; ;
Gemt

Nye byrdefulde regler for moms på gavekort

Fra 1. juli 2019 skal de fleste virksomheder, der sælger gavekort, til at opkræve momsen allerede ved udstedelsen. Dansk Erhverv opfordrer til at gå i gang med at forberede ændringerne nu.

Nyhed

DANSK ERHVERV | HANDEL - 19. FEBRUAR 2019

EU-Kommissionen vedtog, med baggrund i uens momsregler på tværs af medlemslandene, nye regler for håndtering af moms i forhold til gavekort og vouchere. De betyder, at moms på gavekort skal opkræves allerede ved udstedelsen af gavekortet, og ikke som det er almindeligt i Danmark ved indløsningen. Det medfører, at et stort antal virksomheder skal ændre deres systemer.

De nye momsregler vil være særligt byrdefulde i medlemslande som Danmark, der hovedsagelig opererer med én standardmomssats og ikke har en række differentierede momssatser på forskellige varegrupper.

Reglerne skulle være implementeret i dansk lovgivning senest den 1. januar 2019, men efter et stærkt politisk pres fra Dansk Erhvervs side, lykkedes det før jul at overtale et flertal i Folketinget til at vedtage en udskydelse af den danske implementering med 6 måneder, således at reglerne først træder i kraft 1. juli 2019 i stedet for 1. januar 2019. Virksomheder, som ønsker at støtte ret på de nye EU-regler, kan dog anvende dem allerede nu.

Start forberedelsen nu
Virksomheder, der i deres sortiment kun har varer eller ydelser med den samme momssats, og hvis gavekort ikke kan indløses i andre EU-lande, vil blive berørt. I mange tilfælde vil det både medføre behov for ændrede forretningsgange og tilpasning i forhold til virksomhedernes eksisterede IT-systemer.

Det er derfor afgørende, at de berørte virksomheder sørger for at udnytte udskydelsen af reglernes ikrafttræden indtil 1. juli 2019, så de er klar til at håndtere de nye regler.

Alternativt: Sælg frimærker, aviser eller forsikringer
Virksomheder, der sælger varer eller tjenester med flere momssatser, berøres ikke af lovændringen. Hvis ens sortiment indeholder frimærker, aviser eller forsikringer (f.eks. tillægsforsikringer) er de ikke omfattet af lovændringen.

Det samme gælder, hvis gavekortene kan indløses i flere lande end Danmark.
Nedenfor gives en uddybende beskrivelse af de eksisterende og nye regler:

De gældende regler
Den danske momslov indeholder ikke i dag specifikke bestemmelser vedrørende vouchere og gavekort.

Der findes kun en bestemmelse om den momsmæssige behandling af forudbetalinger, hvorefter der skal betales moms på tidspunktet for forudbetalingen, hvis alle relevante enkeltheder vedrørende den fremtidige leverance allerede er kendt på tidspunktet for forudbetalingen.

I alle andre tilfælde forfalder momsen på tidspunktet for selve leveringen af det forudbetalte.

Hvad er omfattet af de nye regler?
En voucher er en form for tilgodebevis eller et andet instrument, som en forhandler eller leverandør har pligt til at acceptere som hel eller delvis betaling for levering af varer eller ydelser. I Danmark omfatter det også gavekort.

De nye regler sondrer mellem vouchere til ét formål og vouchere til flere formål.

Vouchere til ét formål
Vouchere til ét formål, er vouchere hvor leveringsstedet for de varer eller ydelser, som voucheren relaterer sig til, og den moms, der skal betales for de pågældende varer eller ydelser, er kendt på tidspunktet for udstedelsen af voucheren. Det er derimod ikke en betingelse, at det på tidspunktet for udstedelsen af voucheren er kendt, hvilken specifik vare eller ydelse, der skal leveres specifikt af hvem.

Der er også tale om vouchere til ét formål, selvom udstederen af voucheren ikke er leverandøren af de pågældende varer og ydelser.

Som eksempler på vouchere til ét formål kan nævnes gavekort til varer eller ydelser, hotelovernatninger udbudt af forskellige virksomheder til ophold på hoteller eller kroer beliggende her i landet eller gavekort til en brunch, der kan indløses hos en række cafeer og restauranter i Danmark.

Vouchere til flere formål
Vouchere til flere formål er negativt afgrænset, således at begrebet omfatter alle andre vouchere end vouchere til ét formål. Selvom reglerne nævner flere formål, forstås ”formål” i lovteksten som varer eller ydelser med forskellige momssatser eller forskellige leveringslande.

Der kan f.eks. være tale om vouchere, der giver mulighed for at modtage varer eller ydelser i flere EU-lande, varer eller ydelser der både kan være momspligtige og momsfritagne, varer eller ydelser med en 0-sats såsom aviser.

De nye regler
Vouchere til ét formål
Ifølge de nye regler skal ethvert salg i eget navn af de såkaldte vouchere til ét formål, momsbelægges ved udstedelsen og eventuelle efterfølgende videresalg af voucheren. Det vil sige, at hvert salg af voucheren i eget navn skal momsbelægges.

Til gengæld skal der ikke opkræves moms i forbindelse med selve indløsningen af voucheren, så længe det er samme virksomhed, der har udstedt gavekortet, som indløser det.

Vouchere til flere formål
Når det gælder gavekort eller vouchere til flere formål (der som nævnt tidligere betyder, at der er tale om varer eller ydelser med flere momssatser eller flere indløsningslande), skal der først betales moms, når gavekortet indløses.

Der skal derimod ikke opkræves moms af eventuelle forudgående overdragelser af voucheren til flere formål.

Nyligt offentliggjort vejledning
Skattestyrelsen har for nylig indarbejdet et nyt kapitel i deres juridiske vejledning om, hvordan de nye regler om vouchere og gavekort skal forstås og håndteres af de berørte virksomheder. 

Politisk efterspil
Da der er tale om vedtagne fælles EU-regler, er der ikke umiddelbart noget, der tyder på, at reglerne bliver ændret. Men Dansk Erhverv har påpeget overfor Skatteministeriet, at reglerne er unødigt byrdefulde for danske virksomheder, og at vi mener, det er vildledende, at disse byrder ikke er opgjort. Dansk Erhverv vil nøje følge udviklingen i virksomhedernes og skattemyndighedernes håndtering af regelsættet, ligesom Dansk Erhverv vil fokusere særligt på de nye administrative byrder, der er en følge af reglerne.

For yderligere oplysninger kontakt fagchef Ulla Brandt på 33 74 63 62 eller på ubr@danskerhverv.dk.