; ;
Gemt

Nye byrdefulde momsregler for gavekort på vej

EU har vedtaget nye regler om den momsmæssige behandling af vouchere og gavekort, som skal være implementeret i Danmark 1. januar 2019. Det vil føre til store byrder for virksomhederne, hvis der ikke sker ændringer. Dansk Erhverv er i dialog med Skatteministeriet om fortolkningen.

Nyhed

7 november 2018 - Af fagchef Ulla Brandt, Dansk Erhverv

EU-Kommissionen har, med baggrund i uens momsregler på tværs af medlemslandene, vedtaget et direktiv, som har til formål at sikre ens behandling af vouchere i alle EU-lande, således at det undgås, at vouchere enten pålægges moms i flere lande eller slet ikke pålægges moms.

Da den danske momslov er baseret på fælles EU-momsregler, skal direktivet være implementeret i Danmark senest den 1. januar 2019. De nye momsregler gælder det begreb, som er blevet kaldt vouchere i direktivet. Vouchere omfatter også gavekort, og bliver de udstedt fra og med den 1. januar 2019, er de omfattet af de nye regler. Der er ikke tale om regler, som Danmark kan fravælge at indarbejde i den danske momslov. Dansk Erhverv har dog advaret mod den model, der lægges op til i Danmark og er gået i dialog med Skatteministeriets departement for at finde en mindre byrdefuld løsning.

De gældende regler
Den danske momslov indeholder ikke i dag specifikke bestemmelser vedrørende vouchere og dermed gavekort.

Der findes kun en bestemmelse om den momsmæssige behandling af forudbetalinger, hvorefter der skal betales moms på tidspunktet for forudbetalingen, hvis alle relevante enkeltheder vedrørende den fremtidige leverance allerede er kendt på tidspunktet for forudbetalingen. Med andre ord, hvis voucheren eller gavekortet vedrører et specifikt produkt eller en specifik ydelse, betales momsen ved købet af gavekortet. I alle andre tilfælde betales momsen først, når gavekortet indløses.

Voucherbegrebet
En voucher er en form for tilgodebevis eller et andet instrument, som en leverandør har pligt til at acceptere som hel eller delvis betaling for levering af en konkret vare eller ydelse. I Danmark omfatter det også gavekort.

De nye regler sondrer desuden mellem vouchere til ét formål og vouchere til flere formål.

Vouchere til ét formål, vil i henhold til direktivet sige vouchere, hvor indløsningsland, og den moms, der skal betales for produktet eller ydelsen, er kendt på forhånd.

Vouchere til flere formål vil sige vouchere og gavekort, som kan indløses i flere lande og/eller hvor den moms, der skal betales, ikke er kendt på udstedelsestidspunktet.

I Danmark er forskellige momssatser normalt ikke noget praktisk problem, idet der i Danmark er 25 % moms på alt på nær frimærker, aviser og forsikringer.

De nye regler

 

Vouchere og dermed gavekort til ét formål
De kommende regler indebærer, at vouchere til ét formål, dvs. hvor både indløsningsland og den moms der skal betales er kendt ved voucherens udstedelse, skal pålægges moms ved ethvert salg, herunder ved et salg fra udstederen til forhandleren og ved efterfølgende salg fra forhandler til kunde. Derimod skal der ikke opkræves moms ved selve indløsningen af voucheren.

 

Vouchere og dermed gavekort til flere formål
Ved salg af vouchere til flere formål, dvs. hvor enten indløsningsland eller den moms der skal betales, er ukendt på udstedelsestidspunktet, skal der i modsætning til vouchere til ét formål først pålægges moms på indløsningstidspunktet

 

Rabatkuponer, forudbetalinger m.v.
De nye regler gælder ikke rabatkuponer, da rabatter ikke er en levering af en vare eller ydelse mod vederlag, ligesom forudbetalinger i forbindelse med eksempelvis rejsehjemler, entrébilletter til biografer, museer m.v., heller ikke er omfattet af voucherbegrebet.

 

Eksempler

 

Hotelovernatninger

Forskellen på de hidtidige og de nye momsregler kan illustreres ved følgende eksempel.

 

Gældende regler:
Såfremt en voucher kan bruges til eksempelvis hotelovernatninger udbudt af forskellige virksomheder til ophold på hoteller beliggende i Danmark, er der efter gældende dansk praksis ikke tale om en forudbetaling, og der skal opkræves moms ved selve leveringen af hotelydelsen, dvs. når voucheren indløses.

