Gemt

Ny fleksibilitet i lønkompensationsordningen

01. april 2020

Ny fleksibilitet i lønkompensationsordningen giver virksomheder mulighed for ikke kun ekstraordinært at genindkalde hjemsendte medarbejdere i en periode men også for, at medarbejderne kan opdeles i grupper, som skiftevis genindkaldes til arbejde i hjemsendelsesperioden.

Lønkompensationsordningen omfatter som tidligere beskrevet virksomheder, som berøres af arbejdsmangel som følge af COVID-19/coronavirus. For at være omfattet af ordningen skal en virksomhed være ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af COVID-19/coronavirus.

En virksomhed anses efter ordningen for ekstraordinært ramt, hvis den står overfor, på grund af forventet indtægtstab, at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 procent af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Der er ingen krav til virksomhedens størrelse ud over antallet/andelen af medarbejdere, der står over for opsigelser.

De 30 procent af virksomhedens arbejdsstyrke er et gennemsnit
ABAF/Dansk Erhverv har tidligere kommunikeret, at der var usikkerhed omkring opgørelsen af kriterierne på henholdsvis 30 procent af medarbejderne eller mere end 50 ansatte, herunder om der er tale om et indgangskriterium eller et krav, der skal være opfyldt i hele lønkompensationsperioden. Dette er der nu kommet en afklaring på. Der er også netop kommet en ny udmelding vedr. ”rotation” i lige og ulige uger, jf. nedenfor. Vi har presset på for at få endelige svar.

Erhvervsstyrelsen har nu oplyst, at kravet om enten minimum 30 procent af medarbejderne eller mere end 50 ansatte opgøres som et gennemsnit over den periode, som virksomheden søger lønkompensation for.

Når der ansøges om lønkompensation, opgøres kriteriet for hele den ansøgte periode.
 
Skiftevis rotation og genindkaldelse af medarbejdere
Erhvervsstyrelsen har oplyst, at virksomheder, som allerede ved ansøgningstidspunktet ved, at de får behov for medarbejderne inden for den angivne kompensationsperiode, allerede ved ansøgningstidspunktet skal angive, hvor mange dage de planlægger at genindkalde medarbejderne i perioden. Dette gælder uanset, om medarbejderne opdeles i grupper, som skiftevis genindkaldes til arbejde, eller om medarbejderne hver især genindkaldes til arbejde på forskellige tidspunkter.

Kompensationsbeløbet vil herefter blive beregnet på baggrund af den angivne kompensationsperiode, ekskl. antal dage, som virksomheden har angivet, at de forventer at genindkalde de pågældende medarbejdere.

Eksempler:
• En virksomhed kan i forbindelse med sin ansøgning fastlægge en plan, hvorefter en eller flere medarbejdere udfører arbejde i en eller flere dele af hjemsendelsesperioden, så længe det gennemsnitlige antal hjemsendte i planen er minimum 30 procent af medarbejderne eller mere end 50 ansatte
• En virksomhed kan for lønkompensationsperioden opdele de omfattede medarbejdere i to grupper, hvoraf den ene gruppe f.eks. er hjemsendt i alle lige uger, og arbejder i alle ulige uger. Den anden gruppe er i så fald hjemsendt i alle ulige uger, og arbejder i alle lige uger. En opdeling skal overholde kravet om, at der i gennemsnit hjemsendes minimum 30 procent af medarbejderne eller mere end 50 ansatte.

Uventede/særlige driftsmæssige behov
Hvis der opstår uventede driftsmæssige behov, kan virksomheden også tilbagekalde hjemsendte medarbejdere i en periode. I tilfælde af midlertidige tilbagekaldelser er det ikke en betingelse, at indgangskravet er opfyldt over hele perioden. Indgangskravet beregnes i den situation eksklusive perioder med tilbagekaldelserne. Virksomhedens lønkompensation reduceres i så fald forholdsmæssigt i hele påbegyndte arbejdsdage, uanset arbejdets daglige timetal.

Det er endnu ikke fuldt afklaret, hvad uventede driftsmæssige behov dækker over. Erhvervsstyrelsen har tidligere angivet, at det fx kan være, hvis virksomheden modtager uventede ordrer. ABAF/Dansk Erhverv vurderer også, at det kan være ved et pludseligt behov for afløsning på grund af sygdom eller andre uventede forhold. Såfremt der måtte opstå andre situationer, og virksomheden risikerer at komme under grænsen (30 procent eller mere end 50 medarbejdere), såfremt forholdet ikke vurderes som et uventet driftsmæssigt behov, anbefales det at kontakte Erhvervsstyrelsen inden hjemkaldelse af medarbejderen til arbejde i virksomheden.

Virksomheden kan bruge lønkompensationsordningen således, at virksomheden, hvis den i øvrigt opfylder kravene om antal påtænkte afskedigelser, i første omgang hjemsender for eksempelvis 50 medarbejdere og senere udbygger for flere medarbejdere.

En udbygning af ordningen kræver fornyet ansøgning.

Følg løbende med på opdateringer til lønkompensationsordningen i Dansk Erhvervs vejledning her:
Vejledning om lønkompensation

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Marietta Bak Seemholt på 41 94 81 57 eller Marc Risvang på 31 16 93 84.