Gemt

Lummer sms kostede 30.000 kroner

Det kostede en virksomhed 30.000 kr., fordi en konsulent modtog en sms fra virksomhedens leder med indholdet: ”du er sexet!”. Konsulenten blev opsagt kort tid efter, hun havde klaget over lederens adfærd.

Nyhed

DANSK ERHVERV | PERSONALE - D. 2. MAJ 2019

Sagen kort
Sagen omhandlede en kvindelig konsulent med ansvar for virksomhedens økonomi. Under en sms-korrespondance med sin nærmeste leder modtog hun pludselig beskeden ”du er sexet!”, hvortil hun svarede ”hmmm:)”. Det fik kvindens mand til at klage til direktøren over lederens adfærd. Dagen efter blev der afholdt et møde mellem direktøren og kvinden, som senere samme dag blev opsagt af direktøren.

Kvinden klagede derefter til Ligebehandlingsnævnet, da hun havde følt sig krænket under sin ansættelse på grund af lederens fysiske og verbale adfærd, og fordi hun efterfølgende var blevet opsagt.

Reglerne om ligebehandling
Enhver arbejdsgiver, som beskæftiger mænd og kvinder, skal behandle dem lige for så vidt angår arbejdsvilkår, herunder også ved afskedigelse. Medarbejdere, som anser sig for krænket, skal kunne påvise faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling. Herefter vil arbejdsgiveren skulle bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket. Hvis arbejdsgiveren ikke kan løfte sin bevisbyrde, har medarbejderen ret til en godtgørelse.

En medarbejder, som opsiges eller udsættes for en anden ufordelagtig behandling eller følge, fordi der er fremsat krav om ligebehandling, har ligeledes ret til en godtgørelse.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse
Ligebehandlingsnævnet slog indledningsvist fast, at selvom kvinden var ansat som konsulent, var hun stadig underlagt en instruktionsbeføjelse, hvorfor virksomheden blev anset som hendes arbejdsgiver.

Selvom kvinden ikke kunne dokumentere, at der var udøvet fysiske og verbale krænkelser af seksuel karakter udover den fremlagte sms, fandt Ligebehandlingsnævnet, at beskeden var udtryk for sexchikane. Det var uden betydning, at kvinden havde svaret på sms’en.

Da virksomheden havde opsagt kvinden, efter at hun havde fremsat krav om ligebehandling, fandt nævnet, at ligebehandlingsprincippet var blevet krænket. Det påhvilede derfor virksomheden at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket.

Det kunne virksomheden imidlertid ikke, og derfor blev virksomheden pålagt at betale kvinden en godtgørelse på 30.000 kr. for den ufordelagtige behandling, hun havde været udsat for.

Dansk Erhverv vurderer
Afgørelsen, som hviler på de regler, der var gældende før den 1. januar 2019, viser, at virksomheder skal tage sager om sexchikane alvorligt. Der kan ikke blot skrides til opsigelse eller anden ufordelagtig behandling af en medarbejder, som hævder at være blevet krænket eller chikaneret.

Det bemærkes, at ligebehandlingsloven med virkning fra den 1. januar 2019 er blevet ændret, så der er kommet mere fokus på sexchikane. Det er i lovbemærkninger fremhævet, at omgangstonen på arbejdspladser ikke længere indgår i vurderingen af, om der har fundet seksuel chikane sted. Samtidig er der lagt op til, at godtgørelserne skal forhøjes med en tredjedel.

Vi anbefaler altid vores medlemmer at kontakte Dansk Erhverv for rådgivning i forbindelse med sager om sexchikane.

Kontakt os