Gemt

IGU'en fortsætter

Arbejdsmarkedets parter og regeringen har aftalt forlængelse af Integrationsgrunduddannelsen (IGU) for flygtninge frem til 2022.

Nyhed

Dansk Erhverv | UDDANNELSE - 3. april 2019

Den 25. februar 2019 indgik arbejdsmarkedets parter sammen med regeringen en aftale om forlængelse af IGU’en for flygtninge frem til 2022. Aftalen lægger op til mindre justeringer af den hidtidige IGU-ordning og indeholder bl.a. følgende elementer:

• IGU er fortsat et midlertidigt tilbud, der har som formål at forberede flygtninge til det ordinære arbejdsmarked.

• IGU er således fortsat tidsbegrænset med en varighed på to år med henblik på at give adgang til ordinær beskæftigelse eller skabe grundlag for at fortsætte i en erhvervsrettet uddannelse.

• Målgruppen for IGU-ordningen er fortsat flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er fyldt 18 år og er under 40 år, under integrationsloven. Der er fortsat et krav om, at indvandring er sket inden for fem år.

• Bonusordningen for IGU og EGU fortsættes. Bonusordningen, der gives til arbejdsgivere for ansættelse af flygtninge i ordinær beskæftigelse, fortsættes ikke og udløber den 30. juni 2019.

• IGU-ansættelsen skal som noget nyt kunne forlænges ved barselsperioder eller længerevarende sygdom. Det vil fremover gælde for både skoleforløb og praktik hos virksomheden.

• Der afsættes midler med henblik på, at IGU-ansatte får mulighed for at få tilknyttet en sprogmakker i forbindelse med ansættelse på virksomheden.

Du finder aftalen i sin fulde ordlyd her

Trepartsaftale om en forlængelse af integrationsgrunduddannelse (IGU)

Kontakt os