Gemt

Hjælpepakke til arrangører

08. april 2020

Kompensationsordningen er for arrangører af arrangementer, der skulle være afholdt i perioden fra og med den 6. marts 2020 til den 9. juni 2020.

Ordningen er nu åben for ansøgninger for så vidt angår arrangementer, der var planlagt til afholdelse i perioden fra den 6. marts 2020 til den 31. marts 2020.

Dansk Erhverv gennemgår her betingelserne for at opnå kompensation gennem ordningen.

Hvad er det for en ordning?
For at søge kompensation skal arrangementet være planlagt til afholdelse i perioden fra og med d. 6. marts 2020 til og med 31. marts. Ordningen er forlænget fra 1. april til 9. juni 2020, men ordningen er ikke åben for ansøgninger endnu for disse arrangementer.

Arrangementet skulle have haft:
- 1000 deltagere, eller
- 500 deltagere, hvis arrangementet var målrettet de særlige risikogrupper (ældre over 80 år, gravide eller kronisk syge.

Der kan derimod ikke søges om kompensation til:

- Tabt overskud. Kompensationen må ikke bidrage til overskud.
- Arrangementer, som virksomheden ikke selv er arrangør af.
- Arrangementer, som arrangeres af offentlige aktører, fx kommuner eller selvejende in-stitutioner, der modtager mere end 50 % offentlige tilskud til drift.
- Udgifter, som forsikringen dækker.
- Udgifter, der dækkes af anden offentlig støtte.
- Arrangementer, som er lukkede for offentlig tilmelding (fx firmaarrangementer eller medlemsarrangementer). 
- Landsindsamlinger. Der kan i stedet søges via Kulturministeriets kompensationsordning.

Hvor meget kan man få i kompensation?
Kompensation gives på baggrund af en opgørelse af arrangementets underskud. Arrangementets underskud beregnes som arrangementets udgifter (omkostninger) fratrukket arrangementets indtægter. Det er en forudsætning, at kompensationen ikke resulterer i en fortjeneste.

Hvordan skal man dokumentere, at der ville være kommet over 1000 personer til et arrangement?
Hvis der er tale om et tilbagevendende arrangement, kan man f.eks. se på sammenlignelige deltagerantal ved tidligere arrangementer.

Hvad skal jeg have klar, når jeg søger?
Der er en række dokumentationskrav, der skal være opfyldt for, at du kan søge om kompensation gennem ordningen.

Du skal kunne dokumentere, at:
- Arrangementet, der er blevet aflyst eller væsentligt ændret, skulle have været afholdt i Danmark i perioden fra og med den 6. marts til og med den 31. marts 2020.
- Antallet af forventede deltagere var flere end 1000 eller flere end 500 for arrangementer målrettet særlige risikogrupper.
- Arrangementet var åbent for tilmeldinger fra offentligheden inden den 6. marts 2020.
- Du som arrangør ikke kan kompenseres via din egen forsikring (fx. relevant forsikrings-police).
- De medregnede direkte udgifter er afholdt, eller at du som arrangør er forpligtet til at afholde dem, og at udgifterne vedrører arrangementet.
- Eventuelle medregnede indirekte udgifter er opgjort som en begrundet andel baseret på almindelige forholdsmæssige fordelingsnøgler. Ved vurdering af den forholdsmæssige andel skal det bl.a. tages med i betragtning, om det – fx. ved sammenligning med tidligere lignende arrangementer – er sandsynliggjort, at indtægten ved arrangementet ville have finansieret de udgifter, som medregnes.
- Betaling af eventuelt honorar til kunstnere, som du søger kompensation for.
- Billetter mv. solgt i forsalg, som du søger kompensation for, er refunderet.

Skal jeg bruge revisor for at søge ordningen?
Det kræver ikke revisorbistand at søge kompensationsordningen for aflyste eller udskudte ar-rangementer. Søges der om kompensation for over 500.000 kr., skal der dog indsende en re-visorerklæring ud fra Erhvervsstyrelsens skabelon. Imødekommes ansøgningen kan der opnås kompensation på op til 30.000 kr. til udgifterne til revisors udarbejdelse af erklæringen.

Bekendtgørelsen kan læses her: Bekendtgørelse om kompensation for tab ved aflysning af større arrangementer som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger.

Hvis du ønsker at søge kompensationsordningen, skal ansøgningen indgives digitalt via virk-somhedsguiden.dk under "Få hjælp, hvis du har aflyst eller udskudt et større arrangement". Her kan du også læse nærmere om ordningen. Herudover er der også udarbejdet en vejledning til ordningen: Virksomhedsguiden - vejledning.

Kontakt

Handel

Martin Jørgensen

Advokat, chefkonsulent
Medarbejderprofil