Gemt

Ny uddannelsesaftale med ny virksomhed medførte ny prøvetid

En elev skiftede virksomhed og fik derfor en ny uddannelsesaftale hos den nye virksomhed. Kort tid efter, og inden prøvetiden udløb, ophævede den nye virksomhed uddannelsesaftalen. Eleven mente ikke, at der var en ny prøvetid og krævede derfor en bod efter overenskomsten. Virksomheden blev frifundet i sagen.

Nyhed

DANSK ERHVERV | PERSONALE - 11. APRIL 2019

Særregler for elever
Ansættelse af elever betyder, at virksomhederne skal se sig ekstra for. Virksomhederne skal især være opmærksomme, hvis de ønsker at ophæve uddannelsesaftalen, da der gælder særlige regler om bl.a. prøvetid i erhvervsuddannelsesloven og i de kollektive overenskomster.

Sagen kort
Den konkrete sag drejede sig om en elev, der var ansat på et apotek efter overenskomsten på farmakonomområdet. I overenskomsten havde parterne aftalt en fælles uddannelsesaftale, hvoraf det fremgik, at de første seks måneder af elevtiden var gensidig prøvetid. Herefter var elevforholdet uopsigeligt.

I løbet af elevtiden skiftede eleven til et andet apotek, hvor der i uddannelsesaftalen var angivet en ny prøvetid på seks måneder. Eleven blev opsagt i prøvetiden. Eleven mente ikke, at apotek nummer to var berettiget til at opsige i henhold til prøvetiden og henviste til, at der alene kunne aftales én prøveperiode. Apoteket mente, at der gjaldt en ny prøveperiode på seks måneder ved skifte til en anden virksomhed, og apoteket var derfor berettiget til at ophæve uddannelsesaftalen.

Faglig voldgifts afgørelse
Dommerne i sagen konkluderede hurtigt, at apoteket blev frifundet. I afgørelsen lagde dommeren vægt på, at overenskomstparterne ikke på noget tidspunkt havde haft en fælles forståelse om, at der kun kunne aftales én prøveperiode. Dommeren lagde desuden vægt på, at ordlyden i uddannelsesaftalen ikke kunne fortolkes som et forbud mod at aftale en ny prøveperiode.

Dansk Erhverv vurderer
Langt hovedparten af Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder har elever, der er omfattet af erhvervsuddannelsesloven, herunder lovens regler om prøveperiode. Udgangspunktet efter erhvervsuddannelsesloven er ligesom afgørelsen, at der starter en ny prøvetid, når der indgås en ny uddannelsesaftale hos en ny arbejdsgiver. Dog skal man som virksomhed være opmærksom på, at der gælder særregler i forbindelse med indgåelse af kombinationsaftaler og delaftaler ved ansættelse i samme virksomheder.

Vi anbefaler vores medlemmer altid at kontakte Dansk Erhverv for rådgivning i forbindelse med ophævelse af en uddannelsesaftale.

Kontakt os