 

Nye regler:
Efter de nye direktivregler er der imidlertid tale om en såkaldt voucher til ét formål, da leveringsstedet er kendt (de omfattede hoteller er beliggende i Danmark), dvs. ydelsen skal pålægges dansk moms og momssatsen er kendt, idet alle hotelovernatninger pålægges 25 % moms. Der skal i dette tilfælde opkræves moms på tidspunktet for udstedelsen af voucheren.

 

Flere hotelophold
Er der tale om en voucher, der kan bruges over flere omgange, men kun til ét formål, eksempelvis flere hotelophold i Danmark, vil voucheren blive behandlet som en voucher til ét formål, idet både land og momssats er kendt fra begyndelsen.

 

Køb af gavekort i stormagasin, storcenter eller detailhandel


Gældende regler:
Hvis gavekortet alene lyder på et beløb, som kan anvendes frit i butikken, stormagasinet eller indkøbscentret e.l., så skal der opkræves moms ved indløsningen. Det samme gælder, hvis gavekortet kan anvendes på tværs af EU-grænser. Man ser på gavekortet som et betalingsmiddel.

 

Hvis gavekortet lyder på en helt bestemt vare eller ydelse, så vil der nærmere være tale om forudbetaling, og her vil der skulle opkræves moms på tidspunktet for købet af gavekortet.

 

Nye regler:
Det afgørende er her, om den moms der skal betales for varen eller ydelsen er kendt, herunder om der er en eller flere momssatser på de varer eller ydelser, som gavekortet kan bruges til. Hvis gavekortet kun kan bruges i ét land og alene til køb af varer med én og samme momssats, skal der opkræves moms ved salget af gavekortet. Det vil være tilfældet for langt de fleste danske virksomheder, da der i Danmark er 25 % moms på stort set alt.

Hvis gavekortet kan bruges i flere lande eller eksempelvis til køb af varer og ydelser med forskellige momssatser, skal der først opkræves moms ved indløsningen.

 

Gode råd til virksomhederne

De nye regler vil indebære en grundlæggende ændring for det flertal af virksomheder, som kun udsteder gavekort til indløsning i Danmark. Fremover skal de ændre deres systemer, så momsen betales ved købet og ikke først ved indløsningen af gavekortet.

Detailhandelskæder med franchisekoncepter, der ikke formår alene at udstede gavekort til ét formål, kan bl.a. blive udfordrede i forhold til deres juridiske struktur og den regnskabsmæssige håndtering af udstedelsen og indløsningen af gavekort.

Dansk Erhverv har fra starten påpeget, at ændringen er byrdefuld, og vi mener endvidere, at fristen for at gennemføre en så grundlæggende ændring er alt for kort.

Hvis man vil leve op til reglerne og fortsætte hidtidig praksis, hvor momsen betales ved indløsning, kan det gøres ved følgende tiltag:

- Udvid virksomhedens sortiment med salg af frimærker, aviser eller forsikringer, som har en momssats på nul. Hvis man er udsteder af pengegavekort, og gavekortet kan avendes til en flerhed af varer eller ydelser med forskellige momssatser, skal der først opkræves moms ved indløsningen. Udvid gavekortets indløsningsområde til flere lande, hvis det er en mulighed.

Næste skridt: Dialog med Skatteministeriets departement
Dansk Erhverv har i høringsfasen gjort Skatteministeriets departement opmærksom på, at forslaget til implementering er unødvendigt byrdefuldt, og at der er flere uklarheder og fortolkningstvivl i det nye regelsæt, hvorfor Dansk Erhverv sammen med flere øvrige interessenter har deltaget i dialogmøde herom i departementet.

De vedtagne regler vil betyde, at de virksomheder, der sælger eller indløser gavekortet, kan være nødsaget til at ændre deres systemer, så der opkræves moms på det rette tidspunkt.

Dansk Erhverv følger udviklingen i de kommende nye momsregler tæt, og vil orientere når der foreligger en nærmere afklaring af, hvordan reglerne skal forstås - og ikke mindst håndteres i praksis af de mange omfattede virksomheder. Vi arbejder benhårdt på en mindre byrdefuld og mere fornuftig model.