Gemt

Bortvist for tyveri af to colaer

En skolepedel blev bortvist, fordi han havde taget to dåsecolaer fra et aflukket depotrum. En faglig voldgift fandt, at bortvisningen var berettiget.

Nyhed

Dansk Erhverv | Personale - 3. oktober 2019

Sagen kort
Sagen drejede sig om en skolepedel, der efter cirka et års ansættelse blev bortvist, fordi arbejdsgiveren mente, at pedellen havde taget colaer tilhørende skolens festudvalg fra et aflukket depotrum i skolens kælder.

Det var pedellens chef, som først havde fattet mistanke til pedellen. En dag tog chefen derfor et billede fra depotrummet af en uåbnet ramme dåsecolaer. Da chefen lidt senere på dagen så, at pedellen stillede nogle fyldte dåsecolaer i pedellernes opholdsrum, gik chefen igen ned i depotrummet, hvor han kunne konstatere, at der var fjernet to dåsecolaer fra den pågældende ramme. Det tog chefen endnu et billede af.

På skolens videoovervågning kunne man se, at pedellen var gået ned i kælderen, og at han cirka tre minutter senere kom op fra kælderen med en dåsecola i hånden.

Pedellen afviste at have taget colaerne, men skolen valgte alligevel at bortvise ham. Da pedellen mente, at bortvisningen var uberettiget, rejste han derfor et krav om løn i opsigelsesperioden og godtgørelse for uberettiget bortvisning.

Sagens afgørelse
Højesteretsdommeren i den faglige voldgift lagde ud fra forklaringerne samt video- og billeddokumentationen til grund, at pedellen havde taget to dåsecolaer fra det aflukkede depotrum.

I sin vurdering af om tyveriet kunne bære en bortvisning, fastslog højesteretsdommeren indledningsvis, at de to dåsecolaers beskedne værdi talte imod bortvisning. Imidlertid fandt højesteretsdommeren, at tyveriet udgjorde et så groft tillidsbrud, at bortvisningen var berettiget.

Ved vurderingen spillede det en afgørende rolle, at det stod klart for pedellen, at colaerne tilhørte festudvalget og ikke arbejdsgiveren, samt at han havde skaffet sig adgang til depotet via den nøgle, som han var betroet som led i sit arbejde. Pedellen burde derfor – selv uden nedskrevne retningslinjer – have indset, at han ikke måtte tage colaer fra et aflukket depot.

Dansk Erhverv vurderer
Afgørelsen illustrerer, at der i udgangspunktet ikke gælder en værdimæssig bagatelgrænse, når det handler om tyveri af arbejdsgiverens ejendele. En uberettiget tilegnelse heraf vil derfor som udgangspunkt udgøre et groft tillidsbrud, der – alt afhængig af de øvrige konkrete omstændigheder – kan berettige til en bortvisning af medarbejderen.

Det gælder også, selvom arbejdsgiveren ikke har fastsat retningslinjer om konsekvensen af en uberettiget tilegnelse af virksomhedens ejendele.

Bortvisningssager skal altid vurderes ud fra det konkrete hændelsesforløb. Dansk Erhverv opfordrer derfor medlemmerne til at søge rådgivning, inden der træffes beslutning om bortvisning af en medarbejder.

Kontakt os