Gemt

Nye regler om øremærket forældreorlov efter ny EU-aftale

Europa-Parlamentet og Ministerrådet har den 24. januar 2019 indgået aftale vedrørende det såkaldte direktiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv. Aftalen indeholder blandt andet, at nybagte forældre fremadrettet vil have to måneders øremærket forældreorlov.

Nyhed

DANSK ERHVERV | PERSONALE - 7. FEBRUAR 2019

Når en nybagt far eller mor skal på forældreorlov, har de efter barselsloven mulighed for at afholde 32 uger hver. Forældrene har i den forbindelse ret til 32 ugers barselsdagpenge, som frit kan fordeles mellem forældrene efter eget ønske.

Der har fra EU været et ønske om, at mænd i højere grad anvender den orlov, som de er berettiget til. EU vil med det nye direktiv, som blandt andet indeholder regler om øremærket forældreorlov, forsøge at fremme mænds anvendelse heraf.

Øremærket orlov
Fremadrettet vil forældrene ikke have samme frihed til indbyrdes at aftale, hvordan forældreorloven skal fordeles. Den nye aftale medfører, at EU’s medlemslande fremadrettet skal sikre, at der i den nationale lovgivning er øremærket to måneders betalt forældreorlov til begge forældre.

Det er op til den enkelte forælder at vurdere, om de ønsker at afholde orloven, men det vil ikke længere være muligt at overføre de to måneders orlov mellem forældrene. Såfremt den ene forælder ikke ønsker at anvende den øremærkede orlov, bortfalder den.

Foreløbig aftale
Der er tale om en foreløbig aftale, som fortsat mangler den formelle godkendelse. Direktivet skal herefter implementeres i dansk lovgivning. Der sigtes mod, at de nye regler træder i kraft inden tre år.

Dansk Erhverv vurderer
Den nye aftale vil i høj grad få betydning for de danske regler for forældreorlov samt betalingen herunder. Dansk Erhverv har ligesom regeringen forholdt sig kritisk til aftalen og mener, at forældreorlov bør være et nationalt anliggende, og at forældre som udgangspunkt selv skal have frihed til at fordele forældreorloven.

Dansk Erhverv vil løbende følge udviklingen, herunder implementeringen af direktivet i den danske lovgivning.