt foranstaltninger til hemmeligholdelse.

Definitionen i de nye regler er sammenfaldende med de kendetegn, der gælder for en erhvervshemmelighed efter markedsføringsloven ifølge hidtidig praksis ved domstolene. Der er derfor sammenfald mellem begreberne forretningshemmelighed og erhvervshemmelighed.

De nye regler giver ikke klarhed over, hvor grænsen går mellem en medarbejders knowhow, erfaringer og indsigt, som ikke anses for forretningshemmeligheder, og de hemmeligheder, der er beskyttet af loven. Det må fortsat afgøres ud fra en konkret vurdering – i sidste ende af domstolene.

Lovlige og ulovlige handlinger
I den nye lov defineres det også, hvorvidt en forretningshemmelighed er erhvervet via lovlige eller ulovlige handlinger.

Personer med lovlig adgang til forretningshemmeligheder – eksempelvis ansatte – må  ikke bruge eller videregive disse uden samtykke fra indehaveren af hemmeligheden.

Omvendt er det ulovligt, hvis der opnås kendskab til forretningshemmeligheder gennem ulovlig indtrængen eller uautoriseret adgang til dokumenter, genstande, elektroniske filer mv.

På dette område er der tale om en præcisering af gældende ret, da den forbudte adfærd i den nye lov ikke afviger fra, hvad der allerede er gældende i henhold til lovgivning og retspraksis.

Hvis loven overtrædes
Der er indført nye sanktionsmuligheder i den nye lov, hvis der konstateres brud på reglerne. Mulighederne omfatter bl.a. tilintetgørelse af dokumenter, elektroniske filer mv. eller tilbagekaldelse af krænkende varer, men også erstatning for tab og ikke-økonomisk skade.

Derudover skærper den nye lov mulighederne for at anlægge sager om forbud og påbud mod brug af forretningshemmeligheder, idet den indeholder en såkaldt søgsmålsfrist på 6 måneder. Det betyder, at en sag om forbud eller påbud skal anlægges inden 6 måneder efter indehaveren af forretningshemmeligheden har opnået et sådant kendskab til misbrug af forretningshemmeligheden, at indehaveren vidste eller burde vide, at der var grundlag for et sagsanlæg.

Loven indeholder nye regler, der beskytter indehaveren af forretningshemmeligheder imod at få offentliggjort sine hemmeligheder i forbindelse med anlæggelse af en sag om misbrug af disse. Personer, der er involveret i sagsanlæg om forretningshemmeligheder, har forbud mod at bruge eller videregive forretningshemmeligheder, de har fået kendskab til i forbindelse med sagsanlægget.

Dansk Erhverv vurderer
Den nye lov om forretningshemmeligheder samler og viderefører mange af de principper, der allerede i dag er gældende efter markedsføringsloven og den tilhørerende praksis fra domstolene. Den nye lov bør dog give anledning til visse overvejelser hos virksomhederne:

Det faktum, at der nu foreligger en egentlig definition af begrebet forretningshemmeligheder medfører, at du bør gøre dig overvejelser om, hvilke forretningshemmeligheder din virksomhed har. Herudover bør du overveje, om hemmelighederne er forsøgt hemmeligholdt med rimelige foranstaltninger og sætte ind, hvor det ikke er tilfældet.

Opnår du kendskab til, at dine forretningshemmeligheder er blevet erhvervet eller brugt i strid med loven, skal du sørge for at reagere. Det kan være vanskeligt at fremskaffe sikkert bevis for, at der foreligger et misbrug af din forretningshemmelighed, men det er dog vigtigt at være opmærksom på søgsmålsfristen på 6 måneder. Hvis du ikke reagerer inden fristens udløb, risikerer du at miste dine muligheder for at anlægge en sag om forbud og påbud.

Da den nuværende bestemmelse om erhvervshemmeligheder i markedsføringslovens § 23 ophæves, bør eventuelle henvisninger i ansættelseskontrakter ændres således, at der i stedet for henvises til lov om forretningshemmeligheder.

Kontakt Dansk Erhverv, hvis du har spørgsmål til reglerne, eller hvis du har mistanke om, at dine forretningshemmeligheder bliver misbrugt.

Kontakt os