Gemt

Ny metode til at opgøre merbeskæftigelseskravet

Pr. 1. juli 2019 vil reglerne være ændret i opgørelsen af det såkaldte merbeskæftigelseskrav. Merbeskæftigelseskravet er en betingelse, som virksomhederne skal opfylde for at kunne ansætte medarbejdere fra ledighed med et offentligt tilskud til lønnen.

Nyhed

DANSK ERHVERV | PERSONALE - 2. JULI 2019

Merbeskæftigelseskravet forudsætter at ansættelsen (af personen med løntilskud) overstiger det gennemsnitlige antal ordinært ansatte i de 12 foregående måneder, og at ansættelsen ikke sker til en stilling, der inden for de sidste tre måneder er blevet ledig ved afskedigelse eller fratrædelse af en ordinær ansat.

Det nye er, at opgørelsen af merbeskæftigelseskravet fremover sker på virksomhedens CVR-nummer og i fuldtidspersoner og ikke som hidtil på grundlag af P-numre, som de danske regler foreskrev. Samtidig skal opgørelsen ske i fuldtidspersoner og ikke i antal hoveder som hidtil.

De nye regler tydeliggør samtidig, at ved opgørelsen af antallet af ordinært medregnes alle beskæftigede, hvor antallet af fuldtids- og deltidsbeskæftigelse og sæsonarbejde opgøres i brøkdele af årsværk. Disse ændringer bringer de danske regler i overensstemmelse med EU-retten.

Beskæftigelsesministeriet har valgt ikke at afskaffe de særlige danske regler, der fastsætter supplerende krav udover EU-rettet om, at ansættelsen (af en løntilskudsperson) ikke må ske til en stilling, der inden for de sidste tre måneder er blevet ledig ved afskedigelse eller fratrædelse af en ordinær ansat.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at kravet om, at ansættelsen ikke sker i en stilling, der er blevet ledig ved afskedigelse eller fratrædelse af en ansat uden støtte inden for de foregående 3 måneder, skal opfyldes på den enkelte arbejdsplads med selvstændigt produktionsenhedsnummer (P-nummer), jf. lov om det centrale virksomhedsregister. Såfremt der er enighed mellem arbejdsgiveren og de ansatte herom, kan der ske en anden afgrænsning. Der skal foreligge skriftlig tilkendegivelse om dette fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant, der er ansat på den adresse (P-nummer), hvor ansættelsen med løntilskud skal ske.

Kontakt os