Gemt

Helligdage i detailhandlen - jul og nytår 2019

Information om lukkeloven og Butiksoverenskomstens regler om helligdage/lukkedage.

Nyhed

Generelt må butikkerne i Danmark holde åbent alle dage og på alle tider af døgnet. Dog siger lukkeloven, at butikkerne skal holde lukket på helligdage og juleaftensdag, mens de nytårsaftensdag skal lukke kl. 15.00.

Visse butikker og varearter er undtaget fra reglerne i lukkeloven og kan derfor også holde åbent på helligdage mv. 

Se i øvrigt nærmere omkring lukkeloven på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Hvilke dage skal butikken være lukket?
Butikkerne skal holde lukket tirsdag den 24. december 2019, onsdag den 25. december 2019 og torsdag den 26. december 2019. Derudover skal butikken lukke tirsdag den 31. december 2019 fra kl. 15.00, ligesom onsdag den 1. januar 2020 er en lukkedag.

Alle øvrige dage kan butikkerne holde åbent hele dagen.

Dagligvareforretninger mv. med en omsætning på op til 34,6 mio. kroner
Butikker, der hovedsageligt sælger dagligvarer og som har en årlig omsætning der ikke overstiger 34,6 mio. kr., kan i henhold til lukkeloven holde åbent på helligdage m.v. Dog kan de butikker, der har en omsætning mellem 14,9 og 34,6 mio. kr. om året, kun holde åbent, hvis en registreret, statsautoriseret revisor har indsendt en erklæring om omsætningens størrelse for butikken til Erhvervsstyrelsen via virk.dk.

Øvrige undtagelser fra loven uden omsætningsgrænse
Bagerbutikker og byggemarkeder er undtaget fra loven og kan altså holde åbent alle dage, uden at der gælder en omsætningsgrænse.

Bagerbutikker i dagligvareforretninger vil også kunne holde åbent for salg af brød, mejeriprodukter og aviser, forudsat bagerbutikken kan holdes adskilt fra den øvrige del af butikken, der holdes lukket.

Der gælder herudover en række undtagelser fra loven. Eksempelvis kan også blomsterforretninger holde åbent, ligesom butikker med en særlig placering kan være undtaget. Se nærmere her: Erhvervsstyrelsens faktablad om lukkeloven.

Engrosforretninger
Engrosforretninger er ikke omfattet af lukkeloven, og butikkerne kan derfor holde åbent, som de vil.

Arbejdsplaner efter butiksoverenskomsten
Medarbejderne skal kende deres arbejdstid minimum 16 uger frem, hvis der anvendes arbejdstidsplaner i henhold til Butiksoverenskomsten. Er arbejdstiden ikke allerede planlagt, skal eventuelle ændringer i forbindelse med jul og nytår aftales eller varsles mindst fire uger i forvejen. En ændring i arbejdstiden i forbindelse med jul og nytår er påregnelig for medarbejderne og kan derfor som det klare udgangspunkt ikke anses for at være væsentlig.

Hvor mange weekender må der arbejdes?
Butiksoverenskomsten skelner mellem søndagslukkede og søndagsåbne butikker. Det er Dansk Erhvervs vurdering, på baggrund af voldgiftspraksis, at der i hvert fald er tale om en søndagslukket butik, hvis antallet af faktisk åbne søndage om året er op til 31 søndage eller færre.

Udgangspunktet for begge typer butikker er, at der må arbejdes 8 ud af 16 weekender. Det kan for de søndagslukkede butikker fraviges ved aftale med den enkelte medarbejder, mens det for søndagsåbne butikker beror på butikkens forhold, om virksomheden kan pålægge flere arbejdsweekender.

Særligt omkring jul skal det bemærkes, at det fremgår af Butiksoverenskomstens § 1, stk. 1, litra d, at reglerne om arbejdstid ikke gælder i ugen før jul og i forbindelse med 14 dages udsalg én gang om året, hvilket kan være januarudsalget. Der er derfor for denne periode mulighed for at pålægge flere arbejdsweekender svarende til disse uger, uden at det beror på aftale eller er begrundet i butikkens forhold. Der skal for disse ekstra weekender ikke ydes ekstra betaling for søndagene, selvom de måtte komme oveni de sædvanlige 8 arbejdssøndage. Undtagelsen betyder desuden, at reglerne om maksimalt 2 arbejdsdage efter kl. 17.45 ikke gælder for disse uger.

Reduktion ved helligdage
For fuldtidsansatte sker der en reduktion med 7,5 timer for henholdsvis juleaftensdag, 1. juledag, 2. juledag og nytårsdag.

For nytårsaftensdag skal der alene ske reduktion i forhold til de medarbejdere, der er vagtplanlagt efter, at butikken lukker tidligere end normalt. De reduceres i forhold til det antal timer, de skulle have arbejdet. Skulle medarbejderen fx have arbejdet til kl. 18.15 og butikken lukker kl. 15.00, får medarbejderen løn til kl. 18.15 men har altså fri kl. 15.00.

Reduktionen sker i planperioden. Er der ikke vagtplanlagt nytårsaftensdag, skal der ske reduktion med 30 timer (4 x 7,5 timer), hvilket vil sige, at der alene skal arbejdes 562 timer i stedet for 592 timer. Det er uden betydning, om medarbejderen er på arbejde eller ej den pågældende helligdag, da alle ansatte skal have en reduktion i arbejdstiden. Medarbejdere, som er på arbejde de pågældende helligdage, får deres sædvanlige løn for de timer, de arbejder, samt helligdagstillæg, og får samtidig reduktion i deres arbejdstid i planperioden.

For deltidsansatte gives der ligeledes reduktion for de ovenfor nævnte dage, ligesom der ydes betaling nytårsdag, hvis medarbejderen er planlagt efter butikkens lukketid.

Reduktionen for deltidsansatte sker i forhold til medarbejderens gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, således at medarbejdere med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på:


• over 10 timer reduceres med 3,5 timer
• over 20 timer reduceres med 4,5 timer
• over 25 timer reduceres med 5,5 timer
• over 30 timer reduceres med 7,0 timer

Der er ingen praksis for, hvordan deltidsmedarbejderens ugentlige timetal opgøres. Dansk Erhverv anbefaler, at der tages udgangspunkt i kontraktstimerne, hvis arbejdstiden er nogenlunde fast. Er arbejdstiden mere varierende, kan der tages udgangspunkt i medarbejderens faktiske timetal – altså det gennemsnitlige ugentlige timetal i den planperiode, hvor helligdagen falder. På samme måde som fuldtidsansatte, er det uden betydning, om den pågældende medarbejder arbejder eller har fri den pågældende helligdag.

Forskudttidstillæg
I henhold til butiksoverenskomsten skal der betales forskudttidstillæg for arbejde på særlige tidspunkter.

 Pr. 1. marts 2019 udgør tillægget:

Hverdage kl. 18.00 – 23.00

kr. 26,45

Hverdage kl. 23.00 – 06.00

kr. 35,50

Lørdage kl. 15.00 – 24.00   

kr. 46,55

Søn- & helligdage kl. 00.00 -24.00

kr. 51,80

Overarbejde
Overarbejde aflønnes med den aftalte timeløn + 50 % for de første 3 overarbejdstimer og 100 % for de efterfølgende timer, dog betales alle overarbejdstimer på søn- og helligdage med timeløn + 100 %.
Overarbejde opgøres dag for dag, hvis der foreligger en arbejdsplan.

Kontakt os