Gemt

Retten til at vende tilbage til samme arbejde efter barsel var opfyldt

En kvinde var ikke blevet forskelsbehandlet, da hun efter endt barselsorlov vendte tilbage til en stilling, der ikke kunne anses for at være en væsentlig ændring af hendes arbejdsvilkår.

Nyhed

DANSK ERHVERV | PERSONALE - 13. JUNI 2019

Det siger ligebehandlingsloven
Efter ligebehandlingslovens regler har en medarbejder efter endt barselsorlov ret til at vende tilbage til det samme eller tilsvarende arbejde med arbejdsvilkår, der ikke er mindre gunstige.

Det følger endvidere af ligebehandlingsloven, at enhver arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige ved bl.a. forflyttelser og for så vidt angår arbejdsvilkår.

Vendte tilbage til tilsvarende arbejde
En kvinde blev i januar 2015 ansat som fuldtidspædagog i en kommunal institution. Arbejdsstedet var ifølge ansættelseskontrakten indtil videre kommunens afdeling med tilbud til unge, og dette var også kvindens arbejdssted, da hun gik på barselsorlov.

I forbindelse med afslutningen af kvindens barsel blev hun tilbudt at vende tilbage til en stilling som støttekontaktperson på 26 timer om ugen. Herudover skulle hun være tilknyttet en café for unge de resterende 11 timer om ugen. Stillingen som støttekontaktperson blev imidlertid ikke til noget grundet for få timer, og kvinden blev i stedet for ansat i et vikariat på 3 måneder på en skole, indtil kommunen fandt en fast stilling til kvinden.

Under et møde med sin faglige leder, blev kvinden informeret om, at hun var svær at placere på grund af barslen, og at hun endvidere ikke blev tilbudt stillingen som støttekontaktperson. Dette blev begrundet med, at kommunen foretrak en mand til den pågældende stilling, da det drejede sig om støtte til en drengegruppe i puberteten omkring deres skole og fritidstilbud.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse
Ligebehandlingsnævnet fandt, at kvinden ifølge ansættelseskontrakten var ansat ved én af kommunens institutioner, og at arbejdsstedet indtil videre var kommunens ungeafdeling. Kvinden havde således kommunens ungeafdeling som ansættelsessted både før og efter barselsorloven. Der skete i øvrigt ikke ændringer i kvindens ansættelsesvilkår, og kvinden fortsatte på samme overenskomst med samme arbejdstidsregler.

Derfor fandt Ligebehandlingsnævnet, at placeringen af kvinden efter endt orlov ikke førte til så væsentlig en ændring af hendes ansættelsesvilkår, at vilkårene kunne anses for at være mindre gunstige i lovens forstand. Den nye stilling ansås dermed som tilsvarende arbejde i ligebehandlingslovens forstand, og kvinden fik derfor ikke medhold i denne del af klagen.

Ligebehandlingsnævnet fandt dog, at kvinden havde fået afslag på at varetage visse opgaver på institutioner i kommunen med direkte henvisning til hendes køn. Hun var dermed blevet udsat for direkte diskrimination og fik tilkendt en godtgørelse på 20.000 kr.

Dansk Erhverv bemærker
Afgørelsen illustrerer, at medarbejdere efter endt barselsorlov har ret til at vende tilbage til tilsvarende arbejdsopgaver, men at det ikke er et krav efter loven om, at medarbejderen vender tilbage til præcis samme stilling, som vedkommende varetog inden orloven.

Dansk Erhverv anbefaler dog altid medlemmerne at rette henvendelse os til, hvis I ønsker at ændre stillingen for en medarbejder på barsel.

Kontakt os