Gemt

Langsom genåbning kræver forbedrede og forlængede hjælpepakker

06. april 2020

Regeringen har netop gjort rede for, hvordan første etape af Danmarks genåbning skal foregå. Der er tale om et første skridt, men der bliver også behov for at forlænge og forbedre hjælpepakkerne, lyder det fra Dansk Erhvervs adm. direktør Brian Mikkelsen. 

Efter at Danmark har været delvist lukket ned i cirka en måned, begynder den gradvise genåbning af landet igen onsdag efter påske. Statsminister Mette Frederiksen har netop meldt ud, at mange danskere vil kunne komme tilbage på arbejde. Allerede i morgen mødes blandt andre Dansk Erhverv med regeringens corona-enhed for at drøfte, hvordan det kan gøres mest hensigtsmæssigt.

”Det er et godt første skridt, at mange igen vil kunne gå fysisk på arbejde allerede på onsdag om ni dage. Corona-enheden, hvor Dansk Erhverv er deltager, skal komme med forslag til, hvordan en række af landets arbejdspladser kan genåbne. Det kan for eksempel være gennem skiftende arbejdstider, at holde virtuelle møder med kollegaerne, selv om man befinder sig i samme bygning og så videre. Det er et stort og vigtigt arbejde, som Dansk Erhverv ser frem til at tage del i,” siger Brian Mikkelsen, der samtidig understreger, at der bliver behov for at udvide og forbedre hjælpepakkerne.

”Krisen kommer til at trække ud, og der bliver derfor behov for at forbedre og forlænge hjælpepakkerne. Krisen har ramt erhvervslivet hårdt, og da mange af restriktionerne kommer til at gælde helt frem til august, bliver der behov for massiv hjælp for at undgå en stor mængde af konkurser. Dansk Erhverv anbefaler derfor, at politikerne nu sætter sig sammen for at forbedre og forlænge hjælpepakkerne. Samtidig bliver der behov for massive tiltag til at sparke især serviceerhvervene i gang igen. Det indenlandske forbrug skal i gang,” siger Brian Mikkelsen.


Dansk Erhverv mener, at hjælpepakkerne bør forlænges og forbedres, så de bliver bredere og kan sikre flere arbejdspladser og virksomheder, mens økonomien langsomt kommer i gang igen. 

På den baggrund foreslår Dansk Erhverv blandt andet: 

 • En forlængelse af kompensationsordningernes varighed

  Den gradvise genåbning af Danmark bliver langvarig. Derfor er det nødvendigt, at varigheden af de midlertidige kompensationsordninger for virksomhederne forlænges til i første omgang 31. august 2020 med mulighed for yderligere forlængelse.

 • Forbedringer

  • Fra 40 til 30 pct. I takt med en forlængelse bør man også se på at forbedre de økonomiske rammer. For også at imødekomme en gradvis genåbning, bør grænsen for at kunne modtage dækning af faste omkostninger sænkes fra de nuværende 40 pct. til 30 pct.

  • Højere loft. En række virksomheder vil nå at ramme loftet på 60 millioner kroner i samlet støtte til faste udgifter, når lukningen bliver langvarig. Derfor bør man hæve loftet for den kontante kompensation, så den stiger markant fra de 60 millioner kroner.

  • Samtidigt er det det et problem at en række tvangslukkede virksomheder står uden mulighed for 100 pct. kompensation. Dette skyldes, at hvis dele af en virksomhed er tvangslukket, fx i et center, kan virksomheden ikke få 100 pct. kompensation for de tvangslukekde dele, fordi andre dele af virksomheden er åbne. Det er urimeligt. 

  • Afskrivninger på varelagre. Ekstraordinære afskrivninger på varelagre, der skyldes corona-virus, må dækkes på lige fod med faste udgifter. Ordningen bør dække virksomheder med en stor lagerbeholdning som fx tøjkollektioner og fødevarevirksomheder, der sælger til restauranter og hoteller. Virksomhederne har uopsigelige kontrakter, der i mange tilfælde er indgået med producenter i et fast rul for 4-6 måneder siden. Afskrivning på varelagre bør derfor indgå som en fast udgift. 

Dansk Erhverv har også en række andre konkrete forsalg til forbedringer. Vi er i løbende dialog med med myndigheder, regeringen og Folketinget om dette.


Første skridt 
Regeringen vil åbne daginstitutionerne og lade skoleelever op til 5. klasse komme tilbage i skole. Det skal ske gradvist over en periode på fire uger.

