Gemt

Betonklausulen var overtrådt

En sales manager skulle betale 3 måneders løn i konventionalbod til sin tidligere arbejdsgiver for brud på en konkurrenceklausul.

Nyhed

Dansk Erhverv | Personale - 12. december 2019

Betonklausulen var overtrådt
En sales manager skulle betale 3 måneders løn i konventionalbod til sin tidligere arbejdsgiver for brud på en konkurrenceklausul.

Aftalt konkurrenceklausul
Efter klausulloven har arbejdsgiver og medarbejder mulighed for at indgå aftale om konkurrence- og kundeklausuler. En konkurrenceklausul hindrer sædvanligvis medarbejderen i at påbegynde konkurrerende arbejde i den periode, klausulen gælder. Perioden kan være op til 12 måneder. Det er sædvanligt, at der også er aftalt en konventionalbod, som skal betales, hvis medarbejderen overtræder klausulen. Boden betales ud over det eventuelle tab, arbejdsgiveren lider på grund af overtrædelsen. Tabet vurderes efter de almindelige erstatningsretlige regler.

Sagen kort
Sagen handlede om en sales manager, der havde indgået en aftale om en konkurrenceklausul med sin arbejdsgiver, som solgte byggematerialer. Konkurrenceklausulen havde følgende indhold:

Under ansættelsen og i en periode på 12 måneder efter ansættelsens ophør er Medarbejderen forpligtet til ikke – hverken direkte eller indirekte – at beskæftige sig med nogen form for virksomhed, som konkurrerer med den virksomhed selskabet på tidspunktet for ansættelsens ophør driver, indenfor produktion og/eller salg af gas/porebeton."

Det var endvidere aftalt, at medarbejderen ved overtrædelse af klausulen skulle betale en konventionalbod til arbejdsgiveren på 6 måneders løn.

Sales manageren blev efterfølgende bortvist fra virksomheden. En måned efter bortvisningen – hvor konkurrenceklausulen stadig var gældende – påbegyndte han nyt job i en anden virksomhed.

Sales manageren var af den opfattelse, at konkurrenceklausulen alene var til hinder for, at han arbejdede et sted, hvor der blev solgt produkter fremstillet som gas/porebeton. Det var hans tidligere arbejdsgiver uenig i.

Sagen endte i byretten, hvor sales manageren erkendte, at den nye arbejdsgiver havde produkter, der kunne anvendes til det samme, som den tidligere arbejdsgivers produkter. I byretten blev det ved syn og skøn fastlagt, at produkterne ikke var fremstillet af det samme materiale.

Byretten kom frem til, at der ikke var tale om en overtrædelse af konkurrenceklausulen, da den nye arbejdsgivers produkter ikke var fremstillet af gas/porebeton. Den tidligere arbejdsgiver ankede herefter sagen til landsretten.

Vestre Landsrets afgørelse
Vestre Landsret lagde til grund, at konkurrenceklausulen indeholdt et forbud for sales manageren mod at påtage sig arbejde med konkurrerende produkter. Det havde derfor ikke betydning, om den nye arbejdsgivers produkter var fremstillet på samme måde. Det afgørende var, at produkterne kunne anvendes til det samme formål. På denne baggrund fandt landsretten, at sales manageren havde overtrådt klausulen, hvorfor han skulle betale bod til sin tidligere arbejdsgiver.

Den aftalte konventionalbod på 6 måneders løn blev dog af landsretten anset for at være urimelig, og den blev derfor nedsat til 3 måneders løn, i alt 126.261 kr. Landsretten lagde i den forbindelse vægt på, at det alene var en lille del af den tidligere arbejdsgivers virksomhed, der blev udsat for konkurrence.

Dansk Erhverv vurderer
Afgørelsen viser, at det har afgørende betydning, at formuleringen af en konkurrence- eller kundeklausul er klar og præcis i forhold til klausulens dækningsområde.

Det afhænger af den konkrete situation, om størrelsen af en aftalt konventionalbod kan anses for at være urimelig. En meget høj konventionalbod vil dog være i risiko for at blive nedsat af domstolene, medmindre der er tale om højtlønnede medarbejdere.

Dansk Erhverv anbefaler, at medlemsvirksomhederne anvender de skabeloner til klausuler, som kan findes på vores hjemmeside.

Kontakt os