;
Gemt

Hjælpepakke til selvstændige og freelancere

08. april 2020

Kompensationsordningen for selvstændige og freelancere åbnede for ansøgninger den 1. april 2020.

Ordningen giver mulighed for, at selvstændige, freelancere og andre virksomheder med maksimalt 10 fuldtidsansatte efter ansøgning kan få midlertidig kompensations for tabt omsætning som følge af corona.

Dansk Erhverv gennemgår her betingelserne for at opnå kompensation gennem ordningen.

Hvad er det for en ordning?
Kompensationsordningen har til formål at hjælpe selvstændige, freelancere og andre mindre virksomheder, der er ramt hårdt af coronakrisen.

For at kunne søge om kompensation, skal virksomheden forvente at opleve et omsætningstab på minimum 30 pct. i perioden fra den 9. marts til den 8. juni 2020 på grund af coronakrisen. Virksomheden skal herudover i gennemsnit have haft en omsætning på mindst 10.000 kr. pr. måned.

Virksomhedsejere skal minimum eje 25 pct. af virksomheden for at kunne søge om kompensation for tabt omsætning, og der må maksimalt være ansat 10 fuldtidsansatte. Virksomhedsejeren og en eventuel medarbejdende ægtefælle tæller ikke med i de 10 fuldtidsansatte.

Hvor meget kan man få i kompensation?
Kompensationen vil udgøre 75 pct. af det forventede omsætningstab i perioden sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i referenceperioden i sidste års regnskabsår (fra og med 1. april 2019 til og med 30. juni 2019). Er perioden ikke retvisende for din omsætning, har du mulighed for at vælge en anden periode, men du skal begrunde, hvorfor en anden periode er mere retvisende. Den nye periode skal som udgangspunkt være på minimum 3 måneder.

Kompensationen kan dog maksimalt udgøre 23.000 kr. pr. måned (pr. CPR-nummer, hvor der er flere ejere) og er skattepligtig. Har du en medarbejdende ægtefælle, hæves grænsen til maksimalt 46.000 kr. pr. måned.

Må jeg stadig arbejde i min virksomhed, hvis jeg søger kompensation?
Ja, der er ikke noget krav om hjemsendelse i denne ordning. Man kan derfor fortsat arbejde i sin virksomhed.

Kan jeg få kompensation for et forventet omsætningstab senere på året, altså efter den 8. juni 2020?
Som ordningen er udformet på nuværende tidspunkt, er det alene et forventet omsætningstab i kompensationsperioden fra og med den 9. marts til og med den 8. juni 2020, der kan regnes med i ansøgningen. Dansk Erhverv arbejder for en forlængelse af kompensationsordningerne.

Hvad skal jeg have klar, når jeg søger?
Der er en række dokumentationskrav, der skal være opfyldt for, at du kan søge om kompensation gennem ordningen.

For selvstændige med CVR-nummer skal ansøgningen – udover navn, ejerandele på virksomhedsejerne og kontaktoplysninger – indeholde følgende oplysninger:

- Den forventede omsætning i kompensationsperioden (9. marts til 8. juni 2020) som føl-ge af coronavirus/covid-19 (tro og loveerklæring).
- Virksomhedens realiserede omsætning for referenceperioden.
- Antal ansatte opgjort i hele årsværk i virksomheden.
- Dokumentation for, at virksomhedsejeren har fast arbejde i virksomheden, herunder løn, udbetaling af overskud fra virksomheden og evt. anden dokumentation. Dokumentation kan fx være lønsedler, lønlister fra din virksomheds regnskabsprogram, kontrakter med ledelsesunderskrift, arbejdsmails, kalenderudtræk, offentlige dokumenter eller en erklæ-ring fra din virksomhed. Dokumentationen skal være samlet i én pdf-fil. 
- Evt. navn og CPR-nr. på medarbejdende ægtefælle.
- Om virksomhedsejeren eller den evt. medarbejdende ægtefælle, modtager offentlige ydelser for de samme tab, som der søges kompensation for.

For selvstændige uden CVR-nummer skal ansøgningen – udover navn, CPR-nummer og kontaktoplysninger indeholde den forventede B-indkomst i kompensationsperioden, den realiserede B-indkomst for referenceperioden (fra og med 1. april 2019 til og med 30. juni 2019)

Har virksomheden eksisteret under 6 måneder, skal virksomheden på anden måde godtgøre, at der er tale om et omsætningsfald som følge af COVID-19.

Skal kompensationen tilbagebetales, hvis der sker ændringer i det forventede omsætningstab?
Viser det sig, at omsætningen alligevel ikke er faldet med 30 pct. i kompensationsperioden, skal kompensationen samt renter tilbagebetales. Virksomhedsejeren skal således efterfølgende do-kumentere et omsætningstab på over 30 pct. for den angivne kompensationsperiode i forhold til den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår. Senest den 8. december 2020 skal der derfor indsende en opgørelse over dit faktiske omsætningstab.

Herudover skal man også tilbagebetale kompensationen, hvis man opnår en personlig indkomst i 2020 på over 800.000 kr.

Skal jeg bruge revisor for at søge ordningen?
Det kræver ikke revisorbistand at søge kompensationsordningen for selvstændige og freelancere mv. Hvis din ansøgning udtages til kontrol, kan Erhvervsstyrelsen dog pålægge dig at anvende revisorbistand fra en godkendt uafhængig revisor.

Bekendtgørelsen kan læses her: Bekendtgørelse om kompensationsordning for selvstændige og freelancere

Hvis du ønsker at søge kompensationsordningen, skal ansøgningen indgives digitalt via virksomhedsguiden.dk under "Få kompensation som selvstændig eller freelancer". Her kan du også læse nærmere om ordningen. Herudover er der også udarbejdet en vejledning til ordningen: Virksomhedsguiden - vejledning.

Kontakt

Handel

Martin Jørgensen

Advokat, chefkonsulent
Medarbejderprofil