”Det er en god nyhed for dansk erhvervsliv. For det betyder, at flere får bedre mulighed for at passe deres arbejde. Der er ingen tvivl om, at mange danske forældre har arbejdet hårdt med både at udføre deres arbejde fra hjemmet og samtidig enten passe småfolk eller sørge for børnenes hjemmeundervisning. Vi må heller ikke undervurdere den psykologiske effekt af, at vi nu tager et første skridt i forhold til at få noget, der igen minder om normale tilstande igen,” siger Brian Mikkelsen.

Afslutningen på begyndelsen 
Brian Mikkelsen understreger dog, at der er lang vej igen for både Danmark og for danske virksomheder.

”Vi må væbne os med tålmodighed, og det har været stenhårdt for dansk erhvervsliv og trængslerne er desværre langt fra forbi. Med et Churchill-citat vil jeg sige, at dette ikke er afslutningen. Det er end ikke begyndelsen på afslutningen. Men det er, måske, afslutningen på begyndelsen. Lad os håbe, at der ikke går for lang tid, før det bliver muligt at lukke hele landet helt op, og det igen bliver muligt for alle danske virksomheder at virke,” siger Brian Mikkelsen.

 

Fakta om gradvis genåbning af Danmark

COVID-19: Første trin i kontrolleret genåbning af det danske samfund

Kilde: Politi.dk

Der tages nu hul på den første fase af en gradvis genåbning af det danske samfund.

Regeringen og myndighederne har som led i indsatsen mod spredning af COVID-19 i Danmark taget en række generelle tiltag med henblik på at nedbringe antallet af sociale kontakter, sikre behørig afstand mellem danskerne og øge effekten af social afstand.

Statsministeren meldte den 30. marts 2020 ud, at regeringen – forudsat at de generelle retningslinjer for hensigtsmæssig adfærd fortsat efterleves, og antallet af indlæggelser mv. fortsat er stabilt – efter påske vil kunne begynde en forsigtig, gradvis og kontrolleret genåbning af vores samfund.

Der tages nu hul på den første fase af en gradvis genåbning af det danske samfund – men det er under forudsætning af, at alle fortsat overholder retningslinjerne om social afstand og hygiejneråd, da smittespredningen ellers kan blive så kraftig, at kapaciteten i sundhedsvæsenet vil blive voldsomt udfordret.

En effektiv indsats mod spredning af COVID-19 i Danmark kræver således, at den enkelte borger tager ansvar for at nedbringe antallet af sociale kontakter og sikre behørig afstand til sine medborgere. Det gælder også inden for familien og vennekredsen. Og det gælder mindst lige så meget nu, hvor der tages hul på en kontrolleret genåbning af det danske samfund.

Tiltag til genåbning

Dagtilbud

Dagtilbud åbnes igen hurtigst muligt fra den 15. april 2020, og så snart kommunalbestyrelsen ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderer det forsvarligt. Børne- og undervisningsministeriet vil sammen med Sundhedsministeriet udsende retningslinjer for, hvordan dagtilbuddene kan sikre en åbning, der er sundhedsmæssig forsvarlig. Medarbejdere i risikogruppen eller med familiemedlemmer i husstanden i risikogruppen forventes ikke at møde på arbejde.

Grundskolen

Skoler åbnes igen for 0.-5. klasser og specialtilbud på alle klassetrin hurtigst muligt fra onsdag den 15. april 2020, og så snart kommunalbestyrelsen ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderer det forsvarligt. Skolefritidsordninger, fritidshjem og klubber (for børn op til 5. klasse) åbner tilsvarende. Børne- og undervisningsministeriet vil sammen med Sundhedsministeriet udsende retningslinjer for, hvordan institutionerne kan sikre en åbning, der er sundhedsmæssig forsvarlig. Medarbejdere og elever i risikogruppen eller med familiemedlemmer i husstanden i risikogruppen forventes ikke at deltage i undervisningen.

I forhold til prøver og eksaminer ophøjes de afsluttende standpunktskarakterer, der gives senest muligt på skoleåret, til prøvekarakterer. Børne- og Undervisningsministeriet vil fastsætte de nærmere regler.

Ungdomsuddannelser og videregående uddannelser

Ungdomsuddannelsesinstitutioner holdes fortsat fysisk lukket. Dog åbner de gymnasiale uddannelser for elever i 3.g, 2.hf., ASF-klasser (Autisme Spektrum Forstyrrelser) og eux-elever, der skal afslutte uddannelsen til sommer. Regeringen vil drøfte med partierne hvordan eleverne i 3.g og 2.hf kan afslutte deres eksamen. Der er allerede etableret løsninger i forhold til afholdelse af afsluttende svendeprøver på erhvervsuddannelserne. Medarbejdere og elever i risikogruppen eller med familiemedlemmer i husstanden i risikogruppen forventes ikke at deltage i undervisningen.

