Gemt

Vurdering af Sundhedsreformen

Patientrettigheder, fælles indkøb og kvalitetsplan. Dansk Erhvervs sundhedspolitiske chef, Katrina Feilberg Schouenborg vurderer regeringens udspil til en sundhedsreform.

Nyhed

DANSK ERHVERV | SUNDHED & VELFÆRD - 17. JANUAR 2019

Regeringen vil udvide patientrettighederne
En ny patientrettighedslov skal samle patientrettighederne for at give et overblik over, hvad man som patient har ret til i sundhedsvæsenet. Et fælles patientnummer skal sikre at alle nemt og hurtigt kan få fat i en lokal patientvejleder og få den vejledning, som de har behov for. Sygehusene forpligtes fremover til at oplyse patienter om et alternativt behandlingssted, hvis sygehuset ikke selv har mulighed for at tilbyde patienten behandling inden for 30 dage. Regeringen vil desuden give patienter ret til udredning og behandling på speciallægeområdet. Regeringen vil endvidere give patienter bedre mulighed for eksperimentel behandling ved livstruende sygdom.

Dansk Erhvervs vurdering
Det er meget positivt, at der sættes mere fokus på patientrettighederne, og ensartet behandling til alle. Både med en ny lov og ikke mindst på speciallægeområdet. Dette er et område Dansk Erhverv i flere år har kæmpet for blev inkluderet i udrednings- og behandlingsgarantien.

Regionerne nedlægges
Der skal oprettes en statslig myndighed i Aarhus, Sundhedsvæsen Danmark, som ledes af en bestyrelse. Der oprettes fem administrative sundhedsforvaltninger (de samme som de fem regioner i dag), ledet af bestyrelser. Disse skal bl.a. have driftsansvar for sygehuse. Samtidig oprettes 21 sundhedsfællesskaber, der skal driftes og ledes af akutsygehusene og borgmestre i de omkringliggende kommuner. (Se vedlagte oversigt fra regeringen, som beskriver de enkelte niveauers opgaver).

Dansk Erhvervs vurdering
Det er tydeligt, at det er den strukturelle ændring, der bliver hele stridspunktet for reformen. Med den nye struktur vil det direkte folkevalgte niveau forsvinde.

Ny kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen
Der skal laves en national kvalitetsplan for det kommunale område. Som skal sikre en minimums kvalitet i kommuner, almen praksis samt udgående sygehusfunktioner med fokus på at forbedre forebyggelsen i det nære sundhedsvæsen og sikre færre forebyggelige indlæggelser på sygehuset.
Målet er at 40.000 indlæggelser skal forebygges, og 500.000 ambulante besøg skal flyttes væk fra sygehusene. Det skal oprettes en nærhedsfond på 6 mia. Igennem nærhedsfonden skal der også etableres 10-15 ekstra ambulancer og lægebiler.

Dansk Erhvervs vurdering:
Det er rigtig godt, at der laves kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen, så der blives ens standarder i kommunerne. I dag er kvaliteten meget svingende, hvilket vi har udtrykt bekymring over. For Dansk Erhverv er det dog vigtigt, at de private sundhedsaktører også bliver en del af løsningen i det nære sundhedsvæsen, især i forhold til de ambulante besøg og drift af ambulancer.

Flere fællesindkøb
Sundhedsvæsen Danmark får kompetence til at beslutte forpligtende løsninger med hensyn til fælles indkøb, herunder gennem fælles standarder og fælles udbud, på tværs af de fem sundhedsforvaltninger. Både Amgros og Medicinrådet vil flyttes til Sundhedsvæsen Danmark. Lige som Amgros skal have kompetence til at købe ind på medicinsk udstyr. Regeringen ønsker at gevinsterne fra bedre indkøbspriser og øget konkurrence mellem leverandørerne kommer direkte sundhedsvæsenet til gavn gennem flere penge til behandling.

Dansk Erhvervs vurdering
Det er vigtigt, at der fortsat bliver fokus på innovative og værdibaserede indkøb, selv om det ligges over i Sundhedsvæsen Danmark. Det kan være problematisk, at der bliver for enøjet fokus på pris på bekostning af kvaliteten.

Life Science og sundhedsdata
Regeringen vil med sundhedsudspillet fortsat have stor fokus på life science og understreger i udspillet, at life science har en høj prioritet for regeringen. De kommende sundhedsforvaltninger vil fortsat kunne indgå forskningssamarbejder med life science branchen omkring kliniske forsøg. Der etableres én indgang til sundhedsdata og der etableres en ny national bestyrelse for sundhedsdata og digital sundhed, som bl.a. skal sikre at kvalitetsdata anvendes bedre til at udvikle nye behandlinger.

Dansk Erhvervs vurdering
Dansk Erhverv er finder det positivt, at regeringen fortsat har fokus på life science, forskningssamarbejder og ikke mindst bedre anvendelse af sundhedsdata. Det er afgørende for nye innovative behandlinger i Danmark.


Læs hele Sundhedsudspillet.

Kontakt os

Oplevelse & Velfærd

Katrina Feilberg Schouenborg

Markedschef
Medarbejderprofil