Gemt

Originale certifikater fra tredjelande til brug for grænsekontrol

02. april 2020

EU-Kommissionen har modtaget flere henvendelser om, at der, som følge af diverse restriktioner, kan være problemer med at få originale certifikater og andre krævede dokumenter fra tredjelande til brug for grænsekontrollen. Derfor har Kommissionen udsendt en meddelelse om særlige foranstaltninger vedrørende originale certifikater som følge af COVID-19-situationen.

EU-Kommissionen har modtaget henvendelser fra flere tredjelande, samt fra medlemsstater om, at der i visse tilfælde er konstateret problemer med at få originale certifikater, fangstattester og andre krævede dokumenter fra tredjelande frem til brug for grænsekontrollen og IUU-kontrollen som følge af diverse restriktioner for lufttrafikken, som besværliggør kurerservice.

Derfor har Kommissionen udsendt meddelelser om særlige foranstaltninger vedrørende originale certifikater og fangstattester som følge af COVID-19-situationen. Disse meddelelser har Fødevarestyrelsen videresendt til grænse- og IUU-kontrollen.

Grænsekontrol
De midlertidige procedurer, der gælder ved grænsekontrollen, er beskrevet i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/466 af 30. marts 2020 om midlertidige foranstaltninger til begrænsning af risici for menneskers, dyrs og planters sundhed og dyrevelfærden i forbindelse med visse alvorlige forstyrrelser i medlemsstaternes kontrolsystemer som følge af coronavirussygdommen (covid-19).

I artikel 4 er beskrevet hvordan kontrollen undtagelsesvis kan gennemføres:
Offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter vedrørende officielle certifikater og officielle attester kan undtagelsesvis gennemføres i form af offentlig kontrol af en elektronisk kopi af originalen af sådanne certifikater eller attester eller af en elektronisk udgave af det certifikat eller den attest, der forelægges og indgives i Traces, forudsat at den person, der er ansvarlig for at forelægge det officielle certifikat eller den officielle attest, forelægger den kompetente myndighed en erklæring om, at originalen af det officielle certifikat eller den officielle attest vil blive indgivet så hurtigt som teknisk muligt. Ved gennemførelsen af sådan offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter tager den kompetente myndighed hensyn til risikoen for, at de pågældende dyr og varer ikke er i overensstemmelse med reglerne, og til operatørens historik med hensyn til resultaterne af den offentlige kontrol, der er gennemført af dem og deres overholdelse af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) 2017/625.

Det vil sige, at for nu kan Fødevarestyrelsen undtagelsesvis acceptere at foretage grænsekontrol på grundlag af:

• Enten certifikater oprettet i TRACES af tredjelandets myndigheder, uanset disse endnu ikke kan underskrives elektronisk, forudsat at originalen fremsendes så hurtigt som muligt,
• eller indscannede udgaver af det udstedte certifikat, forudsat at originalen fremsendes så hurtigt som muligt.

Begge dele skal ledsages af en erklæring fra importøren om, at det originale sundhedscertifikat fremsendes til grænsekontrollen hurtigst muligt.

Har I spørgsmål om konkrete sendinger og certifikater, så kan grænsekontrollen på det relevante grænsekontrolstede kontaktes. Kontaktinformationer findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside: Grænsekontrol, indgangssteder og midlertidige godkendte kontrolsteder

IUU-kontrol
Kontrollen kan midlertidigt foretages på baggrund af kopier af fangstattesten, hvis nedenstående procedure følges:

• Fremsendelse af fangstattest til IUU-kontrol skal ske ved videresendelse/vedhæftning af den mail, hvor importøren har modtaget fangstattesten fra eksportøren.
• Af mailen fra eksportøren til importøren skal det fremgå, at afsenderlandets myndigheder er orienteret. Dette skal fremgå ved, at myndighederne er sat i kopi på mailen.
• Når situationen er normaliseret, er importøren forpligtet til at sende alle de manglende originale fangstattester til IUU-kontrollen.

Specielt for Ecuador: Kommissionen har informeret om, at indtil 13. april 2020 udsteder og underskriver Ecuador alle fangstattester digitalt. Der udstedes ikke en original fangstattest. Det vil være muligt, via link på de enkelte fangstattester (til den ecuadorianske webside), at tjekke ægtheden af fangstattesten.

Fremsendelsesproceduren er den samme som beskrevet neden for.

Hvis du har spørgsmål om konkrete sendinger og certifikater kan du kontakte Fødevarestyrelsens IUU kontrolsteder. Kontaktinformationer findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside: Sådan importerer du fisk fra tredjelande.

Kontakt

Fødevarer

Saoirse McKeever Andersen

Fagchef for fødevarer