De videregående uddannelsesinstitutioner holdes fortsat fysisk lukket. Dog vil udvalgte samfundskritiske sundhedsuddannelser (inkl. SOSU) for så vidt angår studerende på sidste del af uddannelserne blive genåbnet.

Det private arbejdsmarked

Alle private arbejdsgivere blev den 13. marts 2020 opfordret til at sikre, at flest muligt arbejder hjemmefra mv., og at der alene afholdes fysiske møder mv., hvis det er absolut nødvendigt, ligesom der bør tages øvrige relevante tiltag for at sikre hensigtsmæssig adfærd på arbejdspladsen.

Myndighederne vil gå i dialog med de relevante erhvervs- og lønmodtagerorganisationer om, hvordan medarbejdere, der har arbejdet hjemme, fra tirsdag den 14. april 2020 igen kan møde fysisk ind på arbejde, hvis det foregår fuldt forsvarligt, herunder ved at fastholde de øvrige iværksatte tiltag og følge de generelle retningslinjer for hensigtsmæssig adfærd, sikring af afstand mv. Arbejdspladserne bør i den forbindelse fortsat have fokus på fleksibilitet i forhold til f.eks. hjemmearbejde, brug af digitale mødeløsninger, forskudte arbejds- og mødetider mv.

Efteruddannelse for ledige med konkret jobmulighed

Der åbnes for, at ledige, som får tilbudt en efteruddannelse, der kræver fysisk fremmøde som betingelse for at kunne påbegynde et arbejde, kan møde fysisk frem. AMU åbnes for certifikat-kurser, hvor der er ledige, for hvem det pågældende AMU-kursus er påkrævet for at starte et specifikt job.

Øget testning og ny digital sporingsløsning

Myndighederne arbejder for tiden på en opskalering af testkapaciteten med henblik på i tilknytning til den kommende kontrollerede genåbning af det danske samfund at kunne gennemføres en mere offensiv testning. Det drejer sig i første omgang om diagnostiske tests, men der arbejdes sideløbende på at afprøve og indføre såkaldte immuntests, der kan påvise antistoffer mod COVID-19

Testningen vil – ud over iværksættelse af relevant behandling af enkeltpersoner – have til formål dels at mindske smittespredning ved at diagnosticere enkeltpersoner med henblik på selvisolation og ved tidligt at opdage og begrænse udbrud, dels at overvåge omfanget af smitte i samfundet.

Sundhedsmyndighederne vil i løbet af de kommende uger lancere en app, som dels kan styrke datagrundlaget for sundhedsmyndighedernes løbende epidemiologiske overvågning af smitteudbredelse og dermed understøtte beslutningerne om den gradvise åbning af samfundet, dels kan understøtte en hensigtsmæssig adfærd blandt borgere, som kan minimere smitteudbredelse i takt med, at samfundet gradvist genåbnes.

Der vil efter norsk model være tale om en frivillig ordning, hvor borgere over 15 år kan hente en app. App’en kan i første version bl.a. registrere kontakt inden for 1-2 meter med andre, som også har app’en. Dette kan give nyttig information om kontaktmønstre. Sundhedsmyndighederne vil alene kunne anvende data fra app’en til at følge op på smitteudbredelsen på pseudonymiseret og aggregeret niveau.

Kollektiv trafik

Rejsetallene i den kollektive trafik er over de seneste uger, hvor det danske samfund har været delvist lukket ned, samlet set reduceret med mere end 80 pct. Der køres på den baggrund for tiden med en nedskaleret køreplan for både busser, letbane, tog og metro.

Den kontrollerede genåbning af samfundet vil føre til, at passagertallene igen vil stige. For at det ikke skal føre til for stor tæthed mellem passagererne, vil der blive implementeret en markant opskalering af den kollektive trafik særligt i hovedstadsområdet fra tirsdag den 14. april 2020. Det vil være både i form af flere afgange og længere tog. Brugere, skoler og arbejdspladser bør også bidrage til at sprede trafikken ud gennem fleksibel planlægning. Derudover fastholdes den markante opskalering af rengøringsindsatsen på fælles kontaktflader i de kollektive transportmidler og på stationer.

Forlængelse af tiltag

Midlertidig grænsekontrol med indrejseforbud

Der blev den 14. marts 2020 indført midlertidig grænsekontrol med indrejseforbud ved alle danske grænser. Grænsekontrollen, der som udgangspunkt ikke omfatter godstransport, forlænges til og med den 10. maj 2020.

