Gemt

Fejl i lønudbetalingen og adgang til modregning

Hvad gør du som arbejdsgiver, hvis der er sket fejl i lønudbetalingen, og medarbejderen har fået for meget udbetalt? Kan du modregne i lønnen, og hvad er rammerne for det? Det kan du læse mere om her.

Nyhed

DANSK ERHVERV | PERSONALE - 13. JUNI 2019

Fejl i lønudbetalingen
Hvis der er sket fejl i lønudbetalingen, og medarbejderen har fået for meget udbetalt, kan det rettes straks for fremtidige udbetalinger, uden at det skal varsles.

Der kan selvfølgelig altid opstå en tvist om, hvorvidt der er sket en fejl, hvilket bør afklares hurtigst muligt.

Har du krav på at få for meget udbetalt løn tilbagebetalt?
Der er efter retspraksis en begrænset adgang til at kræve for meget udbetalt løn tilbage og dermed en begrænset adgang til at modregne i en fremtidig lønudbetaling.

Som udgangspunkt sondres der mellem medarbejderens gode og onde tro.

Det er generelt ikke muligt at modregne, hvis medarbejderen har modtaget den for meget udbetalte løn i god tro og ikke umiddelbart burde have indset, at der var sket en fejl.

Anderledes forholder det sig, hvis medarbejderen er i ond tro, fx hvis medarbejderen har haft direkte viden om fejlen eller har afgivet fejlagtige oplysninger. Det vil tale for, at arbejdsgiveren kan foretage modregning i lønnen. Hvis arbejdsgiveren har taget et konkret forbehold, fordi der er mistanke om fejludbetaling eller har reklameret umiddelbart efter fejlen, taler det ligeledes for, at arbejdsgiveren kan foretage modregning i lønnen.

Det vil dog altid bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Dansk Erhverv vil kunne bistå din virksomhed med dette.

Krav om eksistensminimum
Modregning kan endvidere kun finde sted under hensyntagen til, at medarbejderen kan opretholde et vist eksistensminimum efter retsplejelovens regler.

Er der tale om et dokumenteret eller erkendt retsstridigt forhold, fx tyveri, kan modregning dog finde sted i en større del af løntilgodehavendet.

Det er Dansk Erhvervs anbefaling, at du som arbejdsgiver som udgangspunkt foretager fuld modregning for dit krav og kun i tilfælde af efterfølgende indsigelser fra medarbejderen foretager en konkret vurdering af størrelsen af den foretagne modregning i forhold til lønnen.

Uddybende om modregningsadgang
Der kan være flere situationer, hvor der er behov for at modregne, fx ved for meget udbetalt provision, krav som følge af tyveri, medarbejderens udeblivelse og personalelån eller modregning for mistet sygedagpengerefusion. Du kan læse mere om betingelserne for modregning og de særlige situationer i Dansk Erhvervs notat: ”Modregning i ansættelsesforhold”.

 

 

Kontakt os