Gemt

Husk at afregne uhævede feriepenge

Den 30. september er skæringsdato, når du som arbejdsgiver skal opgøre antallet af eventuelle uhævede feriepenge og indbetale dem til en feriefond. Sidste frist for rettidig indbetaling af uhævede feriepenge fra ferieåret 2018/2019 er den 15. november 2019.

Nyhed

Dansk Erhverv | Personale - 19. september 2019

Afregning af uhævede feriepenge
Hvis en medarbejder ikke har brugt sine fem ugers ferie, er du som arbejdsgiver forpligtet til at opgøre antallet af ubrugte feriedage pr. 30. september efter ferieårets udløb. Sidste frist for rettidig indbetaling af de uhævede feriepenge fra ferieåret 1. maj 2018 – 30. april 2019 er den 15. november 2019.

Arbejdsmarkedets feriefond eller en selvstændig feriefond
Hvis medarbejderen er dækket af en overenskomst indgået af Dansk Erhverv Arbejdsgiver, skal pengene afregnes til den feriefond, som fremgår af overenskomsten. Dansk Erhverv Arbejdsgiver har fx - særligt på overenskomster indgået med 3F - selvstændige feriefonde.

For øvrige medarbejdere er arbejdsgiveren forpligtet til at indbetale de uhævede feriepenge til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Renter ved for sen indbetaling
De uhævede feriepenge, der skal indberettes og indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond, tiltlægges en morarente på 1,5 % pr. påbegyndt måned, hvis de ikke er indberettet og indbetalt senest den 15. november 2019.

Kontant udbetaling af feriegodtgørelse
Det er som udgangspunkt ikke lovligt at udbetale feriepenge til medarbejderen, uden at ferien holdes. Heller ikke selvom du og din medarbejder er enige om det. Der findes dog nogle begrænsede muligheder for kontant udbetaling af feriepenge. Det gælder under visse betingelser ved småbeløb, 5. ferieuge, feriehindringer og fratrædelsessituationer. Du kan læse mere om mulighederne og proceduren for udbetaling i Dansk Erhvervs guide ”Gode råd om ferie”, som kan findes her: 

Overførsel af ferie
Medarbejder og arbejdsgiver kan aftale, at ferie, der ikke er afholdt, kan overføres til næste ferieår.

For medarbejdere omfattet af en overenskomst vil det fremgå af overenskomsten, hvor meget ferie der kan overføres, samt at der i givet fald skal udfyldes en særlig blanket herom senest den 30. september 2019. Blanketten findes i overenskomsten. Medarbejdere, der ikke er omfattet af overenskomst, kan overføre ferie udover 20 feriedage. Der skal være indgået en skriftlig aftale herom senest den 30. september 2019.

Risiko for bøde ved overtrædelse
Hvis der ikke foreligger en skriftlig aftale om ferieoverførsel eller den fornødne dokumentation for kontant udbetaling, og de uhævede feriepenge ikke er afregnet til den relevante feriefond, kan det medføre en bøde til virksomheden. Ferielovkontoret udtager hvert år virksomheder til stikprøvekontrol, hvor dokumentation for ferieoverførsel/kontant udbetaling og afregning til feriefond bliver gennemgået.

Kontakt os