Skærpede rejsevejledninger

Udenrigsministeriet har løbende skærpet sine rejsevejledninger, og den 17. marts 2020 blev opdelingen af verden i røde og orange områder fastfrosset. Borgere, der returnerer fra en udlandsrejse, opfordres kraftigt til at holde sig hjemme i 14 dage, og alle ikke-nødvendige rejser i hele verden frarådes indtil videre til og med den 10. maj 2020.

Lukning af skoler, uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner, folkekirken, trossamfund og fritidstilbud

Alle skoler blev lukket den 16. marts 2020. Lukningen forlænges – bortset fra undtagelserne ovenfor – så den indtil videre løber til og med den 10. maj 2020. Det gælder således f.eks. for alle 6.-10. klasser, efterskoler, frie fagskoler og øvrige kosttilbud.

Elever og studerende på alle offentlige ungdomsuddannelser, voksenuddannelser og videregående uddannelser mv. blev den 13. marts 2020 sendt hjem. Hjemsendelsen forlænges – bortset fra undtagelserne ovenfor – så den indtil videre løber til og med den 10. maj 2020.

Alle indendørs offentlige kulturinstitutioner, folkekirkens kirkebygninger og aktiviteter i sognegårde mv., lokaler tilhørende trossamfund, biblioteker, fritidstilbud og lignende indendørs aktiviteter er siden den 13. marts 2020 blevet lukket. Lukningen forlænges, så den indtil videre løber til og med den 10. maj 2020. Udbydere af public service er undtaget for så vidt angår nyhedsformidling og beredskab.

Hjemsendelse af offentligt ansatte

Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, blev den 13. marts 2020 sendt hjem. Hjemsendelsen forlænges, så den indtil videre løber til og med den 10. maj 2020. Der kan i den kommende tid være enkelte undtagelser, hvor medarbejdere for at løse helt specifikke nødvendige opgaver får mulighed for fysisk fremmøde. Dette vil skulle aftales med den relevante ressortminister og i samarbejde med sundhedsmyndighederne. Offentligt ansatte, hvis opgaver foregår udendørs og ikke indebærer nævneværdig menneskelig kontakt, kan arbejde som normalt. De hjemsendte medarbejdere skal fortsat så vidt muligt arbejde hjemmefra.

Forbud mod arrangementer, begivenheder mv. med flere end 10 personer

Der blev den 18. marts 2020 indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet forlænges, så det indtil videre løber til og med den 10. maj 2020.

For så vidt angår større arrangementer, begivenheder mv. vil regeringen udstrække forbuddet til at gælde til den 31. august 2020.

Lukning af natklubber, værtshuse, restauranter og caféer mv.

Der blev den 18. marts 2020 indført et midlertidigt forbud mod natklubber, diskoteker, barer, værtshuse, vandpibecaféer mv. Forbuddet forlænges, så det indtil videre løber til og med den 10. maj 2020.

Der blev den 18. marts 2020 indført et midlertidigt forbud mod at modtage gæster i restauranter og på caféer mv. Forbuddet forlænges, så det indtil videre løber til og med den 10. maj 2020.

Lukning af storcentre mv.

Der blev den 18. marts 2020 indført et midlertidigt forbud mod storcentre, stormagasiner, overdækkede arkader mv., hvor et større antal personer færdes indendørs. Forbuddet forlænges, så det indtil videre løber til og med den 10. maj 2020.

Lukning af indendørs sport- og fritidsfaciliteter mv.

Der blev den 18. marts 2020 indført et midlertidigt forbud mod indendørs sports- og fritidsfaciliteter mv., herunder bade- og legelande, biografer, teatre, fitnesscentre og solcentre. Forbuddet forlænges, så det indtil videre løber til og med den 10. maj 2020.

Liberale erhverv, hvor der ikke kan undgås kontakt med kunder

Der blev den 18. marts 2020 indført et midlertidigt forbud mod liberale serviceerhverv, hvor der ikke kan sikres behørig afstand mellem udbyder og kunde, herunder frisører, tatovører, massører, kosmetologer mv. Sundhedsfaglig behandling udført af autoriserede sundhedspersoner er ikke omfattet. Forbuddet forlænges, så det indtil videre løber til og med den 10. maj 2020.

Kontakt os

Kommunikation

Lars Ohlsen

Pressechef

Sidste nyt fra Dansk Erhverv i din indbakke

Tilmeld nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyheder fra Dansk Erhverv, giver du samtykke til at modtage faglige og politiske nyheder og analyser, samt efter omstændighederne tilbud om kurser, netværk, konferencer og andre events, der i nogle tilfælde leveres af eller i samarbejde med vores partnere. Du vil også kunne modtage information om rabat på produkter og services i vores medlemsfordelsprogram.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet. Læs mere om vores persondatapolitik her.